Studieprogramråd ved FHS

Studieprogramråda er rådgivande til studieprogramansvarleg og fakultetsleiing om utvikling av kvaliteten i studieprogramma og læringsmiljøet.

Institutt for helse og funksjon

A. Studieprogramråd for bachelor i ergoterapi
B. Studieprogramråd for bachelor i fysioterapi
C. Studieprogramråd for bachelor i radiografi
D. Studieprogramråd for master i klinisk fysioterapi
E. Studieprogramråd for master i healthy Ageing and Rehabilitation

Institutt for helse- og omsorgsvitskap

F. Studieprogramråd for bachelor i sjukepleie heiltid, Bergen (ut 2021)
G. Studieprogramråd for bachelor i sjukepleie, deltid, bergen (ut 2021)
H. Studieprogramråd for bachelor i sjukepleie, Førde (ut 2021)
I. Studieprogramråd for bachelor i sjukepleie, Haugesund og Stord (ut 2021)
J. Studieprogramråd/referansegruppe for ny sjukepleieutdanning frå 2020
K. Studieprogramråd for master i jordmorfag
L. Studieprogramråd for helsesjukepleie (helsesøster)
M. Studieprogramråd for master i klinisk sjukepleie
N. Studieprogramråd for master i klinisk helse- og omsorgsvitenskap
O. Studieprogramråd for master i samhandling innan helse- og sosialtenester

Institutt for velferd og deltaking

P. Studieprogramråd for bachelor i barnevern
Q. Studieprogramråd for bachelor i sosialt arbeid
R. Studieprogramråd for bachelor i vernepleie*
S. Studieprogramråd for master i samfunnsarbeid
T. Studieprogramråd for master i psykisk helse- og rusarbeid og tverrfagleg vidareutdanning i psykisk helsearbeid og vidareutdanning i rusproblematikk og rusarbeid (her vert fagseksjonar ved to institutt involvert)

Senter for kunnskapsbasert praksis

U. Studieprogramråd for master i kunnskapsbasert praksis i helsefag

Ei oversikt over leiing og medlemmer knytt til kvar av studieprogramråda er under utarbeiding.

Vidareutdanningar

Vidareutdanningar som bygger på ein bachelorgrad og er ein del av ordinær studieportefølje (unntak for betalingsstudiar), knytast opp til studieprogramråd innan tilhøyrande fagseksjon for master/EVU.

Oversikten over etter- og vidareutdanningar pr.d.d. finn du her.