Arbeids- og kompetanseområde

Stipendiat ved doktorgradsprogrammet Studiar av danning og didaktiske praksisar, og tilsett ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag. 

Forskar på

Eg forskar på det tverrfaglege temaet demokrati og medborgarskap i relasjon til ein implementert didaktisk modell i lærarutdanninga kalla Øvingsrommet. Eit overordna spørsmål i forskinga mi er korleis demokrati og medborgarskapsundervisning vert utforska gjennom Øvingsrommet. I framgrunnen til prosjektet står lærarstudentane sine perspektiv.

Doktorgradsavhandlinga mi ber tittelen Rom for øving - Demokratisk medborgarskap mellom teori og praksis i lærarutdanninga og er tilknytt prosjektet Rehearsing Teaching Professionally (ReTPro) ved HVL. Sentrale element i Ph.D.-prosjektet mitt er bl.a. forståinga av demokratisk medborgarskap som eit danningsomgrep, lærarstudentar si forståing av reflektert øving som ein måte å utvikla medvite kring demokratisk medborgarskapsundervising, samt moglegheiter og utfordringar som oppstår i ein slik lærarutdanningspraksis. Føremålet er å bidra til innsikt i og utvikling av didaktiske praksisar i lærarutdanninga i relasjon til demokrati og medborgarskap som eit tverrfagleg tema i skolen.

Forskargrupper

PROFRES 2.0 - Nasjonal tverrfagleg og profesjonsretta forskarskole med fokus på tre område av velferdsstaten; velferd, utdanning og helse. 

 

 

Publikasjonar

 • Foredrag: Demokratisk medborgerskap i lys av danningslitteratur.

  (2023)
 • Lærarstudentar si forståing av demokratisk medborgarskapsundervising gjennom systematisk og reflektert øving i lærarutdanninga

  (2023)
 • Rom for øving - Demokratisk medborgarskap mellom teori og praksis i lærarutdanninga

  (2023)
 • Demokratisk medborgarskap i lys av danningslitteratur

  Haukanes, Sigrid, Berdinesen, Hein (2023)