Samarbeid innan ingeniørfag og maritime fag

Gjennom tett kontakt med næringslivet utviklar vi relevant utdanning, forsking og innovasjon.

Oppgåvesamarbeid

Har du ein idé som du gjerne skulle vidareutvikla, men mangler tid i ein travel kvardag? Då kan eit oppgåvesamarbeid mellom våre studentar, HVL og di bedrift vere noko for deg!

 

Døme på samarbeidsprosjekt:

Teknologiløft for Sogn og Fjordane

Mange bedrifter og kompetansemiljø i Sogn og Fjordane deltek i eit storstilt prosjekt som skal gi fylket eit løft innan digitalisering, automatisering, robotikk og stordata.

Sikkerheit på sjøen

Senter for sjøsikkerhet er eit maritimt forskningssenter med eit overordna fokus på sikkerheit i den maritime næringa.

 

Klynger og nettverk vi er medlem i:

MARKOM2020

MARKOM2020 er en del av regjeringens havstrategi og et samarbeid mellom alle utdanningsinstitusjoner i Norge som tilbyr maritim utdanning.

Klynge i verdstoppen

HVL er partnar i klynga GCE Ocean Technology, som er ein av tre norske GCE-klynger med bedrifter som kan hevde seg i verdstoppen.

Norsk Marint Universitetskonsortium

HVL er partnar i Norsk marint universitetskonsortium (NMU), som er eit institusjonelt samarbeid mellom norske universitet og høgskular med betydeleg marin eller maritim profil.

Skipsfartens utdannings- og rekrutteringsforum

Skipsfartens utdannings- og rekrutteringsforum (SURF) vart stifta i 1992 og er eit lokalt samarbeidsforum for maritime utdanningsinstitusjonar, reiarlag, Maritimt opplæringskontor og Maritim Forum Haugalandet og Sunnhordland.