Læringslab

Vi er i full gang med å utvikle Læringslab slik at den er klar til opning våren 2021. Læringslab er HVL sitt innovative læringsareal i K2 og skal brukast på tvers av fagmiljø av både tilsette og studentar. Dette blir ein stad for utforsking, samhandling og skaping, med fokus på teknologi.

Læringslab kan brukast både av enkeltpersonar og grupper som ønsker å utvikle seg innan læring, utvikle ny undervisning, eller nye digitale arbeidsmåtar. Læringslab gir òg moglegheit for forsking innan desse områda.

Læringslaben er ein del av høgskulen si satsing på campusutforming som fremjer læring, forsking og samarbeid og eit svar på Kunnskapsdepartementet sin digitaliseringseringsstrategi for UH-sektoren og UNIT sin handlingsplan for digitalisering i høgare utdanning og forsking. HVL vil nytte det innovative læringsarealet som reiskap for strategisk utvikling av utdanningskvalitet og digital læringsstrategi i eit større perspektiv. Mellom anna til å kunne drive pedagogisk innovasjon og utvikling av varierte og studentaktive læringsformer. Det skal òg vere ein arena for forsking, formidling og deling. Prosjektet er organisatorisk forankra i ALU, i linja til prorektor for utdanning, med Medielab som driftsansvarleg eining.

K2-laringslab.jpg

Tre rom

Prosjektet er framleis i støypeskeia, men har nokre klare føringar i form av tre fysiske rom:

Utforskingsrommet M162

 • Eit rom tenkt for utvikling av læring og undervisning for tilsette, studentar og skuleelevar, med tilgang til uteareal. Det kan òg brukast til gjennomføring av forskingsprosjekt.
 • Utstyrt med arbeidsbord, gruppebord på hjul med lagring, stolar og lagringsbenkar.
 • Prosjektør med tilhøyrande høgtalarar.
 • Det største av dei tre romma, med god plass til lagring og stor fleksibilitet for plassering/lagring av arbeidsstasjonar.
 • Oppsett med straumuttak rundt om i rommet (golvbrønnar). 
 • Wifi i rommet. 
 • Høgskulen har ein avtale med Bergen kommune om samarbeid om digital didaktisk verkstad i dette rommet. Avtalen skal styrke praksissamarbeidet mellom høgskulen, og då særskilt FLKI, og kommunen som skuleeigar. Det inneber mellom anna at kommunen disponerer rommet to faste dagar kvar veke. Avtalen gjeld i 2 år frå 1. januar 2021.

Samhandlingsrommet M163

 • Aktivitetsbasert areal med fokus på samhandling, simulering, VR, AR og XR.
 • Utstyrt med konferanseløysing for samhandling på tvers.
 • Moglegheit for å arrangere event og utstillingar.
 • Rommet har flyttbare seksjonar som gjer det mogleg å rydde golvplass.

Det skapande rommet M164

 • Fleksibel bruk av arbeidsstasjonar.
 • Prosjektør med tilhøyrande høgtalarar.
 • Det minste av romma.
 • Flyttbare arbeidsbord.
 • Fleksibelt oppsett med straumuttak rundt om i rommet (golvbrønnar).
 • Wifi i rommet.
 • Sentral plassering med innsyn og enkel tilgang frå atrium.

Målgrupper

 • Alle tilsette og studentar på tvers av fakultet, fagmiljø og campus skal kunne nytte laben
 • Eksterne partar etter avtale

Tenester

Romma har utstyr og innreiing som legg til rette for at brukarane skal kunne nytte rom og utstyr på eiga hand, men det vil òg vere mogleg å bestille rom med utstyr og støtte frå driftsansvarleg personell.

Aktuelle tenester vi vil tilby:

 • Kurs og opplæring
 • Pedagogisk og teknologisk rådgiving
 • Støtte og tilrettelegging for brukarane sine eigne aktivitetar

Utstyr og teknologi

I rapporten Campusutforming for undervisning, forskning, samarbeid og læring vert det peikt på behov for tilgang til teknologiske verktøy for tilsette og studentar. Medielab har kompetanse på ei rekke av teknologiane og utstyr som er relevant og skal i tillegg til pilotering og betatesting sørge for at romma vert utstyrt med klassesett som vert tilgjengelege når brukarane bestiller rom. Det vil sjølvsagt òg vere mogleg å nytte utstyr som er tilgjengeleg som fast inventar eller ta med eige utstyr. Kva utstyr som er aktuelt vert prøvd ut og definert i tett samarbeid med brukarane i løpet av hausten 2020 og vidare når laben kjem i fast drift.

Drift frå vårsemesteret 2021

 • Haustsemesteret 2020 er ei pilotperiode. Laben vil vere i full drift med bemanning frå vårsemesteret 2021
 • Laben vert drifta og bemanna av Medielab, i samarbeid med ALU og studentassistentar
 • Opningstider: 
  • Haustsemesteret 2020: informasjon kjem
  • Vårsemesteret 2021: informasjon kjem