Hopp til innhald

Studieplan - Community Music

Hausten 2019

Bachelor i musikk - Community Music er et 3-årig bachelorstudium der studentene utdanner seg til å bli både musikere og community musikere.

 

Utvikling av de utøvende, personlige og kunstneriske sidene ved musikkfaget krever øving og modning over lang tid og er derfor sentralt i hele studieforløpet.

 

Tradisjonelle fagdisipliner innen musikkutdanning, som for eksempel arrangering/komponering, musikkteknologi, musikkteori og musikkhistorie, integreres som deler av større emner og praksisnære oppgaver og blir i mindre grad sett på som selvstendige disipliner.

 

Studiet inneholder delkomponenter som entreprenørskap, kunnskap om søknadsskriving med kunstnerisk og sosial profil, workshop- og prosjektlederskap, musikkteknologi, musikkvitenskap, psykologi, musikkpedagogikk, musikkestetikk, musikksosiologi, musikkantropologi, drama med mer.

 

Feltpraksis står helt sentralt i utdanningen og studiet. Mye læring skjer her - både praktisk og gjennom loggføring og skriftlig refleksjon i etterkant og utvikler studentens allsidighet.

 

Studiet kvalifiserer for opptak til PPU og relevante masterutdanninger.

 

Hva er Community Music?

 

En community musiker leder / fasiliterer musikkaktiviteter med utgangspunkt i deltakernes ferdigheter og identiteter. Gjennom deltakernes aktive og kreative deltakelse er det et mål å skape felleskap, like utviklingsmuligheter for alle og trygge rammer for deltakernes personlige vekst

Musikere i Norge har i praksis jobbet på denne måten lenge. Community Music som ideologi, arbeidsform og benevnelse på en utdanning og yrkesretning på vei til å etablere seg i Norge.

 

HVL har valgt å beholde betegnelsen Community Music fordi tittelen brukes internasjonalt og fordi begrepet “community” omfatter en opplevd tilhørighet, identitet og forpliktelse som ikke nødvendigvis ligger i de norske ordene samfunn og felleskap

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskap:

Kandidaten

 • Har bred kunnskap om musikk og ulike tilnærminger og arbeidsmetoder som brukes i Community Music-aktiviteter med varierte grupper i ulike kontekster
 • Har kunnskap om Community Music som felt
 • Har kunnskap om musikkens rolle og funksjon i kultur- og samfunnsliv
 • Har kunnskap om oppvarmingsøvelser og gode arbeidsstillinger på fordypningsinstrumentet
 • Har kunnskap om entreprenørskap, innovasjon og prosjektledelse
 • Har kunnskap om opphavsrett
 • Har kunnskap om gruppepsykologi, utviklingspsykologi og læringsteori
 • Har kunnskap om musikksosiologi og etnografiske metoder til å beskrive grupper og organisasjoner
 • Har kunnskap om organisering av kunst- og kulturfeltet
 • Har kunnskap om forsknings- og utviklingsarbeid relevant for Community Music-feltet

 

Ferdigheter:

Kandidaten

 • Kan initiere, motivere, lede og organisere diverse musikkaktiviteter i ulike kontekster og med varierte grupper
 • Kan bruke et bredt spekter av arbeidsmetoder som inkluderer og åpner for deltakelse i musikalske prosesser uavhengig av forutsetninger
 • Har evne til å lede korliknende aktiviteter og demonstrere kormedlemmenes stemmer
 • Har evne til å akkompagnere musikkaktiviteter på akkordinstrument
 • Har evne til å lede band og til å demonstrere alle instrumenter på et grunnleggende nivå
 • Kan bruke musikkteknologi som verktøy for å dokumentere, arrangere/komponere og musisere i sitt virke som community musiker
 • Kan initiere eller gjennomføre endrings- og utviklingsarbeid gjennom bruk av musikk
 • Har evne til å komponere låter med samfunnsaktivistisk innhold
 • Har evne til å fasilitere andres komposisjonsaktiviteter
 • Har evne til å tilpasse konsertinnhold til agenda, arena og publikumsgruppe
 • Har evne til å tilpasse musikk til en deltaker eller deltakergruppe
 • Har evne til å gjøre lydopptak av god kvalitet og til å avvikle konsert/lydproduksjoner med tilgjengelig utstyr på en god måte.
 • Kan utvikle og gjennomføre forsknings- og utviklingsarbeid relevant for Community Music
 • Kan reflektere kritisk over egen utøving som musiker og community musiker
 • Kan utøve musikk på høyt nivå på fordypningsinstrument

