Godskriving og fritak

Har du ekstern utdanning frå andre institusjonar, andre campusar eller andre studieprogram internt ved Høgskulen på Vestlandet, kan du søkje om å få godkjent emna du har avlagt/gjennomført. Før du kan søkje om godkjenning, må du ha fått opptak på aktuelt studium.

Godskriving av emne

Det vil ikkje bli godkjent fag frå ein annan høgskule dersom faget berre dekkjer delar av fag/emne ved Høgskulen på Vestlandet. Emnet må òg vere på same nivå, sjå Forskrift om studier og eksamen § 2-4 (5), Krav til samansetjing av graden master. Dersom emnet har vore del av opptaksgrunnlaget til studiet, kan det ikkje bli godskrive i graden, jfr. Uhl § 3-5 (1).

For å få vitnemål må minimum 60 studiepoeng vere avlagt ved Høgskulen på Vestlandet.

Søknadsfrist

Søknad om godkjenning av emner kan først bli vurdert etter at du har fått studieplass og er begynt på studiet, og helst i god tid før semesteret emnet skal inngå i tar til. Du må sjølv sørge for å delta, fullføre arbeidskrav og eventuelt avvikle eksamen i aktuelt emne til søknaden er handsama. Sjå frist for handsaming for meir informasjon.

Krav til dokumentasjon

For å få søknad vurdert må du legge ved følgjande dokumentasjon:

  • Emneplan og litteraturliste til emne du ønskjer å få godkjent,– vær merksam på at den må vere frå det året eksamen var avlagt, ikkje siste godkjende emneplan i emnet.
  • HVL kan i dei fleste tilfeller hente resultata dine frå andre lærestadar i Norge, og du må gje stamtykke til dette på HVL sin studentweb. Dersom det ikkje her mogeleg å hente resultat, vil vi kontakte deg.
  • Du er sjølv ansvarleg for å legge fram tilstrekkeleg dokumentasjon for at søknaden skal kunne bli vurdert. Høgskulen kan krevje at du framviser originaldokumenta.
  • For søknad til grunnskulelærarautdanningar og barnehagelærarutdanning må praksis ha eigen stadfesting dersom dette ikkje kjem fram som eksamen med informasjon om omfang på praksis.

Frist for handsaming

Vurdering av søknader vil normalt vere ein månad. Dersom det blir nødvendig med fagleg vurdering av søknaden, kan det ta lenger tid. Svar på søknad blir sendt på epost. Søknad sender du ved å fylle ut skjema.

Grunnlag for vurdering av faglege krav i grunnskulelærerutdanning og barnehagelærerutdanning

For søknader om godskriving av emner i grunnskulelærerutdanning og barnehagelærarutdanning gjeld krav i forskrift til rammeplan.

Forskrift til rammeplan for grunnskulelærarutdanning 4-årig

§3 «Et undervisningsfag i 4. studieår kan erstattes av ett skolerelevant fag på 30 studiepoeng. Ved overgang til masterutdan¬ning etter 3. studieår vil det første året i masterutdanningen erstatte fag i det 4. studieåret i grunnskolelærerutdanningen.»

§ 5 FRITAKSBESTEMMELSER Eksamen eller prøve som ikke er avlagt som en del av en grunnskolelærerutdanning, kan gi grunnlag for fritak, jf. § 3–5 i lov om universiteter og høyskoler. Utdanning som kan gi grunnlag for fritak, må enten være fag som tilsvarer skolefag eller fag som har relevans for arbeid som lærer i grunnskolen, jf. § 1, og bør omfatte fagdidaktikk og praksisopplæring.»

Forskrift til rammeplan for grunnskulelærerutdanning 5-årig

Forskrift til rammeplan:
«§ 6) Eksamen eller prøve som ikke er avlagt som en del av grunnskolelærerutdanningen kan gi grunnlag for fritak, jf. § 3-5 i lov om universiteter og høyskoler. Utdanning som kan gi grunnlag for fritak, må bestå av relevante fag som tilsvarer de fag som tilbys i grunnskolelærerutdanningen og skal omfatte fagdidaktikk og praksisstudier.»

Forskrift til rammeplan for barnehagelærerutdanning

«§5 Eksamen eller prøve som ikke er avlagt som en del av en barnehagelærerutdanning, kan gi grunnlag for fritak, jf. § 3-5 i lov om universiteter og høyskoler. Utdanning som kan gi grunnlag for fritak, må inneholde pedagogikk og praksisopplæring, og må være fag/studier som har relevans for arbeidet som barnehagelærer, jf. § 1.»

Søknadsskjema 

Førehandsgodkjenning av emne

Dersom du vil ta emne ved andre høgskular eller universitet og bruke dei som del av utdanninga di ved HVL, må du søke om førehandsgodkjenning av emnet.

Regelverk