A European PRImary care Multi-prOfessional Researcher network (PRIMORE)

Prosjekteigar

Høgskulen på Vestlandet, Senter for omsorgsforskning vest

Prosjektperiode

August 2018 - Desember 2021

Prosjektsamandrag

Hovedmålet for dette prosjektet er å styrke synergien mellom og internasjonaliseringen av norsk omsorgsforskning og primærhelseforskning. Derfor søker vi å etablere et europeisk forskernettverk (PRIMORE) for å skape muligheter for forskere fra ulike disipliner, sektorer og land til å utvikle og dele kunnskap som kommer både omsorgsforskning og primærhelsetjenesteforskning til gode, og ikke minst, bidra til å øke kvaliteten av tjenestene i Europa. Utilstrekkelig koordinering er en hovedårsak til at tjenestene ofte ikke er gode, treffsikre og effektive nok. En strategi som innebærer omsorgs- og primærhelsetjenester til lokalsamfunn (Community Oriented Primary Care, COPD), kan være en viktig del av svaret, med fokus på integrasjon og koordinering av tjenestene. En slik strategi kan ytterligere bidra til å fasiltere koordinering mellom omsorgs- og primærhelsetjenester og tjenester på et høyere tjenestenivå, samt et bedret samsvar mellom tjenester og organisering rundt disse slik at de bedre møter lokalsamfunnenes behov. Nettverket vil bidra til å styrke evidensgrunnlaget for COPD.