HVL og Festspillene arrangerer barnekunstfestivalen Småspill for tredje år på rad

Trommesirkel! Kunst med tråd! Lydjakt med pandabamsar! Om få veker er det duka for tredje utgåve av barnekunstfestivalen Småspill.

– Vi ser fram til Småspill ved Høgskulen på Vestlandet. Programmet er eit verdifullt tilskot i kulturtilbodet for barn i Bergen, Sogndal og på Stord, med mange gratisarrangement og programpostar som appellerer til eit stort aldersspenn, seier festspeldirektør Lars Petter Hagen.

Hagen påpeikar at Småspill også er eit forskings- og kompetanseutviklingsprosjekt der studentar og lærarar i fleire fagfelt utviklar prosjekt i fellesskap.

– Festspillene har lang tradisjon for å gi unge menneske ei plattform og moglegheiter for å utvikle seg – både på og bak scenen, seier festspeldirektøren. 


Festspill-direktør, Lars Petter Hagen. Foto: Thor Brødreskift

Kuler, trehjulssyklar og nye kart

Gro Merete Eide og Ingrid Skarprud var med på Småspill i 2022. Då hadde dei stor suksess med keramikkverkstaden Leikre. Her fekk hundrevis av små barnehender teste dreieskiva og skape små figurar med hendene sine før dei ble kasta i veggen.

I år skal barna sette sine eigne spor ved hjelp av maling, papir og ein trehjulssykkel.

– Vi er inspirert av den islandsk-danske kunstnaren Olafur Elisasson. Han har hatt eit kunstprosjekt der han kartlegg bevegelsane til eit tog ved hjelp av eit brett og ei kule dyppa i maling. Vi vil at barna skal få utforske korleis ein kan sette spor etter seg på ulike måtar, seier Skarprud.

Under Småspill-arrangementet Kartfaring skal barna sykle på trehjulssyklar. På bagasjebretta vil det ligge ark og ei malt kule som trillar rundt og lagar spor etter kvart som sykkelen svingar.

– Vi har testa ut liknande konsept på barnehagelærarstudentane også, og ser på dette prosjektet som eit godt høve til å gjere utdanninga synleg. Å utvide horisonten for kva kunstnariske prosessar for barn kan vere, er viktig både i utdanninga og ute i barnehagen, seier Ingrid Skarprud som sjølv har tatt ein testrunde på campus.

Lydjakt med pandaen Sonus

2023 er tredje året Jon Hoem er med på Småspill. I år har han fått hjelp av pandaen Sonus til å lage ei lydjakt.

– I likskap med dei to føregåande åra blir lyd ein viktig komponent. Her skal barna få i oppgåve å ta med seg pandabamsen til ulike postar gjennom ei løype på campus. Sonus fortel ei historie for barn, men bak kvardagserfaringane finns det også kimar til andre større fortellingar, om korleis menneske og varer vert transportert, om naturmangfald og vår vesle rolle i verda, seier Hoem.

Med seg på prosjektet har han Johannes Ringheim og Ragnhild Enger. Sonus vil bli gjennomført både i Sogndal, Bergen og på Stord.

På oppdaging i pappeskelabyrinten

I tillegg til pandareise har Hoem eit anna prosjekt. Det har fått namnet Pappenheim og kan kort forklarast som ein pappeskelabyrint.

Vegen gjennom labyrinten en laga slik at barn enkelt kan krabbe gjennom, og med litt forsiktigheit kan også vaksne bil med på ferda, fortel Hoem.

Sjølve labyrinten er bygd saman med tredjeårsstudentar i kunst og handverk ved HVL, og elevar ved Christi Krybbe skoler.

– Med dei ulike prosjekta ønskjer vi å skape estetiske opplevingar for barn, gjerne på måtar som set kvardagslege ting og hendingar inn i nye samanhengar. Håpet er at publikum blir nysgjerrige på lydar og anna som omgir oss til dagleg, seier Hoem.

Installasjonane er på ulike måtar avhengige av digital teknologi, men her er det ingen skjermar å trykkja på.

