Parenting children with type 1 diabetes

Prosjekteigar

Høgskulen på Vestlandet

Prosjektperiode

Januar 2015 - Januar 2016

Prosjektsamandrag

I denne populasjonsbaserte tverrsnittsstudien som ble gjennomført i 2007 ble alle foreldre til barn under 16 år med type 1 diabetes i Hordaland invitert til å delta. Totalt 200 foreldre (103 mødre og 97 fedre) til 115 barn besvarte studiens spørreskjema. Dette ga en svarprosent på 71.5%.

Den overordnede hensikten med studien var å studere sammenhenger mellom psykologiske og kontekstuelle karakteristika ved foreldrene og karakteristika ved barnet og barnets diabetes. Studien dannet utgangspunkt for Anne Haugstvedt sin phd-avhandling fra 2012. Analyser og artikkelskriving pågår fortsatt.