Slik jobbar vi med berekraft

Klimarekneskapen syner at HVL har redusert klimagassutsleppa frå 15.897 co2-ekvivalenter i 2019 til 13.674 co2-ekvivalenter i 2021. Mykje at reduksjonen kjem frå redusert mengde reising i pandemien.

Klimarekneskap for Høgskulen på Vestlandet 2021

I samanheng med årleg Miljøfyrtårn-rapportering har dei fem campusane ved HVL laga klimarekneskap for kvar campus i mange år. Etter samanslåinga til HVL i 2017, blei økonomirekneskapen etter kvart slått saman til ein felles økonomi, og frå 2019 er det òg laga klimarekneskap for heile høgskulen. Det er Asplan Viak som har utarbeida klimarekneskapen vår, og dei har brukt ein modell/metode som heiter klimakostmodellen.

I klimarekneskapen frå 2021 kan ein sjå at den største utsleppskjelda vår er kjøp av varer og tenester (38 %), medan drift og husleige av bygg er den nest største. Reiseverksemd er òg en stor del av utsleppa til høgskulen, så dersom vi skal redusere klimagassutsleppa våre, er det innan desse tre områda vi har størst potensiale for å setja inn tiltak som vil gjere ein forskjell.

Her kan du høyre HVL sin podkast 17-målspodden der Knut Vindenes og Siri Smith inviterer studentar, ansatte og gjestar til ein prat om korleis dei jobbar med klima og berekraft.

Logo Sirkulærdagane

Sirkulærdagane rettar fokus mot ein meir klimasmart og miljøvennleg kvardag. Målet med dagane er å gjere studentar og tilsette meir bevisste, og å peike på løysingar.

Norsk klimastiftelse

HVL er medlem av og sit i rådet hos Norsk klimastiftelse, som kaller seg Noregs grøne tankesmie og er ein ikkje-kommersiell stiftelse. Dei formidlar kunnskap om forsking og fakta relatert til klima og miljø. Stiftelsen har som mål å bidra til tiltak som både kan minimere skadevirkningar av klimaendringar og som fører til rask reduksjon og stans av menneskeskapte klimagassutslipp.

På klimastiftelsen sine nettsider kan du finne både nettavisen Energi og klima som du kan abonnere på, forskningsformidlingsprosjektet <2°C og andre aktuelle rapportar og notat. Det er også mogleg å følgje med på Noregs klimagassutslipp på klimaportalen tilnull.no. Stiftelsen har også ulike arrangement du kan delta på.

Miljøfyrtårn.png  Alle fem campusar ved HVL er Miljøfyrtårn-sertifiserte.

bilde av Siri Smith

Siri Smith

Klima- og berekraftkoordinator ved HVL

bilde av Knut Vindenes

Knut Vindenes

Seniorrådgivar innan klima, miljø og berekraft