Hopp til innhald

Studieplan - Synsnevrologi og synspedagogisk metodikk

Hausten 2013

Kurset er et deltidsstudium over to semestre. Det kreves kursavgift.

Opptakskrav: Fullført bachelor og minst 40 studiepoeng i synspedagogikk eller "Syn for lesing og læring" fra HiB.

Kurset er delvis nettbasert med tre samlinger (fredag ¿ lørdag) per semester, totalt seks samlinger. Det er en forutsetning at studentene har adgang til og kan bruke internett.

Studentene vil få en grundig innføring i synets nevrologi, hvordan nevrologiske sykdommer og skader fører til synsvansker og hvilke synspedagogiske metoder som kan være aktuelle for opplæring og habilitering/rehabilitering.

Formålet med studiet er å gi økt kunnskap om synets betydning for utvikling, lesing og læring, aktivitet, romlig orientering og oppmerksomhet.

Innhald

Innholdet i studiet skal bidra til å realisere målene i fagplanen. Undervisningen er basert på internasjonal og norsk forskning. Det blir lagt vekt på at studentene presenteres for nyere kunnskap i synsnevrologi og synspedagogisk metodikk.

Studiet er organisert i to emner som henger sammen. Emne 1 presenterer grunnleggende nevrologi, synsnevrologi og synspedagogisk utredning knytt til nevrologiske vansker (15 sp). Emne 2 bygger videre på emne 1 og omhandler synspedagogiske arbeidsmåter og metoder knyttet til barn, unge og voksne med synsvansker etter nevrologisk skade/sykdom (15 sp).

Studiet er ment å gi en dypere forståelse for synets betydning for læring og utvikling. Spesielt fokus blir rettet mot forholdet mellom synsvansker og funksjonsnivå etter ICF. Studentene får en grundig presentasjon av visuelle prosesser, og nevrologiske, biologiske, kognitive og psykososiale faktorer knyttet til problematikken rundt synsvansker. Emnene vil omfatte både medfødte og ervervede hjerneskader, og individrettede tiltak der også andre funksjonsvansker inntreffer.

Emne 1: Synspedagogisk utredning knytt til nevrologiske vansker (15 sp)

Synsnevrologisk kompetanse:

- nevrologi og synets nevrologi

- medfødte hjerneskader og ervervede hjerneskader

- nevrologiske skaders innvirkning på forskjellige visuelle kvaliteter

Synets utvikling og kvaliteter:

- stadier i barns, voksnes og eldres synsutvikling

- visuell leseaktivitet: øyemotorikk, adaptasjon, visus, synsfelt, oppmerksomhet og visuell kognisjon.

- lese- og skriveopplæring i et synspedagogisk perspektiv

- visuelle krav knyttet til forskjellige daglige aktiviteter

Hjerneskader og utfordringer knyttet til kartlegging:

- barn med medfødte hjerneskader

- barn, voksne og eldre med ervervede hjerneskader

Vansker og kartlegging av redusert synsfunksjon:

- forstyrret visuell oppmerksomhet

- ulike former for synsfeltutfall

- redusert sentralsyn, forstyrret fargesyn og kontrastfølsomhet, adaptasjonsvansker

- øyemotoriske forstyrrelser

Emne 2: Synspedagogisk metodikk knyttet til barn, unge og voksne med synsvansker etter nevrologisk skade/sykdom (15 sp).

Behovsutredning i forhold til visuelle forstyrrelser:

- synskrav ved ulike aktiviteter

- stimulering kontra kompensering

Diagnostisering/kartlegging av funksjonelle vansker:

- kartleggingsmateriell, observasjonsmetoder og dynamiske arbeidsmåter

- fordeler og ulemper ved bruk av ikkestandardiserte og standardiserte tester

Pedagogiske tiltak ved synsvansker etter hjerneskade:

- forskjellige metoder og strategier for lesing

- strategier for orientering

- tiltak som fremmer selvinnsikt og metakognitive læringsstrategier

- synspedagogisk materiell

- optiske og tekniske hjelpemidler

Praksis

I studiet gjennomføres obligatorisk egenpraksis tilsvarende tre ukers arbeid.

Studentene vil bli presentert for forskjellige synspedagogiske metoder og utfordringer knyttet til personer med nevrologiske forstyrrelser: prosjekter og utviklingsarbeid, barnehage, barne- og ungdomsskole, voksenopplæring, PPT, habilitering/rehabilitering, kompetansesentre og hjelpemiddelsentral.

Vurderingsformer

Det vil bli arbeidet i grupper under samlingene. Deltakelse er obligatorisk. Svar på oppgaver vil bli presentert og diskutert i plenum.

Forprøver - Emne 1:

 

Synspedagogisk utredning knytt til nevrologiske vansker (15 sp)

 

Testing of visual functions after neurological disturbances, (15 ECTS credits)

 

Skriftlige oppgaver som vil bli vurdert med bestått/ikke-bestått:

1. Presentasjon av kasus med forslag til utredning (2000 ord)

2. Presentasjon/er av relevant forskning innen et fagspesifikt tema (gruppe 2000-3000 ord).

Studentene vil bli tilbudt veiledning i tilknytning til de skriftlige oppgavene. Begge oppgavene må være bestått før oppmelding til eksamen. Innlevering elektronisk til fagansvarlig: oppgave 1 innen 22.02.13 og oppgave 2 innen 20.04.10.

