Låne og bestille

Lånekort

Som student blir du automatisk registrert som lånar ved biblioteket. Studentkortet er også lånekort.
Tilsette kan bruka id-kortet som lånekort. Du får det aktivert ved å ta kontakt i biblioteket.
Andre kan bli registrerte som lånarar ved å møte opp personleg og visa legitimasjon, eller bruke lånekort frå andre bibliotek.

Lånerett

Studentar og tilsette kan låne bøker og anna materiale på biblioteket. Viss det er materiale vi ikkje har kan dette bestilles vederlagsfritt frå andre bibliotek. Andre er også velkomne til å bruke våre samlingar.

Min konto i Oria og fornying

På Min konto i Oria finn du oversikt over kva du har lånt og bestilt, og du kan fornye lån. Pålogging til Oria-kontoen skjer gjennom Feide. For studentar betyr det studentnummer og -passord. Eksterne lånarar loggar på via Bibsys Feide med lånenummer og passord tilsendt på epost.

Du kan sjølv fornye låna dine ved å logge på Min konto. Du kan ikkje fornye dagslån eller lån av materiale som har venteliste. For tilsette blir lån automatisk fornya inntil seks månader dersom det ikkje er venteliste.

Bestilling

Bøker som er ledige på ditt campus, skal du henta på hylla sjølv. Du kan bestille utlånte bøker ved å setje deg på venteliste og du kan bestille bøker som er ledige på andre campusar. Dersom du treng materiale HVL-biblioteket ikkje har, kan du også bestille dette. Bruk  Oria sitt bestillingssystem (logg på Min konto). Du får hentebeskjed på SMS eller e-post når det du har bestilt, er klart til henting. Frå du mottar hentebeskjed har du ein frist på 3 dagar til å hente det du har bestilt.

Merk at det ikkje er mogleg å reservere til ein bestemt dato eller å låna inn pensumbøker eller e-bøker frå andre bibliotek. 

Fjernstudentar kan etter nærmare avtale få bøker og artikkelkopiar tilsendt.

Levering

Når lånetida er ute, må lånet fornyast eller materialet leverast. Du kan levere ved eigen campus eller ved andre campus i HVL. Du kan og sende i posten.

Lånetid

Vanleg lånetid er 4 veker. Merk at ein del materiale kan ha kortare lånetid.

Kva skjer når lånetida er ute?

Som lånar får du no ein e-post kvar månad med oversikt over dine lån med innleveringsdato. 

På innleveringsdatoen sender vi SMS eller e-post med påminning om lån som har forfalt.

Du kan fornye lånet dersom det ikkje er nokon på venteliste. 
Er det venteliste må du levere straks.
Maksimal lånetid er 6 månader. Då må lånet leverast uansett.

Om du ikkje leverer eller fornyar sender vi desse meldingane:
14 dagar etter forfallsdato får du e-post med varsel om å levere eller erstatte lånet.

21 dagar etter forfallsdato får du e-post med krav om erstatning og låneretten vert blokkert.

Du har då tre val:

  1. Levere det du har lånt og erstatningskravet vert sletta

  2. Kjøpe og levere nytt tilsvarande erstatningseksemplar til biblioteket

  3. Betale erstatningsbeløpet via deltager.no

Du må erstatte tapt eller skada materiale. Minstepris per tapt dokument er kr 750,00. 
Dersom du ikkje leverer vert låneretten stoppa til kravet er betalt.

Erstatningskrav som ikkje blir betalt, kan bli sendt til inkasso.

Ta kontakt med biblioteket dersom du har spørsmål.