Professor

Anne Marie Sandvoll

Arbeids- og kompetanseområde

Fagseksjon master i folkehelse og allmennsjukepleie. Emneansvar for masteroppgåva i samhandling og folkehelse og masteroppgåva i allmennsjukepleie. Forskar på eldre og eldreomsorg. Er oppteken av koplinga mellom praksisfeltet, forsking, undervisning og rettleiing, eit samspel som pregar min undervisningspraksis. Har god erfaring med å involvere studentar i forsking. Mellom anna har vi gjennomført ein studie der vi involverte fyrste års sjukepleiestudentar i forsking i sjukeheim. Eg har også erfaring med involvering av masterstudentar i forsking. Eg er sjukepleiar, har hovudfag i helsefag og ph.d. i sjukepleie. Status som merittert underviser 2022.

Publikasjonar

 • Hjelp i ein krevjande kvardag. Pårørande sine erfaringar med samarbeid med ambulant team

  Bjordal, Terese, Sandvoll, Anne Marie (2023)
 • Ein nyskapande praksismodell i kommunehelsetenesta – sjukepleiarstudentar sine erfaringar

  Bruland, Inger Oline, Sandvoll, Anne Marie (2023)
 • Kommunehelsetjeneste er under stort press

  Galek, Joanna, Nordfonn, Oda Karin, Sandvoll, Anne Marie (2023)
 • Ei kjensle av å bli sett og høyrd. Pårørande sine erfaringar med oppfølging og samarbeid med ambulant alderspsykiatrisk team

  Hollekve, Ingvild, Bjordal, Terese, Sandvoll, Anne Marie (2023)
 • Hjelp i ein krevjande kvardag. Pårørande sine erfaringar med samarbeid med ambulant team

  Hollekve, Ingvild, Bjordal, Terese, Sandvoll, Anne Marie (2023)
Vis alle