Høgskulelektor

Liv Ingrid Fjellanger

Arbeids- og kompetanseområde

Pedagogikk på barnehagelærarutdanninga 

Vidareutdanning i læringsmiljø og pedagogsik leiing 

Vidaerutdanning i profesjonsretta veiledning for barenhage og skule 

Underviser i
 • Underviser i pedagogikk 
Forskar på
 • «Utvikling av berekraftige praksisar for digital teknologibruk innan språk og estetiske fag i barnehage
 • Delprosjekt 1: Koherens: Profesjonssamtalen i barnehagelærerutdanningen Delprosjekt 2: Koherens: Frå student til profesjonsutøver
Forskargrupper

Publikasjonar

 • Kollektiv utvikling og læring i profesjonelle lærande fellesskap

  Fjellanger, Liv Ingrid (2024)
 • Korleis går dei yngste i barnehagen i dialog med ein installasjon, der foto og film er ein integrert del av materiale?

  Borgenvik, Katrine, Grønsdal, Ingrid A. R., Fjellanger, Liv Ingrid (2023)
 • Digitalisering i barnehagen: Tidlig opplæring og dømmekraft

  Fjellanger, Liv Ingrid (2023)
 • Hva skjer når de minste barna i barnehagen får utforske sanseteknologien Makey Makey og Micro:bit?

  Fjellanger, Liv Ingrid, Hansen, Hannah Belsvik (2023)
 • What emerges when the youngest children in kindergarten get to explore the sensory technology Makey Makey and Micro:bit?

  Fjellanger, Liv Ingrid, Hansen, Hannah Belsvik (2023)
 • Korleis forstår me medverknadsomgrepet i barnehagen? eit samarbeidsprosjekt med ein lærarutdanningsbarnehage.

  Fjellanger, Liv Ingrid (2023)
 • Kva trer frem når dei yngste barna i barnehagen får utforske den sansebaserte teknologien Makey Makey og micro:bit?

  Fjellanger, Liv Ingrid (2023)
 • Vurderingsarbeid i barnehagen i lys av læreplantenking

  Fjellanger, Liv Ingrid (2023)
 • Didaktikk og læreplantenking som ein integrert del av leiinga i profesjonsutøving i barnehagen

  Fjellanger, Liv Ingrid (2023)
 • Forsking og utvikling i samarbeid med Høgskulen på Vestlandet og lærarutdanningsbarnehage. Forsking og Utvikling – to sider av samme sak?

  Fjellanger, Liv Ingrid (2023)
 • Korleis forstår me medverknadsomgrepet? Og korleis kan dei yngste barna få medverka i barnehagekvardagen?

  Fjellanger, Liv Ingrid (2023)
 • Forsking- og utviklingsarbeid i barnehagen

  Fjellanger, Liv Ingrid (2022)
 • The professional conversation in the kindergarten teacher education

  Halland, Sissel Aastvedt, Winje, Annette Kristoffersen , Fjellanger, Liv Ingrid (2021)
 • Visste du at barnehagelærerstudentene ved Høgskulen på Vestlandet har vært med å utforme profesjonssamtalens innhold, rammer og form?

  Winje, Annette Kristoffersen , Fjellanger, Liv Ingrid, Halland, Sissel Aastvedt, Nordlie, Randi Elisabeth (2021)
 • Neste regjering må snu ambisjonslaus barnehagelærarutdanning

  Fjellanger, Liv Ingrid, Halland, Sissel Aastvedt, Nylund, Maritha Berger, Winje, Annette Kristoffersen (2021)
 • Regjeringa har ingen ambisjonar for utdanninga av barnehagelærarar

  Fjellanger, Liv Ingrid, Halland, Sissel Aastvedt, Nylund, Maritha Berger, Winje, Annette Kristoffersen (2021)
 • Paper 3: Implementing sustainable digital practices in kindergartens: Balancing technologies’ usefulness and ease of use?

  Fjellanger, Liv Ingrid, Grønsdal, Ingrid A. R., Vangsnes, Vigdis, Aksnes, Kirsti, Borgenvik, Katrine, Hansen, Hannah Belsvik (2021)
 • Paper 2: The Empty Book experience: How can sustainable digital practices be developed and shaped in such a way that they contribute meaningfully to the overarching goals of kindergarten pedagogies?

  Borgenvik, Katrine, Aksnes, Kirsti, Hansen, Hannah Belsvik, Fjellanger, Liv Ingrid, Grønsdal, Ingrid A. R., Vangsnes, Vigdis (2021)
 • Paper 1: What are important characteristics of sustainable digital practices in kindergartens?

  Hansen, Hannah Belsvik, Fjellanger, Liv Ingrid, Borgenvik, Katrine, Grønsdal, Ingrid A. R., Aksnes, Kirsti, Vangsnes, Vigdis (2021)
 • Erfaringer fra DIGISUS-prosjektet Korleis kan det bli berekraftige digitale praksis for barna i barnehagen? 

