Asset-Based Community Development (ABCD)

Asset-Based Community Development (ABCD) er en styrkebasert tilnærming til utviklingsarbeid i og med lokalsamfunn. Høgskulen på Vestlandet leder et nasjonalt ABCD-nettverk, og på denne siden finner du tips og eksempler på hvordan du kan ta metoden i bruk, samt forskingsartikler om temaet.

Om ABCD-modellen

ABCD benyttes innen folkehelsearbeid, samfunnsarbeid og utviklingsarbeid på alle kontinenter.

ABCD bygger på tre prinsipper og kombineres med konkrete metoder. De tre prinsippene for ABCD er:

  • ABCD er deltakerstyrt
  • ABCD er nettverksbyggende og relasjonsorientert
  • ABCD er ressurs- og styrkebasert

Styrket rett til medvirkning og deltakelse 

De siste årene er retten til medvirkning og deltagelse styrket gjennom endringer i grunnloven, folkehelseloven og plan- og bygningsloven. Samtidig har demokrati og medborgerskap blitt del av læreplanen for grunnskolen.

Folkehelseloven legger vekt på at helse skapes i dagliglivet og der vi bor. Loven legger vekt på at trivsel er grunnlag for god helse. Derfor skal lokalsamfunn styrkes, og omgivelsene skal fremme livskvalitet og psykisk helse.

Sentrale helsemyndigheter legger nå større vekt på lokale forhold som fremmer mestring, tilhørighet, deltagelse og opplevelse av mening. For å få dette til, i tråd med lovverket, skal innbyggere inviteres til aktiv deltagelse i utviklingsprosesser. Når innbyggerne deltar aktivt settes selvforsterkende prosesser i gang, der man bygger selve samfunnet.

ABCD er en av flere styrkebaserte tilnærminger som Helsedirektoratet foreslår under Program for folkehelsearbeid i kommunene (2017-2027).

Her kan du lese mer om forskning på samfunnsarbeid ved HVL.

Hefter med tips til ABCD i praksis

HVL har i samarbeid med kommuner laget tre hefter med tips til ABCD i praksis.Det første heftet har fokus på arbeid med barn og unge, og de to andre på lokalsamfunn. ABCD brukes i klasserom og som brobygging mellom skole og nærmiljø.

Heftene kan brukes av kommuner, men også av frivillige organisasjoner og av andre.

De tre heftene kan fritt lastes ned og trykkes. Last ned ved å trykke på PDFen.

ABCD-modellen i regi av barn og unge (PDF)

ABCD-modellen på 1-2-3 (PDF)

ABCD-modellen - How to get started (PDF)

Mer informasjon om ABCD-metoden 

Nasjonalt ABCD-nettverk

Høgskulen på Vestlandet leder et nasjonalt ABCD-nettverk. Siden 2012 har vi samarbeidet med kommuner som bruker ABCD for å øke innbyggernes deltakelse i utviklingsprosesser.

ABCD brukes til utvikling av lokalsamfunn, men også for eksempel i skoler og frivillige organisasjoner. I forskergruppen Samfunnsarbeid bruker vi ofte aksjonslæring for å tilpasse ABCD til lokale forhold sammen med deltakerne. I samarbeidet setter deltakerne målene for arbeidet, med HVL som dialogpartner. Aksjonslæring innebærer at deltakerne reflekterer sammen for å utvikle nye løsninger.

I nettverket utveksler deltakere fra norske kommuner, samt gjester fra inn- og utland, erfaringer fra ABCD-prosesser. De fleste møter foregår digitalt.

Ønsker din kommune å delta i nettverket? Kontakt førsteamanuensis Rita Agdal.

Eksempler på ABCD-arbeid

Publikasjoner

Midtgård, I. H. and Agdal, R. (2022). "Asset-Based Community Development (ABCD) som verktøy i samskaping av folkehelse." Tidsskrift for velferdsforskning 25(4): 1-19.

Agdal, R., Midtgård I.H., Vogels, R. (2021). " Styrkebasert utvikling i regi av barn og unge. Asset Based Community Development" Utgitt av: Høgskulen på Vestlandet, ISBN: 978-82-93677-44-4

Angelshaug, S. M. and Agdal, R. (2021). "How to increase children and youth people's participation in health-promoting community development using Asset Based Community Development? The role of the connector." Scandinavian Journal of Public Health 49(1): 20-21.

Midtgård, I. H. and Agdal, R. (2021). "Does the Asset Based Community Development (ABCD) approach increase the participation of citizens in health promotion? Experiences with ABCD in a Norwegian municipality." Scandinavian Journal of Public Health 49(1): 14-15.

Agdal, R., Midtgård I.H. and Meidell, V. (2019). "Can asset-based community development with children and youth enhance the level of participation in health promotion projects? A qualitative meta-synthesis." International Journal of Environmental Research and Public Health 16(19).

Agdal, R., Midtgård I.H., Russell, C. (2019). "Oppskriftsheftet for eit stadig betre lokalsamfunn. ABCD på 1-2-3" Utgitt av: Høgskulen på Vestlandet, ISBN: 978-82-93677-02-4, revisjon juni 2020

Agdal, R., Midtgård I.H., Russell, C. (2019). "Asset Based Community Development - how to get started" Published by the Western Norway University of Applied Sciences, ISBN: 978-82-93677-08-6, revision June 2020

Helsedirektoratet (2018). «Styrkebasert tilnærming i lokalt folkehelsearbeid. Innbyggerinvolvering, myndiggjøring og deltakelse», utgitt av Helsedirektoratet. 

Kontaktperson: 


bilde av Rita Agdal

Rita Agdal

Førsteamanuensis