Hopp til innhald

Studieplan - Master i Brannsikkerheit - deltid

Hausten 2021

Er du interessert i en unik master i brannsikkerhet? Vil du være med å bidra til et mer brannsikkert samfunn? Med master i brannsikkerhet vil du kunne arbeide med avanserte og komplekse problemstillinger innen brannsikkerhet!

Brannsikkerhet blir mer og mer viktig i dagens samfunn, og behovet for kunnskap og kompetanse innen dette feltet er sterkt økende.

Målgruppe: Kandidater med bachelorgrad i ingeniørfag primært innenfor brannsikkerhet, men også andre bachelorgrader i ingeniørfag sammenstilt med enkelte brannsikkerhetsfag er aktuelle. Dersom du tilfredsstiller opptakskravene, men mangler fordypningen i brannsikkerhetsfagene, så kan du søke om opptak til forkurs (bridging course).

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskap:

Kandidaten:

 • har avansert kunnskap som gir en helhetlig forståelse av fagområdet brannsikkerhet
 • kan analysere og vurdere ulike brannscenarioer og deres forventede konsekvenser
 • har inngående kunnskap om menneskers atferd ved branntilløp og utviklede branner med fokus på evakuering
 • har inngående kunnskap om risikobaserte sikkerhetsvurderinger, barrierefilosofier med forebyggende og konsekvensreduserende tiltak
 • kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagfeltet brannsikkerhet generelt og spesielt innen eget fordypningsfag
 • kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagfeltet brannsikkerhet, både gjennom selvstendig informasjonsinnhenting og kontakt med fagmiljøer og praksis

Ferdigheter:

Kandidaten:

 • kan analysere og løse teoretiske, tekniske og praktiske problemstillinger innen brannsikkerhet for bygninger, prosessanlegg, fartøy og tunneler
 • kan utføre modellering av ulike brannscenarioer og gjøre konsekvensanalyser av disse
 • kan beregne og modellere røykproduksjon og toksikologisk effekt avhengig av branntype og materialer
 • kan gjennomføre evakueringsforsøk og modellere evakuering for aktuelle bruker-grupper samt identifisere og utbedre flaskehalser for effektiv evakuering
 • kan bruke relevante metoder for å vurdere brannsikkerhetsnivået i en gitt sammenheng
 • kan dimensjonere aktive og passive brannsikringstiltak
 • kan identifisere fare for storulykker og foreslå egnede tiltak for reduksjon av storulykkesrisiko
 • kan anvende kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid for brannsikringstiltak og begrunne sine valg
 • kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsarbeid under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer

Generell kompetanse:

Kandidaten:

 • kan beskrive og benytte nasjonale og internasjonale standarder innen sitt fagområde
 • kan reflektere over egen faglig utøvelse, også i team og i en tverrfaglig sammenheng, og tilpasse innsatsen til den aktuelle arbeidssituasjon
 • kan bidra til utvikling av god praksis innen brannsikkerhet og anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder
 • kan drøfte menneskelig atferd, inkludert utfordringer relatert til risikogrupper, ved utforming av organisatorisk brannvern
 • kan bidra til nytenkning, innovasjon av systemer, organisasjoner eller design som bedrer brannsikkerheten
 • kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å treffe beslutninger kan kommunisere om branntekniske problemstillinger og brannrisiko til virksomheter, relevante myndigheter, spesialister innen fagfeltet og allmennheten

Innhald

Sentrale tema i masterstudiet innen brannsikkerhet er barrierer for å unngå antennelse og branntilløp, forståelse av ulike scenarioer for brann- og røykutvikling, beregning av brann- og røykutvikling og risiko for mennesker, materiell og miljø, brannsikkert design, brannteknisk risikovurdering, menneskers atferd ved brann og evakuering, beredskap, brannvern i bedrifter og kommuner, kommunikasjon og ulykkesgranskning.