  Borgenvik, Katrine, Fjellanger, Liv Ingrid, Hansen, Hannah Belsvik (2021)
 • Neste regjering må snu ambisjonslaus barnehagelærarutdanningspolitikk

  Fjellanger, Liv Ingrid, Nylund, Maritha Berger, Halland, Sissel Aastvedt, Winje, Annette Kristoffersen (2021)
 • Barnehagepedagogikk Ei innføring for studentar

  Akslen, Åse Nylenna, Moe, Randi, Fjellanger, Liv Ingrid, Skram, Dag, Grindheim, Liv Torunn (2021)
 • Visste du at barnehagelærerstudentene ved Høgskulen på Vestlandet har vært med å utforme profesjonssamtalens innhold, rammer og form?

  Fjellanger, Liv Ingrid, Winje, Annette Kristoffersen, Halland, Sissel Janette Aastvedt, Nordlie, Randi Elisabeth (2021)
 • Eit blikk inn i barnehagen i dag: Omsorgstradisjon møter kaosdidaktikk.

  Fjellanger, Liv Ingrid (2021)
 • -Dei yngste barna i barnehagen møter MakeyMakey og Micro:bit: Korleis kan det bli berekraftige digitale praksis for de yngste barna i barnehagen?

  Fjellanger, Liv Ingrid (2020)
 • Profesjonssamtalen i barnehagelærarutdanninga

  Fjellanger, Liv Ingrid, Halland, Sissel Aastvedt, Winje, Annette Kristoffersen (2020)
 • Fra Student til Profesjonsutøver

  Winje, Annette Kristoffersen , Halland, Sissel Aastvedt, Fjellanger, Liv Ingrid, Nylund, Maritha Berger (2020)
 • Forskningspresentasjon. Profesjonssamtalen i barnehagelærerutdanningen

  Winje, Annette Kristoffersen , Halland, Sissel Aastvedt, Nordlie, Randi Elisabeth, Fjellanger, Liv Ingrid (2020)
 • Profesjonssamtalen i barnehagelærarutdanninga

  Fjellanger, Liv Ingrid, Halland, Sissel Aastvedt, Winje, Annette Kristoffersen (2020)
 • Fra student til profesjonsutøver

  Fjellanger, Liv Ingrid, Winje, Annette Kristoffersen , Halland, Sissel Aastvedt, Nylund, Maritha Berger (2020)
 • “Koffor lagar boka lyd?» Digital teknologi som opning og lukking av samspel mellom menneske og materiale i ein kollektiv estetisk læreprosess i barnehagen

  Fjellanger, Liv Ingrid, Borgenvik, Katrine, Grønsdal, Ingrid A. R., Hansen, Hannah Belsvik (2020)
 • Profesjonssamtalen som danningsarena i barnehagelærerutdanningen

  Winje, Annette Kristoffersen , Halland, Sissel Aastvedt, Nordlie, Randi Elisabeth, Fjellanger, Liv Ingrid (2020)
 • Praksisnære profesjonssamtaler med studenter i barnehagelærerutdanningen

  Fjellanger, Liv Ingrid, Halland, Sissel Aastvedt, Nordlie, Randi Elisabeth, Winje, Annette Kristoffersen (2020)
 • Utvikling av studiet profesjonsrettet veilederutdanning for praksislærere i barnehage og/eller skole, emne 2 saman med Ketil Langørgen, Siv Kristin Yndstad Borgen og Magli Sofie Økland.

  Fjellanger, Liv Ingrid (2020)
 • Går skyene på batteri? - en fagartikkel om prosjektarbeid i barnehagen skrevet sammen med Sissel Halland

  Fjellanger, Liv Ingrid (2020)
 • Evalueringsseminar med presentasjonar av prosjektutviklingar i DigiSus

  Borgenvik, Katrine, Fjellanger, Liv Ingrid, Hansen, Hannah Belsvik, Aksnes, Kirsti, Grønsdal, Ingrid A. R. (2019)
 • Fagleg bidrag på utdanningsseminar for barnehagelærarutdanninga på Høgskulen på vestlandet i forhold til erfaringar ettar å vert på praksioppfølging med studentar som hadde praksis i barnehagar i Romania.

  Fjellanger, Liv Ingrid (2019)
 • Digital kompetanse i arbeid med språk og estetiske fag i barnehagen: Dei vaksne sitt perspektiv

  Grønsdal, Ingrid A. R., Borgenvik, Katrine, Fjellanger, Liv Ingrid, Aksnes, Kirsti, Hansen, Hannah Belsvik, Espeland, Åsmund (2019)
 • Profesjonssamtalen

  Winje, Annette Kristoffersen , Nordlie, Randi Elisabeth, Halland, Sissel Aastvedt, Fjellanger, Liv Ingrid (2019)
 • Fokus i lærarutdanningane: Ei sterkare profesjonsretting og profesjonsdanning

  Nordlie, Randi Elisabeth, Winje, Annette Kristoffersen , Fjellanger, Liv Ingrid, Halland, Sissel Aastvedt (2019)
 • Didaktikk og læreplantenking som ein integrert del i leiing i barnehagen

  Fjellanger, Liv Ingrid (2019)
 • Erfaringer fra praksisnær forskning med profesjonssamtaler i barnehagelærerutdanningen

  Fjellanger, Liv Ingrid, Winje, Annette Kristoffersen , Halland, Sissel Aastvedt, Nordlie, Randi Elisabeth (2019)
 • Introduction to pedagogies influencing Norway's Kindergarten Teacher Education

  Fjellanger, Liv Ingrid (2018)
 • Planla og gjennomførte pedagogikk-konferanse i Bergen saman med Vigdis Foss, Hege Fimreite og Svein Ole Sataøen. Tittel: Pedagogikk i barnehagelærerutdanningen 2017

  Fjellanger, Liv Ingrid (2017)
 • Dei yngste barna i barnehagen - korleis ivareta dei på best mogleg måte i lys av ny rammeplan? Framlegg på fag på forum for oppvekst i Sunnhordaland.

