Lærerspesialistutdanning i kroppsøving, 8.-13. trinn

Etter- og vidareutdanning Hausten 2020

Denne deltidsvidareutdanninga er eit samlingsbasert og nettbasert studium på masternivå.

Lærarspesialisten er ein ny karriereveg i skulen som skal gi dyktige lærarar moglegheiter til fagleg og profesjonell vidareutvikling med eigen skule som utgangspunkt.

Lærarspesialistutdanning i kroppsøving på 8.-13. trinn går over fire semester. Studiet er bli organisert som samlings- og nettbasert studium 60 stp., med fire emne på kvar 15 stp., over fire semester. Det vil primært vere høve for lærarar som underviser på 8.-13. trinn som har relevante 60 stp., i kroppsøving/idrett. Studiet utdannar og kvalifiserer til funksjonen lærarspesialist i kroppsøving i grunnskule og vidaregåandeskule.

Du lærer å:

 • inngå i eit samarbeid med kollegaer i eit profesjonsfellesskap for å bevisstgjere og vidareutvikle profesjonsfeltet, og nytte kunnskap og sentral teori for å gjennomføre empiriske undersøkingar
 • bidra til forskingsbasert utvikling knytt til kroppsøving i samarbeid med kollegaer
 • kunne utvikle og formidle fagdidaktiske problemstillingar med forskarar, kollegaer og ålmenta
 • kunne kommunisere resultat frå empiriske undersøkingar frå forsking og utviklingsarbeid i kroppsøving 8.-13. trinn
 • gjennomføre læreplananalysar og kunne vere ein pådrivar ved implementering av læreplanar og profesjonsutvikling med fagfornying og djupnelæring

Vidareutdanninga er eit nasjonalt tilbod innan Utdanningsdirektoratet (Udir) si satsing "Lærarspesialist". Dette er ein ny karriereveg i skulen som gir deg som lærar moglegheit til fagleg vidareutvikling med eigen skule som utgangspunkt. Vidareutdanninga er på masternivå, og kvalifiserer til funksjonen lærarspesialist i norsk grunnskule og vidaregåande skule.

Før du kan søke på studiet, må du avklare med rektoren din om du kan delta.  Du søker vikar- eller stipendordning gjennom Udir.

Undervisningsmåtar

Dette er eit samlingsbasert studium, med 2-3 samlingar pr semester med nettsamlingar á 2 timar mellom samlingane. Mellom samlingane arbeider du i nettbaserte studiegrupper. Undervisingsstadane kjem til å variere/alternere mellom Sogndal, Bergen og Stord, mest i Sogndal.

Det er fire-seks arbeidskrav per semester, både individuelle og gruppearbeid. Arbeidskrava skal ha utgangspunkt i forskingsbasert utvikling av eigen praksis, fordjuping i fag og fagdidaktikk, skule og profesjonsutvikling, vegleiing og minst eitt av desse skal handle om lærarspesialistrolla. Studiegruppe- og kollegarespons står sentralt.

Timeplan

Med attarhald om endringar på grunn av smittevernstiltak. Studentane vil få bekrefta tidspunkt før oppstart.

2020-kullet startar første samling i Sogndal 8.9.2020 kl. 09.15.

Samlingsplan for emne 1 KRO801 ser slik ut:

Veke 37, Sogndal:

 • Tysdag 8.9. 09.15–16.00
 • Onsdag 9.9. 09.15–16.00
 • Torsdag 10.9. 09.15–14.00

Veke 43 Sogndal:

 • Onsdag 21.10. 9.15–17.00
 • Torsdag 22.10. 09.15–12.00

Veke 48 Bergen:

 • Onsdag 25.11. 9.15–17.00
 • Torsdag 26.11. 09.15–15.00