Arbeids- og kompetanseområde

Eg er stipendiat i norsk og forskar på språkhistorie med eit særskilt fokus på stadnamn. Ph.d.-prosjektet mitt vil undersøkja samspelet mellom språk og miljø som kjem til uttrykk i namngjeving av landskapet til ulike tider. Omgrepet språkleg økologi ligg til grunn for tilnærminga i arbeidet, det vil seia eit heilskapleg syn på språklege fenomen som tek høgd for både språkinterne strukturar og språkeksterne tilhøve kring språkbruk i samfunnet.

Underviser i
 • Språkhistorie og dialektologi
 • Språkdidaktikk
Forskar på
 • Språkhistorie og dialektologi
 • Stadnamn
Forskargrupper

Utvalde publikasjonar

 • Kvigno. Eit busetnadsnamn frå Lærdal i Indre Sogn

  (2024)
 • Språkspor - Språk, stad og didaktikk

  Bukve, Trude, Budal, Ingvil Brugger, Mascetti, Samuele (2023)
 • Språkspor i byen. Formidling av språk og stad som immateriell kulturarv

  Bukve, Trude, Budal, Ingvil Brugger, Mascetti, Samuele (2022)
 • Namn på -sete i Indre Sogn. Nokre morfologiske og semantiske vurderingar

  (2022)
 • Etternamnsbruk i Luster kommune i to hundre år

  (2020)