Arbeidsformer

Arbeidsformene som er valgt for å formidle faget skal invitere studentene til aktivitet og selvstendig tenkning. For studiet gis et variert utvalg av arbeids- og undervisnings-metoder, tilpasset det enkelte emnet, begrunnet ut fra en formidling hvor den enkelte student vil bli inspirert og engasjert i emnet. Arbeidet er organisert gjennom forelesninger, seminar, gruppearbeid, prosjektarbeid og presentasjoner. Første studieår består av fordypning i teoretiske temaer i form av seks ulike emner på 10 studiepoeng hver, med om lag 6 intensive undervisningsuker i semesteret. Alle forelesninger blir tatt opp og blir gjort tilgjengelige for studentene på Fronter i etterkant.

Praksis: Ikke relevant

FoU-basering: Studiet gir en god bakgrunn for å arbeide med undervisning, forskning og utvikling, og vil kunne kvalifisere for stipendiatstilling. Den avsluttende masteroppgaven vil i stor grad bli tilknyttet pågående FoU ¿ arbeid ved institusjonen og industrien. Ved å legge oppgaven opp som et slikt arbeid vil studentene også forberedes til Ph.D.-studier, både nasjonalt og internasjonalt.

Praktisk informasjon om studiet: Masterstudiet er et krevende høgere grads studium som går over to år. Studiet bygger på en 3-årig branningeniørutdanning og har et omfang på 120 studiepoeng.

De to første studieårene består av fordypning i teoretiske temaer i form av seks ulike emner på 10 studiepoeng hver, med om lag 5 intensive undervisningsuker i semesteret. Hvert emne er tildelt 1 eller 2 dager i hver intensivuke. Primært undervisningsspråk i utdanningen er engelsk. På en del av emnene vil det være forkunnskapskrav da utdanningen er lagt opp slik at emnene bygger på hverandre utover i studiet.

De to neste studieår består av selvstendig arbeid i form av en masteroppgave på 60 studiepoeng.

Arbeidsmengden i et emne blir regnet i studiepoeng. Ett års studium er normalt 30 studiepoeng for deltidsstudiet. Deltidsstudenten må regne med å bruke minimum 20 timer effektiv arbeidstid pr uke i snitt på studiene.

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi er integrert i undervisningen med Fronter og databaserte støttesystemer som viktige verktøy i det faglige og pedagogiske arbeidet.

Undervisningen foregår primært mellom kl 08:15 og 17:00, men undervisning på ettermiddagen kan forekomme.

Vurderingsformer

Ved utdanninga er det lagt opp til varierte vurderingsformer i de ulike emna. Vurderingsordninga i et emne kan f.eks. være i form av skriftlig skoleeksamen, mappeeksamen, muntlig eksamen, prosjekt eller hjemmeeksamen. Et emne kan også ha ei vurderingsordning der flere vurderingsformer blir kombinert, f.eks. skriftlig eksamen og mappeeksamen. I mange av emnene er det studiekrav, som er oppgaver/aktiviteter/arbeid som ikke teller på den endelige karakteren, men som må være godkjent for at studenten skal kunne ta eksamen i emnet.

Informasjon om vurderingsordninga framgår av emnebeskrivelsen til hvert enkelt emne og gjennomgås av emneansvarlig ved semesterstart. Se ellers forskrift om eksamen ved Høgskolen Stord/Haugesund for nærmere detaljer.

Internasjonalisering

HVL har strategisk plan om forpliktende samarbeid med internasjonale akademiske institusjoner der også forskerutdanning står sentralt. HVL tilrettelegger for at studenter som ønsker det skal kunne ta en del av utdanningen sin i utlandet, både gjennom avtaler med institusjoner i utlandet, og ved å tilrettelegge for at studenter kan reise på eget initiativ til institusjoner vi ikke har en avtale med. I tillegg, markedsfører HVL seg i utlandet til internasjonale studenter. HVL har avtaler innen brannsikkerhet på masternivå med Universitetet i Maryland og UNI Magdeburg.