Reis miljøvenleg på Erasmus+

Skal du på Erasmus+ og bryr deg om klima? HVL oppfordrar deg til å reise miljøvenleg. Drar du på utveksling med Erasmus+ og nyttar miljøvenlege framkomstmiddel, kan du vere med i trekkinga av eit miljøstipend på 5000 kroner.

Miljøstipend

HVL har 15 stipend à 5000 kroner for studentar som har reist miljøvenleg til eller frå utveksling. Du deltek i trekkinga av ei stipendgaranti ved å melde di interesse til oss på e-post innan fristen. Stipendet løysast inn ved å sende inn bevis på miljøvenleg reise til eller frå utveksling.

Den 08.12 2023 held Avdeling for Forskning, Internasjonalisering og Innovasjon (AFII) et informasjons-/inspirasjonsmøte om miljøstipendet.

 

Vilkår for deltaking

  • Trekkinga er open for høgskulen sine studentar som har fått innvilga plass på utveksling gjennom Erasmus+. Dette gjeld studentar som tar anten fag eller praksis, uavhengig av lengde på utvekslinga. 

  • Stipendgaranti tildelast i samband med reise til eller frå utveksling. Ein student kan berre delta det semesteret hen er på utveksling. Er studenten på utveksling i to semester kan hen delta begge semestera. 

  • For at eit bidrag skal verte vurdert, må det nyttast miljøvenleg transport under minimum halvparten av reisa. Reiser du til Sverige eller Danmark må miljøvenleg transport verte nytta på heile reisa.  Reisestrekning og dato for reisa må vere synleg på reisebeviset.  

  • Med miljøvenleg transport reknast buss eller tog. Viss du vel andre miljøvenlege løysingar må du ta kontakt med international@hvl.no. 

  • Nytt gjerne ein reisekalkulator, som for eksempel Klimatsmart Semester, for å  sjå korleis du kan gjere utvekslinga di så klimavenleg som mogleg. 

Korleis deltek du? 

Du deltek ved å sende ein e-post med tittel “Miljøstipend” som inneheld namn og studentnummer til international@hvl.no innan 1. februar for vårsemesteret, og innan 1. september for haustsemesteret. 

Tildeling

Det vert delt ut opp til 15 stipendgarantiar à kr 5000 i 2024.  

Utbetaling

For å få utbetalt stipend må alle bevis på miljøvenleg reise sendast inn til international@hvl.no innan 10. august (for utveksling i det føregåande vårsemesteret) eller 10. februar (for utveksling i det føregåande haustsemesteret). Dersom ein student ikkje har gjort heimreisa innan desse datoane, kan kvittering for planlagt reise sendast inn. 

Offentleggjering 

Vinnarane av miljøstipendet blir kontakta per e-post for organisering av utbetaling. Tildelinga kan òg verte publisert på HVL sine nettsider og i sosiale media. 

Atterhald  

  • Dersom det er under 15 bidrag i trekkinga for gjeldande semester, blir det berre tildelt tilsvarande tal på stipendgarantiar. 

  • Vi tar atterhald med utbetaling av stipend dersom bevis for gjennomført reise ikkje er tilstrekkeleg eller truverdig. 

  • Stipend som har blitt garantert for, men ikkje nytta, vil kunne delast ut i ei ny trekking. Det vert då trekt blant deltakarane som ikkje fekk tilslag i første runde. AFII kontaktar den/dei det gjeld ved høvet.