 

Generell kompetanse:

Kandidaten:

 • erkjenner at alle har rett og mulighet til å lage, utøve og ha glede av sin egen musikk
 • kan inspirere og legge til rette for entreprenørskap, nytenking og innovasjon i kultur- og samfunnsliv
 • kan formidle sentralt fagstoff muntlig og skriftlig, delta i faglige diskusjoner innenfor fagområdet og dele sine kunnskaper og erfaringer med andre
 • kan med utgangspunkt i forskning og erfaring begrunne, utvikle og formidle community musikerens rolle

Innhald

 

Det første året har en bred profil, med innføring i tre emner: Musikerskap 1 (15 sp.), Musikk i kultur- og samfunnsliv 1. år (15 sp), Musikerskap 2 (15 sp.) og Musikk og psykologi (15 sp). Et hovedpoeng dette studieåret er at studentene utvikler kunnskap og ferdigheter som utøvende musikkformidlere, samtidig som de lærer om musikkens rolle i samfunnet og hvordan man som community musiker kan fasilitere og lede musikalske aktiviteter på ulike arenaer i lokalsamfunnet. Emnene står i klar relasjon til hverandre og må sees i sammenheng.

 

I andre studieår videreføres emnene Musikerskap 3 (15 sp.), Produksjon for sal og scene (15 sp), Musikerskap 4 og Musikk i kultur- og samfunnsliv 2. år (15 sp). I løpet av studieåret vil musikalsk entreprenørskap stå sentralt og man har et særskilt fokus på innovasjon, prosjektledelse og kreative prosesser.

 

Tredje studieår vil også videreføre emnet Musikerskap 5 (20 sp) som sammen med Bacheloremne (20 sp) går over begge semestrene og avsluttes med en utøvende eksamen og levering av bacheloroppgave der Community Music ses gjennom et forskerblikk. På høsten er det i tillegg emnet Selvvalgt feltarbeid på 20 sp, hvor studenten initierer, planlegger, gjennomfører og evaluerer et Community Music-prosjekt på egen hånd. Ønsker man å dra på utveksling, skjer dette i løpet av høsten (5. semester) som en erstatning for Selvvalgt feltarbeid. Global Science Opera prosjekt (GSO) kan inngå i feltpraksis og Selvvalgt feltarbeid– se eget avsnitt.

 

Utdanningen må sees i en helhet der Musikerskap, Musikk i kultur- og samfunnsliv, Musikk og psykologi, Produksjon for sal og scene, Selvvalgt feltarbeid og Bacheloroppgaven til sammen gir studenten grunnlag for å utøve sin profesjon som community musiker.

 

 

Høst

Vår

3.år

 

 

Selvvalgt feltarbeid (20)

 

 

 

Musikerskap 5 (20)

Bacheloremne (20)

2.år

 

Musikerskap 3 (15)

 

Entreprenørskap, prosjektledelse og produksjon for sal og scene (15)

 

Musikerskap 4 (15)

 

Musikk i kultur- og samfunnsliv 2. år (15)

1.år

 

 

Musikerskap 1 (15)

 

 

Musikk i kultur- og samfunnsliv 1. år (15)

 

 

Musikerskap 2 (15)

 

 

Musikk og psykologi (15)

 

Eksamen i alle emnene fra første og andre studieår må være bestått for å kunne begynne med “Selvvalgt feltarbeid”.

Med forbehold om endringer.

