Coaching

Coaching som ledelsesverktøy

Etter- og vidareutdanning

Med dagens og fremtidens krav til kunnskapsutvikling, omstillingsevne og effektivisering blir lederrollen utfordret. Dette studiet gir deg innsikt i hvordan du som en coachende leder kan bidra til at medarbeidere, team og virksomheter videreutvikler sine talenter og realisere sine mål.

Hvorfor studere Coaching som ledelsesvertøy?

Coaching handler om å legge til rette for å frigjøre faglig og personlig potensiale hos andre, samt bidra til vekst, læring og mestring gjennom refleksjon, dialog og handling. Coaching skal stimulere til at medarbeidere blir myndiggjordt og driver med selvledelse. Team kan gjennom en coachende lederstil også stimuleres til å bli selvstyrte.

Studiet er utviklet for at du som er leder eller medarbeider i en privat eller offentlig virksomhet skal få muligheten til å forbedre din kommunikasjons- og relasjonskompetanse. Det mellommenneskelige og lærende perspektivet i ledelse står sentralt i kurset.

Hva lærer du ved å ta kurs i Coaching?

Rollen til den coachende lederen handler om å synliggjøre, anerkjenne, sette ord på, reflektere over og utfordre medarbeideres og teams personlige og faglige utvikling og læring. En coachende lederstil vil også kunne bidra til å håndtere endringsprosesser på systemnivå i organisasjonen, og være en av forutsetningene for å skape lærende organisasjoner.

Gjennom studiet vil du lære å planlegge, gjennomføre, reflektere over og dokumentere faktiske tiltak på arbeidsplassen som bidrar til læring og vekst, både for deg selv og for de som ledes på arbeidsplassen. Du vil også kunne utvikle handlingskompetanse gjennom å bruke strategier, metoder og verktøy fra coaching og nyere ledelsesteori.

Lenke til emneplanen finner du her.

Målgruppe

Dette er studiet for deg som er leder på ulike nivå i alle typer virksomheter, eller for deg som ønsker å bli leder og som ønsker å utvikle og forbedre din kommunikasjons- og relasjonskompetanse som grunnlag for en coachende lederstil. Studiet er også relevant for deg som jobber med internopplæring, omstillingsprosesser, prosjekt, HMS, for deg som er HR-konsulent, kompetanseutvikler, eller jobber med motivasjon og veiledning for inkluderende arbeidsliv og tillitsvalgte.

Praktisk informasjon

Undervisningsform

Dette studiet er utviklings- og praksisorientert med vekt på studentenes egenutvikling. Arbeidsformen forutsetter at studentene er aktive og medansvarlige for studieprogresjonen. Dette er en viktig del av studiet og bidrar til studentenes faglige og personlige utvikling og økt refleksjonsnivå gjennom følgende undervisnings- og arbeidsformer:

 • Undervisning i form av forelesning, dialog, problembasert læring, og erfaringsoverføring
 • Arbeid i grupper
 • Gi og motta coaching og veiledning individuelt og i grupper
 • Individuelt arbeid, litteraturstudier og refleksjoner
 • Skriftlige oppgaver i form av logg, praksisdokumentasjon og refleksjonsnotater

Samlinger

Samlinger høsten 2023 
Det blir tre samlinger hvor hver samling er fordelt over tre dager. Fredager kl. 16.00-20.00, lørdager kl. 9.00-17.00, og søndager kl. 9.00-14.00

Samlingsdatoer for høsten kommer.

Anbefalte forkunnskaper

Det er ingen krav til forkunnskaper.

Pensum

Du vil motta informasjon om pensum når kurset starter. 

Eksamensform

Hjemmeeksamen. Her skal: egne utviklingsmål, planlegging og gjennomføring av to individuelle, og en teamsamtale beskrives. En skal også reflektere rundt ønsker om forbedring av egen coaching. Hele prosessen skal vurderes og drøftes opp mot relevant teori i faget.

Karakter etter karakterskalaen A til F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hvorfor ta mer utdanning?

Et arbeidsliv i rask endring er en viktig årsak til at mange skaffer seg mer faglig tyngde. Her deler vi noen flere fordeler som etter- og videreutdanning kan gi:

 • Ny oppdatert faglig kunnskap
 • Praktiske ferdigheter innenfor ditt nåværende fagområde eller et helt nytt fagfelt
 • Personlig utvikling
 • Muligheter for nettverksbygging
 • Et forhandlingskort i fremtidige lønnsforhandlinger
 • Muligheter for opprykk i stillingskategori
 • Muligheter for mer ansvar eller nye oppgaver på jobb