Programutvalet

Programutvalet for ph.d.-utdanninga Helse, funksjon og deltaking er eit rådgivande organ til dekanat i spørsmål som angår ph.d.-utdanninga.

Utvalet blir utnemd for fire år om gangen. Stipendiatrepresentant blir utnemd for to år.

Programutvalets myndigheit

Programutvalet har delegert myndigheit frå styret blant anna i disse enkeltsakene:

 • Godkjenne studieplan og emnebeskriving
 • Godkjenne opptak til ph.d.-utdanning
 • Godkjenne rettleiarar, prosjektbeskriving og framdriftsplan
 • Godkjenne opplæringsdel
 • Følgje opp framdrift for ph.d.-kandidatar som er tatt opp på studiet
 • Oppnevne ekstern representant i komité for midtveisevaluering
 • Initiere tiltak for å kvalitetssikre ph.d.-utdanninga
 • Motta og behandle søknad om å få avhandlinga bedømt
 • Innstille medlemmar til bedømmelseskomite overfor sentralt ph.d.-utval
 • Avgjere saker som angår den enkelte ph.d.-kandidat

Programutvalets medlemmar

Prodekan for forsking professor Alice Kvåle er leiar for utvalet.

 • Professor Marjolein Iversen (vara for leder)
 • Professor John Roger Andersen
 • Professor Oddvar Førland
 • Stipendiat: Ragnhild Alice Bjerk Steinsland
 • Vara: Professor Kari Dyregrov
 • Vara: Førsteamanuensis Roy Miodini Nilsen
 • Vara: Stipendiat Susanne Grødem Johnso

I tillegg stiller seniorkonsulent Rachel Berge (ph.d. koordinator) og professor Tobba Therkildsen Sudmann, fagansvarleg for PhD-studiet.

Møtedatoar 2020

 • 28. januar 2020
 • 17. mars 2020
 • 11. juni 2020
 • 19. august 2020
 • 14. oktober 2020
 • 9. desember 2020

Frist for saker som skal bli behandla i programutvalet: Seinast to veker før møtedato. Send e-post til Rachel Berge