To hender holder rundt trefigurer som er formet som mennesker.

HMS-kultur og leiing: Leiing og endring

Vidareutdanning på bachelornivå

Ein god HMS-kultur sikrar at arbeidsplassen er trygg for tilsette, bidrar til å forhindre arbeidsrelaterte sjukdommar, og skal fremme generell trivsel. Dette kurset er for deg som ønsker å lære meir om korleis HMS-kultur kan leiast, utviklast og endrast i ein organisasjon eller verksemd.

Bergen

Hopp til

  Søk studieplass

  Kvifor studere HMS-kultur og leiing: Leiing og endring?

  Eit trygt og helsefremjande arbeidsmiljø motiverer tilsette til å yte sitt beste. Noko som igjen kan føre til  høgare kreativitet, innovasjon, samarbeid og eit positivt omdøme.

  Gjennom studiet får du ei brei innføring i fagområda leiing og økonomi i HMS, samt forståing og innsikt i samspelet mellom individ, organisasjon og samfunn og i kva grad dette kan påverke HMS-kulturen i ei bedrift.

  Kva lærer du ?

  Etter å ha avslutta utdanninga skal du kunne vurdere og iverksette HMS-strategiar, og gjennomføre gode endringsprosessar i eiga bedrift.

  Studiet har følgjande hovudtema:

  • Leiing: Leiing av gode rutinar og nødvendig endring, leiingsformer og leiingsteknikkar, profesjonalisering av HMS-arbeid
  • Økonomi: Nytte-kostnadsanalysar, lønsam ressursbruk.
  • Lov- og avtaleverk: HMS-lover og forskrifter.
  • Samspel: Individ, organisasjon og samfunn i HMS-kultur, HMS-arbeid i organisasjons- og økonomifagleg kontekst, tillit og etikk blir prioritert for HMS-forbetringar og leiing av dette.

  Du finn meir informasjon i emneplanen her

  Praktisk informasjon

  Undervisningsform

  Studiet er samlingsbasert med til saman 3 samlingar over 3 dagar.

  Arbeidsform vil variere mellom forelesningar, gruppearbeid, presentasjonar og diskusjonar. I tillegg vil kurset være ikt-støtta slik at kontakt mellom deltakarar og forelesarar vil kunne oppretthaldast mellom samlingane.

  Samlingar

  Det blir tre helgesamlingar ved campus Bergen våren 2024:

  • 1. samling: 26. - 28. januar
  • 2. samling: 8. - 10. mars
  • 3. samling: 12. - 14. april

  Tidspunkt for den enkelte samlinga:

  • Fredagar kl. 16:00 – 20:00
  • Lørdagar kl. 09:00 – 17:00 (med ein times lunsj midt på dagen)
  • Søndagar kl. 09:00 – 14:00

  Du som student vil få servert eit enkelt måltid fredag før kursstart, samt lunsj lørdag og søndag. 

  Det er obligatorisk frammøte og fråværsgrensa ligg på 20%

  Forkunnskap

  Generell studiekompetanse.

  Realkompetanse på området kan også bli vurdert som opptakskriterium.

  Pensum

  Informasjon om pensum kjem.

  Eksamensform

  Prosjektoppgåve/heimeeksamen i grupper på 3-4 deltakarar, samt 4 timars individuell skriftleg heimeeksamen.

  Sluttkarakter i form av bokstavkarakterer settes på grunnlag av prosjektoppgaven som tel 40% og den individuelle skriftlege eksamen som tel 60%. Karakterskala A-F, der F er ikkje bestått. Både prosjektoppgave og individuell eksamen må være bestått.

  Studieavgift og betaling

  Studieavgifta er kr 40.900,-

  Kursavgifta inkluderer bøker, samt enkelt servering fredagar og lunsj lørdagar og søndagar på samlingane.
   

  Medlemmar av FLT som omfattas av etter- og vidareutdanningsordninga der, får dekka alle utgifter. Desse søkjer direkte til FLT. 

  Merk: Studium med studieavgift har ekstra krav og vilkår knytt til seg, og du må derfor lese godt gjennom reglane for studium med studieavgift.

  Kvifor ta meir utdanning?

  Eit arbeidsliv i rask endring er ein viktig årsak til at mange skaffar seg meir fagleg tyngde. Her deler vi fleire fordelar som etter- og vidareutdanning kan gi:

  • Ny oppdatert fagleg kunnskap
  • Praktiske ferdigheiter innafor ditt fagområde eller et heilt nytt fagfelt
  • Personleg utvikling
  • Moglegheit for å byggje nettverk
  • Eit forhandlingskort i framtidas lønsforhandlingar
  • Moglegheit for opprykk i stillingskategori
  • Moglegheit for meir ansvar eller nye oppgåver på jobb

  Andre interessante studietilbod

  Sjå oversikt over alle våre vidareutdanningar og kurs