Underviser i

  • Profesjonsretta rettleiarutdanning for praksislærare – LU skular
  • Pedagogikk og elevkunnskap i GLU utdanninga
  • «Leiing av lærings- og læreplanarbeid», statleg rektorutdanning

Forskar på

  • Arbeidskrav – kjerneaktivitetar i utviklinga av profesjonskompetanse
  • Improvisasjon som lærardugleik
  • Observasjon som kjerneaktivitet i lærarutdanninga

Forskargrupper