  Fjellanger, Liv Ingrid (2017)
 • Bidratt 50/50 i utviklingsarbeid for ABLU (ArbeidsPlassBasertUtdanning) fordjupning 30 studiepoeng: Dei yngste barna i barnehagen

  Fjellanger, Liv Ingrid (2017)
 • Profesjonssamtalens mange muligheter – en praksisnær aksjonsforskning i barnehagelærerutdanningen ved HVL Campus Stord

  Halland, Sissel Aastvedt, Winje, Annette Kristoffersen, Fjellanger, Liv Ingrid, Nordlie, Randi (2017)
 • Eg er yngst i barnehagen og er prisgitt at du som jobbar der møter meg med?

  Fjellanger, Liv Ingrid (2017)
 • Frå "pedagurk" til pedagog - kva kan profesjonssamtalen bidra med?

  Halland, Sissel Aastvedt, Fjellanger, Liv Ingrid, Nordlie, Randi, Winje, Annette Kristoffersen (2017)
 • Det samiske perspektivet på barenhagelærarutdanninga ved Campus Stord. Framlegging på møte med følgegruppa for ny barnehagelærarutdanning på campus Stord.

  Fjellanger, Liv Ingrid (2016)
 • Bidratt 50/50 med Sissel Halland i å utvikla nytt vidareutdanningstilbod for barnehagelærarar: Læringsmiljø og pedagogisk leiing 30 studiepoeng LPL115 og LPL215 (2016 - 2020) i regi av Utdanningsdirektoratet og kompetanse for framtidas barnehage: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/strategi-for-kompetanse-og-rekruttering-/id733657/ og https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/etter-og-videreutdanning/studietilbud/laringsmiljo-og-pedagogisk-ledelse5/

  Fjellanger, Liv Ingrid (2016)
 • Ludvik og Lurvo. Dette er eit fagleg drama opplegg som er utvikla for å gi fyrsteårs studetane på barenhagelærarutdanninga innblikk i korleis ein kan gjennomføra drama med barn i barnehagen med fokus på barns medverknad. Det her vert gjennomført i oppstartsveka til studentane frå hausten 2015. https://www.youtube.com/watch?v=zpWtjyOnufI

  Fjellanger, Liv Ingrid, Eriksen, Cathrine (2016)
 • Characteristics of kindergartens in Norwegian

  Fjellanger, Liv Ingrid (2015)
 • Digitalt fortalt historie: Praksismøte Blir brukt i samband med praksismøte for studenter, praksislærere og styrere i barnehager.

  Fjellanger, Liv Ingrid, Eriksen, Cathrine (2015)
 • Hvor ble det av Frøbel?

  Winje, Annette Kristoffersen , Fjellanger, Liv Ingrid (2015)
 • "Dei yngste barna set spor! Eit blikk på tilknytningsteorier og barn som kroppssubjekt"

  Winje, Annette Kristoffersen , Fjellanger, Liv Ingrid (2015)
 • «Omsorg – kvar blei omgrepet av?»

  Fjellanger, Liv Ingrid (2015)
 • Digitalt fortalt historie: Perler av ord i barnehagens hengekøy

  Fjellanger, Liv Ingrid (2014)
 • “no e du ferdig unge mann” Barns mostand som uttrykk for “å halda på ein praktisk estetisk erfaring ” -en kritisk tilnærming til overgangssituasjonar i barnehagen

  Fjellanger, Liv Ingrid (2014)
 • Som studieprogramansvarleg for BLU arrangerte eg arbeidsseminar for alle faglærararne på BLU på campus Stord saman med studieleiar Torill Hanssen.

  Fjellanger, Liv Ingrid (2013)
 • Vurdering og pedagogisk dokumentasjon i barnehagen.

  Fjellanger, Liv Ingrid (2012)
 • Utvikling av ny barnehagelærarutdanning i samarbeid med UH-nett Vest (Universitets – og høgskolenettverket på Vestlandet) ble opprettet 1. januar 2008 mellom fire institusjoner: Universitetet i Bergen, Høgskolen i Bergen, Høgskulen i Sogn og Fjordane og Høgskolen Stord/Haugesund. Samarbeidsavtalen gjaldt for fem år framover. Høgskulen i Volda ble medlem i nettverket i april 2009. Universitetet i Stavanger ble medlem i juni 2014.

  Fjellanger, Liv Ingrid (2011)