Maritim jus 1

Hvilken rolle, og hvilket ansvar og plikter har offiserer, rederi, klasseselskaper, sjøfartsmyndighetene og andre som er involvert i maritime operasjoner? Maritim Jus 1 gir god oversikt og kunnskap om roller, ansvar og plikter som følger av det norske og internasjonale juridiske rammeverket for maritime operasjoner.

Innhold: 

EVN1004 Maritim jus 1 tar for seg det rettslige rammeverket for maritime operasjoner med hovedvekt på:

  • Skipssikkerhetsloven og tilhørende forskrifter og koder, samt sentrale internasjonale konvensjoner, som f.eks. SOLAS, STCW, COLREG.
  • Risiko og kritiske feil, Safety Management og ansvar i maritime operasjoner
  • Sentrale begret og ulike forsvarlighets- og aktsomhetsvurderinger og andre rettslige standarder innen Ship Safety and Security.
  • Reders rolle, plikter og ansvar, inkludert nærmere om bl.a "påse-ansvaret" og "sørge for-ansvaret"
  • God oversikt over skipssikkerhetslovens krav til teknisk og operativ sikkerhet, inkludert ISM-koden.
  • Skipsførerens og andre dekksoffiserers rolle, plikter og ansvar o.a i sammenheng med Ship Safety and Security, som f.eks lasting, navigering, vakthold, radiokommunikasjon, miljø og sikkerhet om bord. Her blir og skipsføreren sitt ansvar overfor rederiet og andre gjennomgått.
  • Roller, plikter og ansvar for andre som har sitt arbeid om bord vil kort bli omtalt.

Organisering og arbeidsmåte

Maritim jus 1 (7,5 studiepoeng) går høsten 2019 og har avsluttende eksamen  (mappeinnlevering). Det er to samlinger á to sammenhengende dager per emne. Det er obligatorisk oppmøte på halvparten av samlingsdagene i hvert emne. (Maritim jus 2 vil gå våren 2020) Datoer for samlinger høsten 2019 kommer.

Det vil bli forelesninger, diskusjon, casestudier og selvstudium.Hver samling vil ta for seg et eller flere avgrensede tema som vi arbeider med, gjerne med studie og diskusjon av en illustrerende case.

Vurdering

Mappeinnlevering. Oppgaver deles ut etter hver samling.