Hopp til innhald

Studieplan - Coaching som leiingsverktøy

Hausten 2017

Innhald

Studiet er utviklet for at ledere og medarbeidere i private og offentlige virksomheter skal gis mulighet til å forbedre sin kommunikasjons- og relasjonskompetanse som grunnlag for en coachende lederstil. Det mellommenneskelige og lærende perspektivet i ledelse står i fokus i studiet. Med dagens og fremtidens krav til kunnskapsutvikling, omstillingsevne og effektivisering, vil en coachende leder kunne bidra til utvikling og vekst og balansering på både individ, team og organisasjonsnivå i sine virksomheter.

Coaching handler om å legge til rette for å frigjøre faglig og personlig potensiale hos andre, og bidra til vekst læring og mestring gjennom refleksjon, dialog og handling. Coaching skal stimulere til at medarbeidere blir myndiggjort og drive med selvledelse.Team kan gjennom en coachende lederstil også stimuleres til å bli selvstyrte.

Dette studiet gir innsikt i hvordan man som en coachende leder kan bidra til at medarbeidere, team og virksomheter kan videre utvikle sine talenter og realisere sine mål. Den coachende leders rolle handler om å synligjøre, anerkjenne, sette ord på, reflektere over og utfordre medarbeidere og teams personlige og faglige utvikling og læring. En coachende lederstil vil også kunne bidra til å håndtere endringsprosesser på system nivå i organisasjonen og være en av forutsetningene for å skape lærende organisasjoner. Studentene skal planlegge, gjennomføre, reflektere over og dokumentere faktiske tiltak på arbeidsplassen som bidrar til læring og vekst, både for seg selv som studenter og for de som ledes på arbeidsplassen. Studentene skal utvikle handlingskompetanse gjennom å anvende strategier, metoder og verktøy fra coaching og nyere ledelsesteorier.

Målgruppe

Studiets målgruppe er ledere på ulike nivåer i alle typer virksomhet, eller ansatte som ønsker å bli ledere, som ønsker å utvikle og forbedre sine kommunikasjons og relasjonskompetanse som grunnlag for en coachende

lederstil. Studiet er også relevant for personer som jobber med internopplæring, omstillingsprosesser, prosjekter, HMS, HR-konsulenter, kompetanseutviklere, personer som jobber med motivasjon og veiledning for inkluderende arbeidsliv og tillitsvalgte.

Læringsutbytte

Etter fullført studium har kandidaten følgende læringsutbyttedefinert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

Kunnskap
Kandidaten

 • Har innsikt i grunnleggende teorier, metoder, modeller og verktøy innen coaching og ledelse
 • Har forståelse for hvordan en coachende lederstil kan anvendes på individ, team og organisasjonsnivå
 • Kan redegjøre for hvordan man hjelper medarbeidere med å utvikle sitt talent og realisere sine mål gjennom myndiggjøring og selvledelse

Ferdigheter
Kandidaten

 • Kan bidra til læring på individ, team og organisasjonsnivå gjennom praksis i studiet
 • Kan utvikle evne til aktiv lytting, viser åpenhet for andres meninger og følelser, viser omsorg, og er i stand til å løse konflikter på en konstruktiv måte
 • Viser evne og vilje til å løse oppgaver i felleskap basert på gjensidig tillit og respekt

Generell kompetanse
Kandidaten

 • Har evne til å balansere rollen som coachende leder med andre lederoller
 • Har evne til egenrefleksjon og individuell utvikling av kompetanse gjennom selvledelse
 • Har evne til å forstå rollen som coachende leder i egen kontekst og i ulike situasjoner

Innhold

Studiet er organisert som et samlingsbasert deltidstudium. Innholdet i studiet tar utgangspunkt i studentenes arbeidspraksis og koblingen mellom praksiserfaringer og relevant teori. Teorien skal konkretiseres og prøves ut som grunnlag for refleksjon og individuell utvikling av coaching kompetanse med fokus på ledelse av relasjoner. Det faglige innholdet er ordnet i tema med tilhørende pensum og knyttet til de tre obligatoriske arbeidskravene. Undervisningsplan vil bli utarbeidet for hver samling.

Tema 1. samling:

 • Coaching: hva, hvorfor, hvordan? Teorier og metoder
 • Forutsetninger for en coachende lederstil:
 • Selvledelse og superledelse
 • Kommunikasjon
 • Emosjonell intelligens

Tema 2. samling:

 • Coachende lederstil og medarbeidere
 • Mestring og flow
 • Hvordan fremme læring og vekst gjennom coachende lederstil?
 • Coachingsamtaler , metoder og teknikker
 • Relasjonsbygging

Tema 3. samling

 • Ledelsesbasert teamcoaching, utfordringer og muligheter
 • Samspill og gruppedynamikk
 • Å skape læring og vekst i team
 • Teamet som læringsarena
 • Lærende organisasjoner
 • Ledelse av endrings-og utviklingsprosjekter ved hjelp av en coachende tilnærming

Arbeidsformer
Dette studiet er utviklings- og praksisorientert med vekt på studentenes egenutvikling. Arbeidsformene forutsetter at studentene er aktive og medansvarlige for studieprogresjonen. Dette er en viktig del av studiet og bidrar til studentens faglige og personlige utvikling og økt refleksjonsnivå gjennom følgende undervisnings- og arbeidsformer:

 • Undervisning i form av forelesning, dialog, problembasert læring, og erfaringsoverføring
 • Arbeid i grupper
 • Gi og motta coaching og veiledning individuelt og i grupper
 • Individuelt arbeid, litteraturstudier og refleksjoner
 • Skriftlige oppgaver i form av logger, praksisdokumentasjon og refleksjonsnotater.

Læringsutbytte
Etter fullført studium har kandidaten følgende læringsutbyttedefinert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

Obligatoriske arbeidskrav
Følgende 3 obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen:

 • utarbeide og dokumentere egne utviklingsmål for emnet. Individuell skriftlig oppgave
 • planlegge og gjennomføre to samtaler hvor coaching benyttes. Arbeidskravet dokumenteres, og danner grunnlag for eksamen.
 • planlegge og gjennomføre et utviklingsprosjekt knyttet til ledelsesbasert coaching av team. Planlegging skjer i studentgruppene, og skal gjennomføres av hver student i praksis. Arbeidskravet skal dokumenteres individuelt, og danne grunnlag for eksamen.

Det er et krav om obligatorisk deltakelse på samlinger. Fravær utover 20 % vil ikke bli godtatt.

Vurderingsformer
Semesteroppgave. Her skal: egne utviklingsmål, planlegging og gjennomføring av to individuelle, og en teamsamtale beskrives, og det skal reflekteres omkring ønsker om forbedring av egen coaching. Hele prosessen vurderes og drøftes opp mot relevant teori i faget. Omfang: 15 - 20 sider, 6000 - 8000 ord (pluss minus 10%) linjeavstand 1,5.

Karakter etter karakterskalaen A til F. Der F tilsvarer ikke bestått.

Litteratur

Oppgis ved studiestart

Emneansvarlig

Kari Heggholmen