Leiargruppe Teiknspråk og tolking

Felles heilskapleg ansvar

Leiargruppa for Teiknspråk og tolking består av studieprogramansvarleg og assisterande instituttleiar ved ISLMT med felles heilskapleg ansvar for å leie studieplanlegging, studiegjennomføring og studieutvikling i utdanninga.

Gruppa har ansvar for studieleiing og utdanningskvalitet. Døme på ansvar og oppgåver er godkjenning av emne og studieprogram, dokumentasjon og utvikling av utdanningskvalitet overordna ansvar for læringsmiljø og planlegging av utdanningsarrangement som studiestart, studentavslutningar med meir.

Leiargruppa lager årshjul med plan for oppgåvedeling. I tillegg samarbeider leiargruppa om å finne gode løysingar for ansvars- og oppgåvedeling undervegs i studieåret.

Medlemmer