Hopp til innhald

Studieplan - Bygg

Hausten 2013

Studiet skal gi høskoleingeniøren kunnskaper innen et bredt spekter av byggfaget. Undervisningstilbudet spenner fra planlegging av boligområder til beregning av bygningskonstruksjoner.

Innhald

Linjen har følgende studieretninger:

- Teknisk samfunnsplanlegging

- Konstruksjonsteknikk

- Anleggsteknikk

Matematisk-naturvitenskapelige grunnlagsfag

Etter rammeplanen skal det i studiet være minst 25 studiepoeng matematikk og statistikk, og 10 studiepoeng fysikkemner. Ved byggutdanningen er en del av innholdet i disse grunnlagsfagene felles med de andre ingeniørutdanningene ved høgskolen, men mye av lærestoffet og eksemplene er også spesielt tilpasset de byggfagene som utgjør hoveddelen av fagplanen. Faget kjemi/miljø er et fag som går felles med de andre ingeniørutdanningene.

Samfunnsfag

I studiet skal inngå 15 studiepoeng samfunnsfag. Vår fagplan omfatter på dette området emner som økonomi, organisasjon og ledelse, prosjektstyring og rettslære.

Tekniske fag

Dette er hovedfagene i studiet som utgjør over halvparten av de 180 studiepoengene som en bachelorgrad omfatter.

Valgfag

Her kan studentene velge fritt ett eller to fag på til sammen 15 studiepoeng helt uavhengig av det studieprogram eller den studieretning han/hun tar sikte på å fullføre. Valgfagene kan brukes til å oppnå større bredde ved å velge fag under andre studieprogram ved avdelingen, under andre avde.linger ved høgskolen, eller fag fra andre utdanningsinstitusjoner i inn- eller utland som ikke overlapper med noen av de andre fagene under studieprogrammet. Valgfagpoengene kan også brukes til å oppnå større fordypning eller spesialisering ved å ta ekstra byggfag ut over minimumskravene i fagplanen.

Arbeidsformer

Undervisningsformen er sterkt fagavhengig og spenner fra forelesninger, gruppearbeider, ekskursjoner og problem-/prosjektbasert læring. I tillegg er det obligatoriske forprøver i form av felt- eller laboratorieøvelser i noen emner. Studiet har et sterkt innslag av informasjonsteknologi og datastøttet læring.

Hovedprosjekt gis innen den valgte studieretningen eller i samarbeid med en fra den andre studieretningen. Det arbeides fortrinnsvis i grupper. Studenten har anledning til å fremkomme med ønske om prosjektes art. En blir oppfordret til å ta kontakt med firmaer om mulige prosjekter.

For informasjon om krav til å få utlevert hovedprosjekt, se emnebeskrivelsen eller Utfyllende regler til Eksamensforskriften. Språk

Undervisningen foregår i hovedsak på norsk, men inntil 30 studiepoeng av bachelorutdanningen kan ha undervisning på engelsk.

Vurderingsformer

Den mest brukte evalueringsformen er skriftlig eksamen. Også muntlig eksamen brukes i enkelte emner. Noen emner har kombinasjonseksamener der gruppearbeid/semesteroppgave kombineres med skriftlig eller muntlig eksamen. All vurdering gis som bokstavkarakterer.

Internasjonalisering

Det er mulig å studere ved en samarbeidende utenlandsk utdanningsinstitusjon, fortrinnsvis i 6. semester.

Organisering

Bachelorstudiet til byggingeniør er 3-årig, og hvert studieår er inndelt i to semester. I hvert semester tar en normalt 30 studiepoeng. Alle studenter har felles opplegg i de tre første semestrene. I 4. semester velger en fag fra en liste av aktuelle tilbud ut fra hvilken studieretning en tar sikte på å gjennomføre.

6. semester er delt i to perioder. I første periode på 8-10 uker tar en fag på til sammen 15 studiepoeng med eksamen i slutten av mars. Siste periode i semesteret er avsatt til arbeid med hovedprosjektet. Hovedprosjektet har et omfang på 15 studiepoeng, og arbeidet kan foregå ved høgskolen eller ute i en bedrift eller institusjon som høgskolen samarbeider med.