Retningslinjer om rusmisbruk i utdanning

Det forventes at studenter møter rusfrie til undervisning og praksis.

Student som på grunn av sykdom inntar legemidler som faller inn under reglene for rusmidler, skal melde fra om dette til instituttleder og til praksisstedets leder. Meldingen må dokumenteres med legeattest.

Studenter som er under legemiddelassistert rehabilitering forholder seg til egne retningslinjer

Høgskolen har ikke mandat til å kreve at studentene skal dokumentere rusfrihet ved urin- eller blodprøver. Dette gjelder også i de tilfellene det er kjent at student har vært rusmisbruker. Som ledd i å dokumentere rusfrihet i studietiden, kan en student likevel samtykke til å avlegge urin- eller blodprøver. Dersom mistanke om rusmisbruk ikke blir avkreftet og student ikke har dokumentert rusfrihet i løpet av studietiden, kan dette få konsekvenser for tildeling av autorisasjon. 

Høgskolen skal sertifisere at kandidater er skikket for yrket ved fullført utdanning jmf. Lov om universiteter og høgskoler, § 4-10 punkt 2.

En student som møter ruset til undervisning, skal innkalles til møte med leder for utdanningen og konfronteres med forholdet. Dersom vedkommende forstyrrer undervisningen, bør vedkommende umiddelbart anmodes om å forlate lokalet. Skriftlig melding skal sendes til dekan. Utdanningsdirektøren vil vurdere tiltak etter loven.

Aktuelle lovregler:

Rutine ved autorisasjon etter helsepersonelloven

Ved HVL gjelder dette for bioingeniør-, ergoterapeut-, fysioterapeut-, jordmor-, radiograf-, sykepleier- og vernepleierstudenter.

Mistanke om ruset student

Ved mistanke (observasjon eller bekymringsmelding) kalles studenten umiddelbart inn til samtale med leder for studieprogrammet der vedkommende konfronteres med mistanken, og hva denne baserer seg på. Alle som har med studenten å gjøre (lærere, medstudenter, praksisveiledere), kan sende bekymringsmelding om skikkethet. Det må gå frem hvilke konkrete forhold mistanken bygger på. Meldingen må være datert og undertegnet med fullt navn.

Etter samtale med student og dersom mistanken fremdeles er gjeldende, sendes bekymringsmelding om skikkethet til høgskolens institusjonsansvarlige for skikkethetssaker.

Ruset student

En student som møter ruset til praksisstudier skal bortvises. Det skal skrives rapport som skal undertegnes av den som bortviser og av studenten. Dersom studenten ikke vil undertegne rapporten, skal dette påføres rapporten. Rapporten skal leveres høgskolen ved instituttleder.

Saken skal fremmes for høgskulen si nemnd for studentsaker. Nemnda kan med hjemmel i lov om universiteter og høgskoler § 4-8, utestenge studenten fra studiet i inntil tre år. Melding sendes til Sosial- og helsedirektoratet (jf univl § 4-8 punkt 2 siste ledd).

Etter fullført utdanning overfører høgskolen navn på de studentene som skal ha autorisasjonsbevis, til Statens autorisasjonskontor for helsepersonell. Høgskolen er pliktig til å holde tilbake navn på studenter som ikke fyller vilkårene for autorisasjon i henhold til Helsepersonelloven. Autorisasjonskontoret vil kreve dokumentasjon av rusfrihet før autorisasjon vil bli gitt.