Fakultetsrådets funksjon og oppgåver

Rådet skal ta del i drøfting av og gi råd i overordna saker som dekanen legg fram. Rådet kan på eige initiativ også løfte fram saker av strategisk eller prinsipiell karakter.

Fakultetsrådets oppgåver

Fakultetsrådet skal drøfte og gi råd til dekan i slike saker:

 • Mål og strategiar for fakultetet sin sentrale utdannings- og forskingsaktivitet, og anna aktivitet som følgjer av samfunnsoppdraget
 • Fagleg prioritering og dimensjonering med utgangspunkt i mål, ressursgrunnlag av økonomisk eller kompetansemessig art, og utviklingstrekk i sektor og relevante samfunnsområde
 • Samhandling med samfunns- og næringsliv, fakultetet si rolle som leverandør av kunnskap og kandidatar, og som aktiv deltakar i samfunnsdebatten
 • Verksemdstyring, langsiktig kvalitets-, plan- og budsjettarbeid
 • Oppfølging av prioriterte satsingar i strategiplanen
 • Vesentlege endringar i organisasjonsdesign for fakultetet
 • Saker der HVL-styret eller rektor eksplisitt ønskjer fakultetsrådet sine vurderingar

Fakultetsrådet skal haldast informert om verksemda i fakultetet gjennom:

 • Årsrapport og årsrekneskap og andre relevante periodiske institusjonelle rapportar knytt til systematisk verksemdstyring
 • Årsrapportar og andre relevante periodiske rapportar knytt til fakultetet si verksemd
 • Samandrag frå styringsdialog med leiinga ved høgskulen
 • Nasjonale og institusjonelle målingar av omdømme, kvalitet og kandidatetterspurnad, og andre dokument som er særleg viktige for rådet sitt høve til å ta del i strategiske spørsmål