Mål

Gjennom studiet skal studentene bli kvalifisert for praktisk synspedagogisk arbeid med barn, ungdom og voksne med nevrologiske skader som har rammet synet. Disse har behov for å bli møtt av synspedagoger som har:

- kompetanse på synets nevrologi

- innsikt i synsvansker som kan oppstå ved ulike nevrologiske sykdommer og skader

- øyets motorikk, synets sensoriske kvaliteter og vår visuelle persepsjon

- synsvanskenes konsekvenser for læring og utvikling

- hvordan forskjellige synsvansker påvirker lesing, daglige aktiviteter og orientering i rom og retning

Studiet vektlegger økt kompetanse innen:

- synsfunksjonskartlegging etter nevrologiske skader

- kartlegging av behov og tiltak ved visuelle forstyrrelser

- metodikk for visuelle kompenseringsstrategier ved lesing og orientering

- metodikk for synsstimulering

Organisering

Studiet går over to semestre og er organisert som samlinger, selvstudium og arbeid over Internett. Samlingene er planlagt lagt til Statped Vest sine lokaler på Paradis i Bergen fredag fra kl. 09.00 til lørdag kl. 15.00. Totalt seks samlinger i 2013. Vår: 18. og 19. januar, 8. og 9. mars, 26. og 27. april. Høst: 30. og 31. august, 4. og 5. oktober, 22. og 23. november.

Det vil bli benyttet varierte arbeidsformer. På samlingene vil det være veksling mellom frontalundervisning i plenum, studentaktive læringsformer og diskusjoner/praktisk arbeid i arbeidsgrupper. Undervisningen på samlingene danner grunnlaget for arbeid med spesifikke teoretiske og praktiske oppgaver mellom samlingene. Studentene oppfordres til å danne nettverksgrupper som kommuniserer på Internett mellom samlingene.

Det vil bli stilt krav om en studentpresentasjon utarbeidet i gruppe og innlevering av tre individuelle, skriftlige oppgaver. Det er utarbeidet egne retningslinjer for oppgavene. Se nedenfor under punkt 5a Forprøver/ obligatoriske arbeidskrav.

I slutten av hvert semester vil det bli gjennomført en evaluering av arbeidet på studiet "Synsnevrologi og synspedagogisk metodikk" for å kunne vurdere måloppnåelse, innhold, arbeidsformer og arbeidsinnsats.

Elektroniske hjelpemidler

It´s learning er høgskolens studiestøttesystem, og det forutsettes at studentene bruker dette aktivt. Ved oppstart av studiet vil studentene få opplæring i bruk av It`s learning. Studentene er pliktige til å sette seg inn i verktøyet. Studentene må ha tilgang til datamaskin med Internett-tilknytning og Windows-plattform.

Veiledning

Veiledning vil bli gitt i arbeidet med de tre skriftlige oppgavene. Det avtales med den enkelte student hvordan veiledningen best kan gjennomføres.

Hva forventes av studentene?

Som arbeidsoppgave skal studentene legge fram fagstoff for medstudenter, delta i diskusjoner og bidra med refleksjon rundt ulike problemstillinger som tas opp. Det forventes at studentene tar ansvar for og aktivt del i læringsarbeidet og selv bidrar positivt til å utvikle et godt fagmiljø i gruppen. I tilknytning til de ulike arbeidsformene vil det være krav om dokumentasjon som for eksempel individuell, muntlig framstilling, framføring av individuelt arbeid eller gruppearbeid, videoframvisning eller skriftlig innlevering.

Deler av pensum blir gjennomgått. For øvrig må pensum leses som selvstudium. Anbefalt litteratur er veiledende. Studentene må kunne lese engelske fagtekster.

Eksamen

Emne 1:

Individuell skriftlig hjemmeeksamen over 1 uke, 27. mai 3. juni, med fordypningsoppgaver (3000- 3500 ord).

Ved oppstart av eksamen vil det foreligge retningslinjer med vurderingskriterier.

Det benyttes bokstavkarakterer fra A til F. Innlevering uke 23, mandag 03.06.13 pr. post.

Første utsatte/ny eksamen gjennomføres ved innlevering av en ny fordypningsoppgave.

 

Forprøver - Emne 2:

Synspedagogisk metodikk knyttet til barn, unge og voksne med synsvansker etter nevrologisk skade/sykdom (15 sp).

Educational methodes for visual disturbances after nevrological illness/injuries (15 ECTS credits)

Skriftlige oppgaver som vil bli vurdert med bestått/ikke-bestått:

1. Utarbeide metodiske tiltak knyttet til et kasus (2000-3000 ord).

2. Skriftlig oppgave knyttet til praksis (2000 ord).

Studentene vil bli tilbudt veiledning i tilknytning til de skriftlige oppgavene. Begge oppgavene må være bestått før oppmelding til eksamen. Innlevering elektronisk til fagansvalig: oppgave 1 innen 12.10.13 og oppgave 2 innen 16.11.13.

Eksamen - Emne 2:

Individuell skriftlig hjemmeeksamen over 1 uke, 9. desember -16. desember. Eksamensoppgavene forutsetter kunnskap både fra emne 1 og fra emne 2.

Ved oppstart av eksamen vil det foreligge retningslinjer med vurderingskriterier. Det benyttes bokstavkarakterer fra A til F.

Første utsatte/nye eksamen gjennomføres som fordypningsoppgave.