Laboratorium for kommunikasjon og rettleiing

Laboratoria blir i hovudsak brukt av bachelorstudentar innan sosialt arbeid og vernepleie, og av studentar som tek vidareutdanning innan rus, psykisk helse og familieterapi.

Her kan studentane tilegne seg relasjonelle ferdigheitar i kommunikasjon og rettleiing. Laboratoria blir brukt til å trene på ulike samtale- og rettleiingsituasjoner for å førebu seg til praksis.

Ulike scenario omfattar enkeltsamtalar og samtalar med fleire og gruppe. De fokuserer på problemstillingar og utfordringar som bidreg til refleksjon- og handlingskompetanse i praksis. Simuleringa er bygget opp trinnvis gjennom: førebuing av case, gjennomføring av case med videoopptak, analyse og tilbakemelding/debrifing. 

I simuleringstreningen nyttas videokamera og grupperom med AV-utstyr.