Reis med Erasmus+

Erasmus+ er det største utvekslingsprogrammet i verda. Reiser du med Erasmus+ slepp du å betale skulepengar og du får Erasmusstipend i tillegg til støtte frå Statens Lånekasse. Som student på HVL kan du velje mellom over 150 partnarinstitusjonar i Europa.

Kven kan reise med Erasmus+? 

Alle studentar ved HVL, frå bachelor til ph.d., kan reise med Erasmus+ dersom studiet ditt har ein utvekslingsavtale med ein av våre Erasmuspartnarar. Målet med eit studieopphold i utlandet gjennom Erasmus+ er å få utteljing både fagleg, språkleg, kulturelt og personleg.

Kor kan du reise?

Alle europeiske partnerinstitusjonar er dekka av Erasmusavtalar*. Sjå kva avtalar som er tilgjengeleg på ditt studie her.

*York St. John i Storbritannia har ikkje ein Erasmusavtale med HVL.  

Storbritannia og Brexit

Sjølv om Storbritannia går ut av EU deltek dei i Erasmus+-programmet ut 2020. Det er fortsatt uvisse om Storbritannia vil delta i Erasmus+ frå 2021. For å halde deg oppdatert om saka, kan du sjå på Regjeringa sine nettsider.

 

Du kan besøka byar som du aldri hadde reist til berre på ferie.

Kristina, lærarstudent på utveksling i Nederland haust 2019

Stipend

Reiser du med Erasmus+ kvalifiserar du til å få ekstra stipend. Stipendet får du i tillegg til støtte frå Statens Lånekasse. Du får utbetalt 80 % av stipendet ved avreise og 20 % etter heimkomst.

Stipendsatsar:
€ 460 pr månad for høgkostland (Danmark, Finland, Island, Irland, Liechtenstein, Luxembourg, Sverige og Storbritannia).
€ 410 pr månad for lågkostland (alle andre programland).

Studentar som har barn under 18 eller drar på rein praksisutveksling får et tillegg på € 200 pr månad. Ein kan berre få eit tillegg. Ta kontakt med studierettleiar dersom du lurer på om dette gjeld deg.

Dersom du trekk deg frå Erasmusopphaldet kan HVL krevje tilbake heile eller deler av stipendet.

Reiser du miljøvenleg til eller fra Erasmus-opphaldet ditt, kan du vere med i trekkinga om eit miljøstipend.

Slik går du fram for å bli Erasmusstudent  

Før du byrjar på desse punkta er det ein føresetnad at du har fullført og fått godkjent intern søknad om utveksling frå HVL til ein europeisk partnerinstitusjon. Har du ikkje søkt HVL om utveksling må du gjere det først.

Før utreise

1. Online Learning Agreement (OLA) / Learning Agreement

Online Learning Agreement (OLA) vert oppretta av sakshandsamar ved HVL, og skal fyllast ut av studenten, når hen har fått godkjent intern søknad om utveksling til et europeisk land. Les meir om OLA og finn brukarrettleiing her.

Learning Agreement og OLA er ein avtale mellom student, heimeinstitusjon og partnarinstitusjon som skildrar innhaldet i utvekslinga og er som regel ein del av søknaden til partnarinstitusjon.

2. Søk direkte til partnarinstitusjon

Sakshandsamar ved HVL gjev melding til partnarinstitusjonen om at du har fått opptak til utveksling. Deretter blir studenten kontakta med informasjon om søknadsprosessen. Rettleiing om innhaldet i søknaden vert gitt av partnarinstitusjonen. 

3. Send kopi av opptaksbrevet

Så snart studenten får opptak frå partnarinstitusjonen sender hen opptaksbrevet til sakshandsamar på HVL.

NB! Opptaksbrevet må inkludere datoane for studentane sitt utvekslingsopphald.

4. Online Linguistic Support (OLS) del 1

Alle Erasmusstudentar må ta ein språktest i undervisningsspråket før dei reiser på utveksling. OLS måler det språklege utbyttet av utvekslingsopphaldet ditt. Du får 1 måned på deg til å ta testen og det er òg mogleg å ta språkkurs gjenom OLS. Studenter som skal studere på dansk eller svensk treng ikkje ta språktest.

Testen får du sendt på e-post av din sakshandsamar. Les meir om OLS og sjå brukarrettleiinga her.

5. Erasmusstipend

For å motta Erasmusstipend må studenten signere Erasmus Grant Agreement og fylle inn online søknad om utbetaling. Bankkontoinformasjon og informasjon om polisenummer for forsikring skal fyllast inn i denne søknaden. Ved å søke om stipend godkjenner du også at du har lest og forstått innhaldet i Erasmus Grant Agreement. Studenten får beskjed av saksbehandsamar når dette skal gjerast.

Erasmus Grant Agreement er ein stipendkontrakt mellom student og HVL.

6. Eigenerklæring

Studenten skal levere inn signert eigenerklæring før dei reiser på utveksling.

Før heimreise

1. Confirmation of Stay

Studenten sørger for å få bekrefta utvekslingsdatoane for opphaldet gjennom Confirmation of Stay. Dette skal fyllast ut og signerast av partnerinstitusjonen. Sjå mal for Confirmation of Stay.

Etter heimkomst

1. Godkjenning av utvekslingsopphaldet

 • Karakterutskrift: Når du har fått karakterutskrift frå utvekslingsopphaldet, skal du sende den inn til fakultetet ditt.
 • Confirmation of Stay: For å stadfeste utvekslingsopphaldet ditt på Erasmus, må du få ein Confirmation of Stay frå vertsinstitusjonen din. Denne skal sendast til sakshandsamar ved HVL.

3. Erasmus Participants Report

Du får sendt ein rapport til utfylling fra Erasmus+-programmet. Denne er obligatorisk.

4. Siste utbetaling av Erasmusstipendet

Når alle punkta over er fullført vil du motta dei siste 20% av Erasmusstipendet.

Kvifor reise med Erasmus+? 

 • Du får meir pengar til å nyte opphaldet!
 • Korte avstandar - og du har råd til å utforske Europa!
 • Studér på gode europeiske universitet utan å betale skulepengar!
 • Du kan kombinere utdanning med utanlandsopphald!
 • Bli ein del av Erasmus Student Network!
 • Du får nye vennar og utvida nettverk!
 • Du får betre språkkunnskapar!
 • Du kan besøke byar som du aldri hadde reist til berre på ferie!
 • Du deltar i verdas største utvekslingsprogram!