Arbeids- og kompetanseområde

Kari Olene Oma Rønnes har utøvende og pedagogisk utdanning. Sangstudier ved Rogaland Musikkonservatorium, og hovedfag fra Høgskolen i Bergen. Stipend fra "Fond for utøvende kunstnere" gjorde det mulig med sangstudier i London. Hun har også studier innen ensemble ledelse og pedagogisk veiledning. Studieåret 2013/2014 var hun student ved Universitetet i Agder, innen "Ledelse i skolen". Hun har vært i et førstelektorprogram, "Praksisnær forskning", PhD, ved Høgskolen i Lillehammer. Ved VID vitenskapelige høgskole har hun gjennomført studiet ”Barn og familier i flerkulturelle kontekster”.

I flere år var Kari Olene Oma Rønnes tillitsvalgt, både lokalt, sentralt og på nordisk plan, både innen fagforeningsarbeid og i ulike musikkorganisasjoner, blant annet i Norsk Musikkråd, Norges barne-og ungdomskorforbund. I 10 år var hun president i den nordiske organisasjonen, NORBUSAM, en organisasjon med 60 000 medlemmer, støttet av Nordisk ministerråd. Hun ble oppnevnt av Stavanger bystyre i 2013 som meddommer i Stavanger tingrett. Hun er nå styremedlem i "Pasjon", Bjergsted gitarfestival og tillitsvalgt i Forsker Forbundet, klubbstyret -FLKI, HVL.

Gjennom en mangeårige yrkespraksis nasjonalt og på nordisk plan, har hun oppnådd og utviklet en personlig praktisk pedagogisk utøverkunnskap og handlingskompetanse som oppnås ved egen erfaring gjennom undervisning, utprøving og praksisutvikling i praksisfeltet. Kari Olene har tatt initiativ, vært leder av ulike kunstfaglige og tverrfaglige utviklingsarbeider, både av stort og lite format sammen med blant annet Stavanger domkirke, Pasjon, Stavanger Symfoniorkester og Stavanger Konserthus. Ulike representasjonsoppdrag for blant annet Stavanger Kommune, Rogaland fylkeskommune og Fylkesmannen i Rogaland har hun fått, og gjennomført.

Kari Olene har også en solistisk erfaring. I kirkemusikalsk sammenheng akkompagnert av symfoniorkester, i verker av blant annet Bach, Vivaladi og Saint-Saëns. Hun har også hatt engasjementer ved Gladmatfestivalen i Stavanger, og var med i forestillingen «Hipp, Hipp, Hurra - Krøyers gjestebud», her hadde hun rollen som Anna Ancher. Kari Olene har også hatt engasjement ved Rogaland Teater, som sanger i en Bjørnson kabaret. I flere år hadde hun fast solist oppdrag i sommerkonsertserien i Stavanger domkirke. Kari Olene har mottatt stipender og priser. Hun har anmeldt og presentert nyutgivelser innen faglitteratur i fagtidsskrifter, og bidratt med innlegg i media. Videre blir hun engasjert av Stavanger Symfoniorkester i serien " Inn i musikken" i Stavanger Konserthus når vokale verker står på programmet. Kari Olene har praktisert som pedagog, kordirigent, sanger, kunst- og kulturformidler i ulike sammenhenger og nivåer fra og med 1984.

 

Underviser i

  • Ved Høgskulen på Vestlandet underviser og veileder hun ved PPU studiet, i pedagogikk og musikkdidaktikk. Kari Olene har også hatt undervisningsoppdrag ved GLU utdanningen. I pedagogisk virksomhet har målgruppen vært variert, fra de helt minste elevene i Stavanger grunnskole og Stavanger Kulturskole til de litt mer viderekomne ved studieretning musikk, dans, drama (MDD), Stavanger Katedralskole, til studenter ved Universitetet i Stavanger ved Institutt for utøvende kunstfag. Hennes undervisningsoppgaver ved MDD har vært variert, mangfoldig og i ulik sjanger; i fagene sang, både hoved og biinstrument, ensembleledelse, musikkformidling, øvingslære, produksjonsledelse, vokalensemble og dirigent for kor innen SATB besetning. Kari Olene har også vært ansatt ved Avdeling for lærerutdanning og ved førskoleutdanningen ved Stavanger Lærerhøgskole. Ved Fakultet for utøvende kunstfag, Universitetet i Stavanger (UIS) underviser hun i fagene pedagogikk, vokaldidaktikk og kunstfagdidaktikk. Kari Olene har også undervist i solosang og barnekorledelse ved kirkemusikkstudiet ved UIS.

Forskar på

  • Tema: "Stemme som unikt medium i pedagogisk handlingsrom". Stemmen er menneskets identitet, det er noe av begrunnelsen for hennes engasjement til FoU-prosjektet ved krisesenteret i Stavanger. I denne sammenheng med et perspektiv på at sang og stemme kan være viktige elementer i den enkeltes personlige lærings og utviklingsprosess, og for en bedre livskvalitet. Kari Olene har også deltatt som veileder ved Utdanningsdirektoratets satsing, ”Kompetanse for mangfold”. Dette er begrunnelsen for å være med i forskningsgruppene – ”Mangfold og inkludering” og "Sang i danning" ved HVL. Aktuelle problemstillinger knyttet opp mot studentenes praksisfelt, med mål om å nå en FoU- basert utdanning hvor sang og barnekultur kan være med som et viktig medium innen mangfold og inkludering i forhold til de utfordringer og muligheter som vi møter i dagens klasserom. Hun har tatt initiativ og ledet forsknings og utviklingsprosjekter der sang og musikk har fungert som mål, men også som middel i den enkeltes hverdag i det å oppnå bedre livskvalitet og mestring i fellesskap.