Hopp til innhald

Studieplan - Synsnevrologi og synspedagogisk metodikk

Hausten 2018

Studiet skal bidra til å realisere målene i fagplanen. Undervisningen er basert på internasjonal og norsk forskning. Det blir lagt vekt på at studentene presenteres for nyere kunnskap i synsnevrologi og synspedagogisk metodikk.

Studiet er organisert i to emner som bygger på hverandre. Emne 1 presenterer grunnleggende nevrologi, synsnevrologi og synspedagogisk utredning knyttet til nevrologiske vansker (15 sp). Emne 2 bygger videre på emne 1 og omhandler synspedagogiske arbeidsmåter og metoder for synspedagogisk opplæring og rehabilitering (15 sp). Det fokuseres på behovene til barn, unge og voksne med synsvansker etter nevrologisk skade/sykdom

Studiet vil gi en dypere forståelse for synets betydning for læring og utvikling. Spesielt fokus blir rettet mot forholdet mellom synsvansker og funksjonsnivå etter ICF. Studentene får en grundig presentasjon av visuelle prosesser, og nevrologiske, biologiske, kognitive og psykososiale faktorer knyttet til problematikken rundt synsvansker. Emnene vil omfatte både medfødte og ervervede hjerneskader, og individrettede tiltak der også andre funksjonsvansker inntreffer.

Innhald

Gjennom studiet skal studentene bli kvalifisert for praktisk synspedagogisk arbeid med barn, ungdom og voksne med nevrologiske skader som har rammet synet. Disse har behov for å bli møtt av synspedagoger med:

  • kompetanse på synets nevrologi
  • innsikt i synsvansker som kan oppstå ved nevrologiske sykdommer og skader
  • innsikt i øyets motorikk, synets sensoriske kvaliteter og vår visuelle persepsjon
  • forståelse for synsvanskenes konsekvenser for læring og utvikling, aktivitet og deltakelse
  • kunnskap om hvordan synsvansker påvirker lesing, daglige aktiviteter og orientering i rom og retning

Studiet vektlegger:

  • synsfunksjonskartlegging etter nevrologiske skader
  • kartlegging av behov og tiltak ved visuelle forstyrrelser
  • metodikk for visuelle kompenseringsstrategier ved lesing og orientering
  • metodikk for synspedagogisk opplæring og stimulering