– Nettopp det synest eg er spesielt spennande å jobbe med: korleis datamaskinene er til stades, samtidig som dei ikkje er synlege for publikum.

Studentpingvinar på scenen

På campus Stord blir det eit fullspekka program for barn og unge 26. mai. Trommesirkel og og pandajakt står på planen. I tillegg visast kunstperformancen Draumen og HVL si eigenproduserte teaterforestilling San Vita Alamon.

Bokformidlinga Falturiltu gjentek suksessen frå i fjor, denne gongen med Anna Folkestad sitt bokunivers der sjølvaste Unni og Gunni bur.

– Vårt mål er å skapa ei estetisk formidlingsstund for barnehageborn. For å lage framsyninga har vi jobba oss inn i litteraturen, fyrst med ei bokanalyse deretter har vi kopla på dei estetiske faga. Vi har tatt i bruk dramateknikken frå idé til framsyning, og stegvis jobba fram formidlinga gjennom leik, utforsking, workshops i norsk, drama, musikk og forming, seier Kirsti Aksnes.

– Kva er det kjekkaste med å løfta boka ut i rommet?

– Det kjekkaste er å sjå studentpingvinar utfalda seg på scena, og at vi faglærarar også må i elden. Leikande scenografi som levandegjer universet, lydkulisser som set publikum i stemning og morosame ord og uttrykk som skapar latter og undring hjå publikum. Det å sjå at den småsprø ideen ein hadde faktisk når fram til publikum er moro! Spesielt stas med dette prosjektet er at det er for dei yngste, ei målgruppe som ikkje så ofte får sett teater på denne måten. 

Teikne med tråd

På campus Sogndal er 31. mai den store Småspill-dagen. Her blir det barnesongar frå heile verda, førestillingar, samt eit arrangement som har fått namnet «Teikne med tråd». Utgangspunktet er Rakel Elice Huglen sitt kunstnariske utviklingsarbeid.

– Barna får vere med å sette spor ved hjelp av tråd på ei stor felles flat i form av industrigjerde. Det er ikkje forhandsbestemt kva som skal skje, men nokre rammer har eg laga på førehand i form av tråden og trådkvaliteten som er valt ut, underlaget og det at vi skal nytte uterommet. Kvar enkelt sitt bidrag bidrar til heilskapen.

– Kva ser du mest fram til under eit slikt arrangement?

– Eg ser fram til å  observere barns tilnærming til materiale og kva uttrykk som veks fram. Eg ser også fram til å la meg inspirere og skape saman med dei utan å styre.

– Er det studentar involvert i prosjektet?

– Ja, planen er å ha med ein eller to studentar. Den eller dei vil få moglegheita til å blant anna støtte og oppmuntre barna undervegs i prosessen og hjelpe til med den praktiske tilrettelegginga. På den måten vil ein blant anna få tileigne seg nyttig erfaring med vaksenrolla og det å legge til rette for estetiske prosessar med barn.

Positivt for både tilsette og studentar

Assisterande instituttleiar Guri Giæver, ved Institutt for kunstfag, er stolt av programmet for årets Småspill.

– Småspill er en god arena for å komme i kontakt med og formidle til barn og unge og foreldra deira, på ein annan måte enn det vi oppnår gjennom kontakt med skular og barnehagar. Det er også ein arena for kunstnerisk utviklingsarbeid, og dermed ei moglegheit for tilsette ved instiutttet for å få vist arbeida sine i ei offentleg ramme der ein set høge krav til kvalitet, seier ho. 

Giæver er også glad for at studentar i aukande grad blir trekt med i produksjonane.

– Dei opplever det som motiverande, og vi får dermed får ei direkte, positiv kopling tilbake til utdanningane. Framover ønskjer vi å involvere studentane enda meir. Dette kan handle om estetikk i praksis på masternivå, FoU-oppgåver eller masterprosjekt, seier ho. 

Lenke til programmet

Småspill finn stad på campus Bergen, Sogndal og Stord i perioden 26. mai til 3. juni.