Hav

Med si beliggenheit ved kysten, har Vestlandet tilgang til alle ressursane og moglegheitene havet gir. Regjeringa har som mål å auke uttaket av ressursar frå havet innan 2050, og dette vil krevje ei omfattande berekraftig utvikling.

Samarbeidspartnarar

Gjennom samarbeid med klynger, arenaer og blå industri jobbar vi saman for å finne berekraftige løysingar for bruk av havressursar. Her finn du informasjon om nokre av våre utvalde samarbeidspartnarar.

GCE Ocean Technology

GCE Ocean Technology vart etablert i Bergen i 2006. Det er eit bransjedrive initiativ innan havteknologi med meir enn 120 partnarar og medlemmar. Klynga utviklar og leverer innovativ havteknologi innanfor eit breitt spekter av bruksområde. HVL er partnar i GCE Ocean Technology-klynga, som er ei av tre norske GCE-klynger av selskap som konkurrerer med dei beste i verda.

NCE Maritime CleanTech

NCE Maritime CleanTech representerer eit av verdas mest komplette maritime kommersielle knutepunkt. Klynga fokuserer på å etablere berekraftige innovasjonsprosjekt og samarbeid for nye maritime løysingar. HVL er tett involvert i å utvikle verdsleiande teknologiar for maritime næringar.

NCE Seafood Innovation

NCE Seafood Innovation har som mål å bidra til berekraftig sjømatvekst ved å fokusere på innovasjon. Dei ønskjer å påverke næringa for å drive digital transformasjon og forbetre fiskevelferda.

Arena NOSCA Clean Oceans

Arena NOSCA Clean Oceans er ei innovasjonsklynge som fokuserer på å overføre teknologi, kunnskap og kompetanse frå 45 års erfaring med oljeutslepp til uønskte effektar frå algar og til havplast. NOSCA Clean Ocean jobbar med løysingar for å løysa global havforureining, og HVL samarbeider tett med NOSCA Clean Ocean om forsking og utdanning.

Arena Ocean Hyway Cluster

Ocean Hyway Cluster er Norges leiande nettverk for hydrogenbasert drivstoff i maritime applikasjonar. Ved å dele kunnskap om marknader, aktørar og teknologi får klyngedeltakarar ny innsikt, og samarbeid på tvers av sektorar og verksemder bryt ned barrierar og stimulerer til innovasjon. HVL jobbar saman med næringslivet og klynger for å utvikle og formidle kunnskap om ei grøn maritim framtid med fokus på hydrogen, og tilbyr ulike kurs i hydrogenteknologi.

Arena Norwegian Offshore Wind Cluster

Norwegian Offshore Wind Cluster har som mål å vere den sterkaste leverandørkjeda for flytande havvind globalt. Noreg har ein solid petro-maritim forsyningskjede og er som sådan godt posisjonert for å oppnå og inneha ein verdasleiande posisjon. HVL jobbar tett med fleire klynger på Vestlandet, inkludert Norwegian Offshore Wind Cluster. Havvind vil vere ein viktig del av framtidas energisystem, og HVL inkluderer havvind som ein viktig del av maritim utdanning.

Fleire samarbeidspartnarar

Eksempel på satsingar og samarbeid

bilde av Havvind

Havvind

Høgskulen på Vestlandet tilbyr fleire relevante utdanningar for havnæringa. Vi har også fleire forskingsprosjekt om havvind i tett samarbeid med næringslivet.

bilde av Den neste bølgen av maritimt leiarskap

Den neste bølgen av maritimt leiarskap

Next Wave er eit maritimt leiarskapsprogram og eit samarbeidsprosjekt mellom Maritime Bergen, HVL og BI. Det er HVL og BI som står for det akademiske innhaldet.

Vil du samarbeide med oss? Ta kontakt med oss for samarbeid.