Kvinne i dressjakke holder to fingre opp mot HRM-symboler i sirkel.

Human Resource Management (HRM) i den norske modellen

Etter- og vidareutdanning

Human Resource Management (HRM) speler ei sentral rolle i å tiltrekkje, tilsette og behalde talentfulle medarbeidarar som passar til ein organisasjon eller ei verksemd. Denne vidareutdanninga er for deg som arbeider med HR i privat eller offentleg verksemd og treng fagleg påfyll, eller for deg som ønsker å kvalifisere deg for ei stilling innan HR.

Bergen

Hopp til

  Søk studieplass

  Kvifor studere HRM i den norske modellen?

  I dette studiet får du grunnleggjande kunnskap om HR-funksjonen sitt ansvar, rolle og oppgåver når det kjem til styring og leiing av verksemder i tråd med den norske arbeidslivsmodellen.

  Undervisninga vil vektleggje krava til HR-funksjonen som prosessansvarlig, og gi kunnskap om relevante metodar og verktøy. Hovudtema vil være dei oppgåvene som HR-funksjonen er ansvarleg for og som skal bidra til å sikre at organisasjonen når dei forretningsmessige måla og ambisjonane sine med ei bærekraftig forvalting av menneskelege ressursar.

  Relevant litteratur/pensum er knytt til beste praksis i private og offentlege organisasjonar.

  Kva lærer du?

  I dette kurset vil du lære sentrale teoriar, metodar og verktøy knytt til ulike HR-prosessar, som til dømes:

  • Rekruttering
  • Førebuing og oppfølging av helseplagar og sjukefråvær.
  • Utvikling av eit trygt og godt arbeidsmijlø.
  • Konflikthandtering
  • Strategisk kompetanseutvikling
  • Gjennomføring av endrings- og nedbemanningsprosessar

  Les meir detaljert om kva du lærer i emneplanen

  Praktisk informasjon

  Undervisningsform

  All undervisning skjer i Høgskulen sine lokale på campus Kronstad i Bergen. Studiet er samlingsbasert med til saman 3 helgesamlingar. Arbeidsformene vil variere mellom forelesningar, gruppearbeid, presentasjonar, diskusjonar og rollespel. Det blir brukt gjesteforelesarar etter behov.

  Samlingar

  Det blir tre helgesamlingar på campus Bergen våren 2024:

  • 1. samling: 2. - 4. februar
  • 2. samling: 8. - 10. mars
  • 3. samling: 12. - 14. april

  Tidspunkt for den enkelte samlinga:

  • Fredagar kl. 16:00 – 20:00
  • Lørdagar kl. 09:00 – 17:00 (med ein times lunsj midt på dagen)
  • Søndagar kl. 09:00 – 14:00

  Du som student vil få servert eit enkelt måltid fredag før kursstart, samt lunsj lørdag og søndag. 

  Det er obligatorisk frammøte og fråværsgrensa ligg på 20%

  Forkunnskap

  Ingen

  Pensum

  Informasjon om pensum kjem

  Eksamensform

  Individuell eller gruppebasert semesteroppgave med justerende muntlig eksamen.

  Karakterskala A-F, der F er ikke besått.

  Studieavgift og betaling

  Kr 40.900,-

  Kursavgifta inkluderer bøker, samt enkelt servering fredagar og lunsj lørdagar og søndagar på samlingane.
   

  NB: Medlemmar av FLT som omfattas av etter- og vidareutdanningsordninga der, får dekka alle utgifter. Desse søkjer direkte til FLT. 

  Merk: Studium med studieavgift har ekstra krav og vilkår knytt til seg, og du må derfor lese godt gjennom reglane for studium med studieavgift.

  Kvifor ta meir utdanning?

  Eit arbeidsliv i rask endring er ein viktig årsak til at mange skaffar seg meir fagleg tyngde. Her deler vi fleire fordelar som etter- og vidareutdanning kan gi:

  • Ny oppdatert fagleg kunnskap
  • Praktiske ferdigheiter innafor ditt fagområde eller et heilt nytt fagfelt
  • Personleg utvikling
  • Moglegheit for å byggje nettverk
  • Eit forhandlingskort i framtidas lønsforhandlingar
  • Moglegheit for opprykk i stillingskategori
  • Moglegheit for meir ansvar eller nye oppgåver på jobb

  Andre interessante studietilbod

  Sjå oversikt over alle våre vidareutdanningar og kurs