Styremøte 03/2018

26. april 2018 - HVL campus Kronstad (Bergen) - kl. 10:00-15:00

Møterom: Styrerommet (A825), Campus Kronstad, Inndalsveien 28

Protokoll frå styremøte 03/18

Sakspapir til styremøte 03/18 (ny versjon 23.04.18)

 

Saksliste - styremøte 03/18

 Vedtakssaker

28/18

(B)

Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll

29/18

(S)

Prinsipper for senterstruktur ved HVL

30/18

(S)

Språkpolitiske retningslinjer ved HVL

31/18

(B)

Revisjonsplan for internrevisjon 2018 samt rapport etter revisjon av KD finansierte rekrutteringsstillinger høsten 2017

32/18

(B)

Oppnemning av ny skikkavurderingsnemnd ved Høgskulen på Vestlandet

33/18

(B)

Oppnemning av representant fra styret til styringsgruppe

34/18

(O)

Rammer for lederutvikling HVL 2018-2023

35/18

(O)

Årsrapport frå Studentombodet 2017

36/18

(O)

Årsrapport for arbeidsmiljøutvalet (AMU) HVL 2017

37/18

(O)

Status i beredskapsarbeidet

38/18

(O)

Orientering om søkjartal pr. 15. april

 Orienteringssaker

O-3/18

Orienteringar frå rektor - styremøte 03/18

O-3/18-1

Referat frå IDF-møte

O-3/18-2

Årshjul pr. april 2018

O-3/18-3

Nynorsk i lærarutdanninga – fråsegn frå Bergen Mållag

O-3/18-4

Implementering av administrativ organisering

Presentasjon vist i samband med orienteringa

O-3/18-5

Medeigarskap i Khrono

 
 
 

Styrestraum

Opptak frå møtet er ikkje lenger tilgjengeleg