 

Praktisk informasjon om studiet

 

Studenten må påregne utgifter til ekskursjoner og eget musikkutstyr. Det forutsettes at studenten selv har eget headset og eget fordypningsinstrument og nødvendig utstyr knyttet til dette. Vokalister må ha egen mikrofon, kabel og stativ. Det må også påregnes kostnader til reise til/fra feltarbeid og undervisning i feltet.

 

Studenten må være forberedt på å gjennomføre observasjons- og feltpraksis og “Selvvalgt Feltarbeid” i distriktet (Haugesund, Bergen, Stavanger) eller i egen nærregion.

 

Det arrangeres studietur ca. 1 gang per skoleår som gir et godt faglig utbytte og som bidrar til å danne deg som person og utvide dine faglige, kulturelle og kunstneriske perspektiver. Vanlig praksis er at HVL organiserer innhold og at studentene selv organiserer og besørger reise og opphold.

 

For studenter som ikke kan delta i undervisning som krever egenbetaling, legger HVL til rette for alternativt undervisningsopplegg som tilfredsstiller de faglige kravene

Praksis

Observasjons- og, feltpraksis og “Selvvalgt Feltarbeid” skal utvikle og fornye innholdet i og synet på community musikerens rolle som musikalsk ressursperson. Begrepet fasilitator står sentralt: Studenten skal gjennom bred felterfaring kunne legge til rette for og veilede andres musikkaktiviteter i et bredt spekter av kontekster og med varierte grupper.

 

Studenten må også skaffe seg utplasseringsplass på egenhånd, og utfordringen med å gjøre avtale om dette ses på som en viktig del av treningen mot yrkeslivet. HVL skal godkjenne slike utplasseringer og har maler for skriftlige avtaler beregnet for dette. Studenter som føler seg klar for det kan opprette egne Community Music-aktivitetstilbud og få disse godkjent som feltpraksis etter søknad.

 

For studenter som velger å bosette seg rundt campus Stord, kan HVL være behjelpelig med å skape kontakt til samarbeidspartnere i nærmiljøet (Sunnhordland, Bergen og Haugalandet).

 

Studenter må regne med transportutgifter til feltpraksis. Noe av dette refunderes i henhold til refusjonsreglement

Arbeidsformer

Undervisninga er organisert i samlinger på campus Stord, og nettundervisning, - møter og oppgåver mellom samlingane. Utdanninga er fleksibel, og du kan velje om du som student vil bu på Stord eller bu ein anna plass og delta på samlingane. Campus Stord har flotte øvingslokale og ressursar som egnar seg både for å utvikle seg som individuell musikar, og i samarbeid med andre musikarar.

 

Studenter får spilletimer, feltpraksis og tilgang til øverom på campus Stord. I tillegg vil de være en del av musikk- og studentmiljøet på campus mellom samlingene.

 

Spilletimer og feltpraksis kan også gjennomføres i ditt hjemområde etter avtale.

 

Arbeidsformene vil veksle mellom praktisk skapende arbeid, prosjekt- og gruppearbeid, forelesninger, fremføringer og veiledning. Undervisningen vil foregå i grupper og individuelt der det er hensiktsmessig. Det kreves at studenten kan arbeide selvstendig gjennom øving og generell egeninnsats.

 

En del av emnene har krav til 80 % obligatorisk deltagelse for å få gå opp til eksamen. Dette inkluderer også prosjekter, ekskursjoner, veiledning og lignende. En oversikt over obligatoriske aktiviteter vil fremkomme av semesterplanene for hvert semester.

Vurderingsformer

Vurderingsformene er lagt opp slik at studentene får vurdering av kunnskaper og ferdigheter underveis gjennom mappeeksamener, prosjekteksamener, muntlig eksamen og som praktisk/metodiske eksamener, individuelt og i grupper. Studentene skal oppleve varierte vurderingsformer tilpasset det forventede læringsutbytte og arbeidsformer i studiet.

Internasjonalisering

Musikkseksjonen ved HVL-Stord har et stort internasjonalt nettverk og kontakt med utdanningsinstitusjoner i mange land, blant anna Skottland, New Zealand, Australia, USA og England. Det blir lagt til rette for studieopphold i utlandet i femte semester av studiet.