Studiestart

Velkommen som ny student ved HVL! Måndag 10. august ønsker vi velkommen over 6500 nye studentar til våre fem flotte campus.

Vi førebur ein god og trygg studiestart for alle. Det blir både fadderopplegg og undervising på alle campusane våre. Slik som situasjonen er no, planlegg vi for ein god kombinasjon av fysisk og digital undervising. 

Studiestart for hausten 2020 er 10. august, men utdanninga di kan ha seinare oppstart. Er du ikkje førsteårsstudent, får du etterkvart informasjon om tid og stad for oppstart i timeplanen

Det kjem meir informasjon om studiestart snart! 

Sjekkliste før studiestart

Sjekklista under er ei god førebuing til livet som student hos oss.

1. Semesterregistrer deg

1-2 veker før studiestart mottar du ein SMS med ein pinkode. Når du har mottatt pinkoden loggar du på Studentweb for å semesterregistrere deg. Kontroller at kontaktinformasjonen stemmer. Lag faktura for semesteravgift. Meld deg opp til undervisning og vurdering (eksamen), anten ved å godkjenne utdanningsplanen eller ved å legge inn emne manuelt. Dette må vere gjort for å få tilgang til læringsplattformen Canvas.

Siste frist for semesterregistrering og betaling av semesteravgift er 1. februar i vårsemesteret og 1. september i haustsemesteret.

2. Aktiver brukarkontoen din

Aktiver brukarkontoen din ved å logge deg på med brukarnamn (studentnummer) og pinkoden som du får på SMS 1-2 veker før studiestart. Studentnummeret ditt finn du i Studentweb.

Det kan ta inntil 24 timar før brukarkontoen er oppretta. Dette gjeld også sjølv om du har fått tilgang til Studentweb.

Brukarkontoen gir deg tilgang til IT-verktøy som e-post, Office 365, læringsplattformen Canvas, innleverings- og eksamenssystemet WISEflow, anna programvare og trådlaust nett på campus.

3. Last ned studentbevis-appen

Studentbevis-appen beviser at du er registrert som student dette semesteret.  Appen fungerer som studentbevis hos mellom anna studentsamskipnaden og kollektivtransportselskap.

Du vil framleis trenge studentkort, til dømes for å komme inn i bygga våre på kveldstid og i helgene, låne bøker på biblioteket og bruke skrivarane våre. Studentkorta blir produsert kort tid etter studiestart.

4. Treng du politiattest og medisinsk testing?

På ein del studium er det krav om at du skal legge fram politiattest. Det vil stå i tilbodet om studieplass om ditt studium krev politiattest, og kva type politiattest du treng.  Du søker om politiattest elektronisk via politiet sine nettsider.

Lærar- og barnehagelærarstudentar og studentar som skal ha praksis eller klinisk undervisning ved sjukehus, sjukeheim og andre buformer med heildøgns pleie kan i nokre høve måtte ta ein test før dei går ut i praksis. Les meir om medisinsk testing.

5. Søk om bustad, stipend og lån

Treng du hybel? Saman har studenthyblar i Bergen, Førde, Haugesund, Sogndal og på Stord. Du kan òg sjekke boligtorget.no for ledige hyblar, eller hybel.no for hyblar på privatmarknaden. Hugs å melde adressendring hos Posten!

Så snart du har fått tilbod om studieplass, kan du søke om lån og stipend hos Lånekassen. Du må oppgi ein utdanningskategori når du søker. For å få utbetalt stipend og studielån må du ha betalt semesteravgift og fullført semesterregistreringa.

6. Bli kjend med studieplan og pensum

Gjer deg kjent med studieplan og pensumliste for studiet ditt. Det kan vere lurt å vente til studiestart med å kjøpe bøker, då det kan bli endringar.

7. Sjekk viktige informasjonskanalar

Skaff deg oversikt over dei ulike informasjonskanalene du skal bruke som student.

Viktige brev frå HVL kjem til din digitale postkasse. Du kan opprette digital postkasse på noreg.no.

I tillegg får du informasjon på Studentweb, læringsplattformen Canvas, student-e-post og For studentar på hvl.no.

8. Treng du tilrettelegging eller nokon å snakke med?

Har du lese- og skrivevanskar, ei funksjonsnedsetting, sjukdom, skade eller anna som gjer at du treng tilrettelegging i undervisning, i praksis eller under eksamen? Sjå kva type tilrettelegging du kan få.

Som student kan du få studierettleiing hos studiekonsulentane våre. På Karrieresenteret kan du få karriererettleiing. På campus Førde, Haugesund, Stord og Sogndal har vi også studentrådgivarar du kan snakke med om personlege og private forhold i livs- og studiesituasjonen din.  Les om dei ulike rettleiingstenestene.

9. Du må ha eigen PC

Du er sjølv ansvarleg for å disponere eigen berbar datamaskin til undervisning og eksamen. Du er også ansvarleg for å ha lasta ned nødvendig programvare for å kunne gjennomføre utdanninga. 

Skal du studere ved Fakultet for ingeniør- og naturvitskap, er det eigne tilrådingar for kva datautstyr du vil ha nytte av.

10. Sjekk timeplan og tid for oppmøte

 

Lurer du på noko?

Ta kontakt med Servicetorget på campus eller sjekk nettsida om studierettleiing.

For spørsmål knytt til brukarkonto, programvare, utskrift eller anna, ta kontakt med IT-hjelpen.