Samarbeid innan ingeniørfag og maritime fag

Gjennom tett kontakt med næringslivet utviklar vi relevant utdanning, forsking og innovasjon.

Har du ein idé som du gjerne skulle vidareutvikla, men mangler tid i ein travel kvardag? Då kan eit oppgåvesamarbeid mellom våre studentar, HVL og di bedrift vere noko for deg!

Høgskulen på Vestlandet tilbyr fleire relevante utdanningar for havnæringa. Vi har også fleire forskingsprosjekt om havvind i tett samarbeid med næringslivet.

Hydrogen

Ved Høgskulen på Vestlandet forskar vi på hydrogen og tilbyr relevante utdanningar i faget. Her finn du ei oversikt over det vi har å tilby!

 

Døme på samarbeidsprosjekt:

Mange bedrifter og kompetansemiljø i Sogn og Fjordane deltek i eit storstilt prosjekt som skal gi fylket eit løft innan digitalisering, automatisering, robotikk og stordata.

Next Wave er et maritimt lederskapsprogram og et samarbeidsprosjekt mellom Maritime Bergen, HVL og BI, hvor HVL og BI står for det akademiske innholdet. Deltakerne er hovedsaklig ledere fra Maritime Bergens medlemsbedrifter og vil gjennom seks moduler få et unikt innblikk i strategier, verktøy og muligheter som det grønne og digitale skiftet i maritim næring bringer med seg.

Senter for sjøsikkerhet er eit maritimt forskningssenter med eit overordna fokus på sikkerheit i den maritime næringa.

 

Klynger og nettverk vi er medlem i:

Et stort konsortium av 19 private og offentlige aktører har gått sammen om å skape et nasjonalt testsenter for autonome fartøy på Haugalandet. Målet er at norsk industri kan ta en ledende posisjon innen autonome operasjoner i maritim sektor.

Vårt maritime fagmiljø er ein del av konsortiet COAST som fekk status som Senter for fremragende utdanning (SFU) i desember 2019. COAST står for «Centre of Excellence in Maritime Simulator Training and Assessment» og er eit samarbeid mellom Høgskulen på Vestlandet, Universitetet i Sørøst-Norge, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og Universitetet i Tromsø.

HVL er medlem i International Association of Maritime Universities. IAMU er et globalt nettverk av universiteter som tilbyr maritim utdanning og opplæring av sjøfolk til den globale skipsfartsindustrien.

NCE Maritime CleanTech representerer et av verdens mest komplette maritime kommersielle knutepunkter. Klyngeorganisasjonen fokuserer på å etablere bærekraftige innovasjonsprosjekter med kommersielt potensial, og jobber for nye energieffektive og rene maritime løsninger.

MARKOM II er regjeringa si satsing for utvikling av kvalitet og relevans i maritime utdanningar ved både fagskular, universitet og høgskular, og går i perioden 2022–2027.

HVL er partnar i forskingssenteret HyValue. Senteret skal utvikle kunnskap, metodikk og innovative løysingar for hydrogenenergibærarar. Les meir om forskinga på nettsida til HyValue.

HVL er partnar i klynga GCE Ocean Technology, som er ein av tre norske GCE-klynger med bedrifter som kan hevde seg i verdstoppen.

Norwegian Offshore Wind Cluster har som mål å være den sterkeste forsyningskjeden for flytende havvind over hele verden. Clusteret informerer om utviklingen av havvind både i et globalt, europeisk og nasjonalt perspektiv og inviterer til møter, workshops, seminarer, konferanser, internasjonale reiser, demonstrasjoner og lignende.

Sustainable Energy Norsk katapultsenter tilbyr testfasiliteter, kompetanse og nettverk for produksjon, lagring, distribusjon og styring av energi, for eksempel testing i operative anlegg på land, på skip og i havrommet.

HVL er partnar i Norsk marint universitetskonsortium (NMU), som er eit institusjonelt samarbeid mellom norske universitet og høgskular med betydeleg marin eller maritim profil.

Skipsfartens utdannings- og rekrutteringsforum (SURF) vart stifta i 1992 og er eit lokalt samarbeidsforum for maritime utdanningsinstitusjonar, reiarlag, Maritimt opplæringskontor og Maritim Forum Haugalandet og Sunnhordland.