Space syntax i Norge

Det er en gruppe for Space Syntax lokalisert ved Høgskulen på Vestlandet i Bergen på Institutt for byggfag. Her har utvikling av faget Space Syntax foregått siden 2014. Pioneren for utvikling av space syntax metoden i Norge er professor Akkelies van Nes. Hun anvendte space syntax metoden i sin doktoravhandling, forsvart i 2002, om veibygging og dets innflytelse på lokalisering av handelssentra. Siden den gang har hun utviklet metoden og brukt den i forskning, undervisning og rådgivning. For tiden benytter Remco de Koning space syntax metoden i sin doktorgradsforskning ved instituttet. I 2021 publiserte van Nes sammen med professor Claudia Yamu fra Oslo MET den første helhetlige læreboken om space syntax metoden. Læreverket beskriver trinnvis hvordan metoden er bygget opp. Boken brukes over hele verden og har fått meget gode anmeldelser fra verdensledende forskere. 

Dette er en open source bok som kan lastes ned gratis. 
Lenke til boken finner du her. (Her kan den også bestilles som hardcover bok).

Akkelies van Nes skal lede den 13. internasjonale Space Syntax Symposiumet i Bergen i 2022. Hun ledet også den første internasjonale ph.d. -kongressen for space syntax i juni 2021, arrangert av Høgskolen på Vestlandet.

Hva er space syntax?

Space syntax er et romlig analyseverktøy som beregner og kvantifiserer romlige forhold i bygde miljøer på alle skalaer. I byer og landsbyer beregner space syntax graden av romlig integrering av en gate i forhold til alle andre i et gitt system. Inne i bygninger beregner space syntax graden av romlig integrasjon av alle rom i forhold til alle andre rom.  Resultatene fra de romlige analysene kan deretter sammenstilles med ulike samfunnsøkonomiske data som for eksempel fotgjengerflyt, eiendomspriser, lokalisering av kriminalitet og lokalisering av ulike urbane funksjoner som butikker, boliger osv.

Verdensomfattende space syntax forskning har vist at det er tydelige korrelasjoner mellom grader av romlig integrasjon og ulike sosioøkonomiske data. Derfor er space syntax de siste 20 årene anvendt i både byfornyelse og forbedring av romfordelingen i større komplekse bygninger som museer, kunstgallerier, sykehus osv.

Space syntax i urbane studier består av fire elementer:

 1. En klar definisjon av de romlige elementene som brukes i space syntax analysene.
 2. Et sett med analyseteknikker for å beregne romlige interrelasjoner.
 3. Et sett med metoder for å sammenstille resultatene fra de romlige analysene til sosioøkonomiske data.
 4. Et sett med teorier om hvordan byer fungerer romlig og sosioøkonomisk.

Metoden er utviklet og er kontinuerlig forbedret siden 1970 tallet. Space syntax ble først utviklet av professor Bill Hiller fra University College London. Nå for tiden bruker forskere fra seks ulike kontinenter space syntax, mens i Storbritannia og Dubai blir space syntax allerede brukt aktivt i urban design, byfornyelse og til strategisk planlegging.

Til hvilke urbane problemer er space syntax nyttig?

En space-syntaxanalyse gir en romlig diagnose over godt og dårlig fungerende nabolag eller bysentre. Her er noen eksempler: 

 • Space syntax kan bidra til å finne den optimale plasseringen av en bro eller ny veiforbindelse. (Eksempel finnes for plasseringen av Millenium Bridge i London)
 • Metoden kan forklare tilgjengelighet for fotgjengere og hvordan gatestruktur skaper gateliv i urbane torg og gater (Eksempel finnes for eksempel Trafalguas Square i London)
 • Space syntax kan benyttes til regenerering av dårlig fungerende byområder (for eksempel strategisk plan for KingsX i London)
 • Metoden kan benyttes for romlig diagnose av nabolag som ikke fungerer bra (for eksempel space syntax analyser av de 40 verste nabolagene i Nederland)
 • Metoden kan benyttes til å analysere effektene av nye veiprosjekter på eksisterende handelssenter (for eksempel analyser av alternativer for Tønsbergpakka)

Hva er det samfunnsmessige bidraget til space syntax?

Forskning og teoriutvikling på våre bebygde omgivelser er en veldig ung disiplin. Space syntax har så langt lyktes i å lage en operasjonell romlig analysemetode som er testet over hele verden på alle slags typer bygde omgivelser, uavhengig av kulturer og politiske systemer. Space syntax gir forskere den matematiske støtten til å forstå og støtte oppunder deres observasjoner og trekke sine konklusjoner med fakta om forskning på de bygde omgivelsene. Målet er å sikre at nye byplanleggings- og designforslag vil fungere i henhold til intensjonene. Vi har bygget et tilstrekkelig høyt antall dårlig fungerende nabolag etter andre verdenskrig. Noen av disse nabolagene er analysert med space syntax. I de fleste tilfeller finnes det høye korrelasjoner mellom grad av romlig integrasjon og antisosial atferd.

 

Hvor blir space syntax metoden brukt?

Space syntax kan brukes for et bredt spekter av disipliner. Først og fremst brukes space syntax til å analysere den nåværende situasjonen for alle slags bebygde miljøer. 

 • For arkitekter brukes space syntax for alternativtesting av plan- og designforslag.
 • For arkeologer brukes space syntax for å analysere de romlige oppsettene til utgravde byer og bygninger. Analysene kan forklare arkeologene hvor de mest besøkte gatene var og hvor butikkene lå.
 • For kriminologer benyttes space syntax for å gjøre en romlig diagnose av nabolag med høyt rapportert kriminalitet og antisosial oppførsel.
 • For eiendomsutviklere brukes space syntax for å indikere eiendomsverdien på eiendommer som et resultat av fremtidige romlige endringer i et nabolag.
 • For veiingeniører brukes space syntax for å evaluere effekten av nye veiforbindelser på eksisterende og nye handelssenter.

Space syntax anvendt i Norge

Forskning:
EU prosjektet SPACERGY

Undervisning:
Bachelor kurs Transformasjon av byområder (BYG130)
Master kurs By- og tettstedsplanlegging (MOA272)
Master oppgaven (MOA300)

Oppdrag fra praksis:
Konsekvensanalyser av ulike vei alternativer i Tønsberg 2003 (Tønsbergpakka)
Fortettingsstrategier av Bergen sentrum 2016

Bildegalleri: