Studentkort

Studentkortet er ein viktig del av studiekvardagen. Det vil blant anna vere nødvendig med kort for å kunne bevege seg rundt i og ut av bygga på kveldstid.

For å få eit studentkort ved HVL må du laste opp eit bilde av deg sjølv på mittbilde.hvl.no

Utdeling av studentkort

Er du student i Bergen, Haugesund eller Førde kan du hente kortet ditt i Servicetorget 1-2- dagar etter du har lasta opp bilde. På Stord blir studentkorta delt ut i klassen av faglærar når korta er klare.

I Sogndal blir kortsystemet skifta ut hausten 2020, og korta vil bli produsert i oktober. Det blir gitt ut informasjon når korta er klare. I mellomtida står bygga i Sogndal ope i dei tidene ein eigentleg skulle ha nytta studentkort for å kome inn.

Frist for henting av kort hausten 2020 på alle campus:  22.09.2020 til 18.12.2020

Vanlege spørsmål om studentkort

Kva kan eg bruke studentkortet til?

Studentkortet er ID-kort, nøkkelkort og lånekort på biblioteket, samt gir tilgong til HVL sine skrivarar/kopimaskinar. Ver obs på at dersom du skal fylle utskrifter på kortet ditt etter at du har endra koden, kan det gå inntil 24 timar før den nye koden er aktivert.

Gyldig studentkort vil, saman med studentbevisappen som er gyldig semesterkvittering, gi deg tilgang til SAMMEN sine rabattordningar. Unntak er studier som er fritatt for semesteravgiftsbetaling. Ta kontakt med rekneskap@hvl.no dersom du likevel ønsker å betale semesteravgift for å få tilgang til rabattordningane.

Kva er forskjellen på studentkort og studentbevis?

Studentkortet er eit fysisk nøkkelkort, medan studentbeviset er ein mobilapp.

Medan du venter på studentkortet ditt kan du laste ned studentbevisappen. Når semesterbetalinga di er registrert vil studentbevisappen vere gyldig studentlegitimasjon, noko som gir deg tilgang til rabattavtalar; kollektivtransport m.m.

Før du får studentkortet ditt kan du låne bøker på biblioteket via studentbevisappen, og bruke bankkortet ditt til å kopiere/skrive ut.

Studentbevisappen er eit godt supplement til studentkortet, men vil ikkje gi deg tilgang til HVL sine bygg, slik studentkortet gjer. Utan studentkort har du berre tilgang til campus i opningstida.

Korleis endrar eg namn på kortet mitt?

Når du endrar namn får du nytt studentkort gratis. Det gamle studentkortet leverer du inn til makulering i Servicetorget når du får utlevert det nye.

Her finn du informasjon om kva du må gjøre for å endre namn i HVL sitt system. 

Kor vil eg få nøkkeltilgong?

Studentkortet ditt vil vere programmert til å gi deg tilgang basert på ditt studieprogram og den campusen du tilhøyrer. Skulle du trenge tilgang til andre rom, be din faglærar stadfeste dette ovanfor Servicetorget eller ADU.

Kva er pinkoden min?

Koden på studentkortet er den same som innlogging på Studentweb. Du har fått koden tilsendt på SMS.

Du opnar dører, tar utskrifter osv. ved å halde kortet opp mot ein kortlesar. For kortlesarar med tastatur, og for å få tilgang etter normal stengetid, må du bruke pin-koden i tillegg.

Har du gløymt PIN-koden din? Du kan endre den i Studentweb. Dersom du endrar koden på StudentWeb, blir koden også endra for studentkortet ditt. Det kan ta opp til 24 timar før den nye koden er aktiv.

Eg har mista studentkortet mitt, kva gjer eg?

Nytt studentkort kostar 100 kr. Studentar i Haugesund, Stord og Bergen bestiller nytt studentkort via Servicetorget. Etter bestilling finn du faktura på StudentWeb. I Bergen betaler du via betalingsterminal.

Studentar i Sogndal og Førde bestiller nytt studentkort slik:

  1. Gå til deltager.no/nytt-studentkort
  2. Fyll inn felta (namn og e-postadresse)
  3. Klikk på knappen «Bekreft»
  4. Du blir no sendt vidare til betaling
  5. Dagen etter at du har betalt, kan du hente nytt kort i Servicetorget. 

Treng du hjelp?

Campus Bergen

Har du problem med tilgangar på studentkortet ditt, tar du kontakt med Kortsenteret i rom B216 i hovedbygget på Kronstad. Opningstid: 08.00–10.00 på kvardagar. 

Du kan hente studentkortet i Servicetorget måndag–fredag kl. 16.00–21.00. Lørdag-søndag kl.10.30 -17.00. Ved studiestart er det utlevering av kort ved eigne områder. Se infotavler.

Campus Haugesund, Stord, Sogndal og Førde

Har du problem med eller spørsmål om studentkort? Kontakt Servicetorget