Arbeids- og kompetanseområde

Arbeidsområdet mitt er språkdidaktikk, særskilt munnleg og skriftleg språkutvikling, språkendring og talemålsvariasjon. Dette feltet femner om disiplinane allmenn lingvistikk, grammatikk, tekstkunne (literacy), norsk som andrespråk, språkhistorie og dialektologi. Elles er eg oppteken av namnegransking, etymologi, nynorskdidaktikk og sosiolingvistikk.

Underviser i

 • Språkdidaktikk
 • Språkutvikling
 • Lese- og skriveopplæring
 • Språkhistorie og dialektologi

Forskar på

 • Språkhistorie i didaktisk perspektiv
 • Stadnamn 
 • Skriving og skriveopplæring

Forskargrupper

Publikasjonar

 • Stader som gjev namn til menneske, menneske som gjev namn til stader: Stadnamn og identitet i Sogn.

  Mascetti, Samuele (2022)
 • Digitale fotspor inn i språket. Språk og stadnamn i lokalmiljøet som utgangspunkt for læring om språkleg variasjon og mangfald.

  Budal, Ingvil Brugger, Bukve, Trude, Mascetti, Samuele (2021)
 • The City as a Linguistic Landscape

  Budal, Ingvil Brugger, Bukve, Trude, Mascetti, Samuele (2021)
 • Grep 60 "Arbeid med teiknsetjing: trafikk"; grep 73 "Å byggja ut frasar for å byggja opp setningar"; grep 74 "Kven gjer kva? Syntaktisk bevisstgjering"; grep 76 "Samansette ord og ordfamiliar".

  Mascetti, Samuele (2021)
 • Namn på -sete i Indre Sogn.

  Mascetti, Samuele (2021)