Avlyst: Konferanse om teikn-til-tale i barnehagen

På grunn av koronaviruset har vi dei siste vekene vi sett stadige innstrammingar i retningslinjene for smittevern, både frå statleg hald og ved ulike institusjonar. De som har meldt dykk på teikn-til-tale-konferansen ved HVL, representerer ein viktig samfunnsberande aktør. De er leiarar og tilsette i barnehagar, mange av dykk har dagleg kontakt med born i risikogrupper. I tillegg veit vi at mange barnehagar har endra grensene for eigenmelding, mange tilsette er heime, og det er meir utfordrande for dei som ikkje er sjuke, å ta seg fri ein heil dag for å reise på konferanse.

Vi har difor bestemt at vi ikkje kan forsvare å møtast fysisk på konferanse i Bergen 30. mars. Vi arbeider no med ei løysing for eit alternativt opplegg. Vi kjem tilbake til dykk snart med praktisk informasjon om dette.

Med beste helsing,
Konferansekomiteen