Fjord

Fjordsystemer fungerer som miniatyrhav der oseanografiske prosesser skaleres ned til halvlukkete marine bassenger. Undersøkelser av vann, avsetninger og liv i fjorder resulterer i høyt oppløsende signaler av resente og historiske klima- og miljøendringer. Slik detaljert dokumentasjon gjør at fjordene kan benyttes som historiske miljøarkiver.

I gruppens arbeid inngår hydrografiske målinger med blant annet tidsserier av temperatur, oksygen, saltholdighet og turbiditet. Et sentralt spørsmål er hvordan vannkraftutbyggingen har påvirket (og fremdeles påvirker) de hydrografiske forholdene i fjordene siden 1960-tallet.

For sporing av menneskeskapte og naturlige miljøendringer analyserer gruppen oksiske og anoksiske fjord- og havnesedimenter på abiotiske og biotiske parametere, der det inngår mikroorganismer og geokjemiske analyser. Kildesporing inkluderer også uorganisk og organisk forurensning, samt mikroplast.

Et annet moment i forskergruppen er økosystemanalyse, og biologiske effekter av forurensning og klimaendringer. I tillegg forsker vi på hvordan terrestrisk avrenning, og spesielt avrenning fra bre- og snøsmelting, påvirker fjordsirkulasjon og biogeokjemi av vannmassene.

De siste årene har fjordgruppen stort sett undersøkt sidefjordene av Sognefjorden. Nyere undersøkelser inkluderer fjorder på Svalbard og på Grønland. Undersøkelsene i Sognefjorden inngår i miljørelaterte forskningsprosjekter og som bidrag til omsetning av EU sitt vannrammedirektiv.

Forskergruppeleder


bilde av Matthias Paetzel

Matthias Paetzel

Førsteamanuensis

Medlemmer

Førsteamanuensis
Institutt for bygg-, miljø- og naturvitskap

 

Førsteamanuensis
Institutt for bygg-, miljø- og naturvitskap

 

Førsteamanuensis
Fakultet for ingeniør- og naturvitskap