Hopp til innhald

Studieplan - Digital kompetanse i barnehagen

Hausten 2023

Vidareutdanning i digital kompetanse i barnehagen

Læringsutbytte

Se emneplan

Innhald

Tilbodet er ein del av satsinga Kompetanse for framtidas barnehage. Studiet går over to semester og er eit reint nettbasert studium.

Vidareutdanninga Digital kompetanse i barnehagen legg opp til ei leiken, undrande og utforskande tilnærming til bruk av digitale verktøy i det pedagogisk arbeidet.  Dette er eit studietilbod i praktisk og didaktisk bruk av ulike typar teknologi i pedagogisk arbeid for og med barn, og har som mål å utvikle barnehagelærarar sine profesjonsfaglege digitale ferdigheiter. Studiet gir spesialisert fagdidaktisk kunnskap om digitale verktøy, og  stor variasjon i innhald og oppgåver for å tangere fleire ulike fagområde i barnehagen. Studentar får opplæring i eit utval av digitale verktøy som både kan brukast av tilsette i barnehagen for å skape eit miljø for leik og læring, og som barna kan bruke for å uttrykke seg og leike. Undervisninga og praktisk arbeid på eigen arbeidsstad skal konkretisere Rammeplanen sitt føremål om digital praksis i fleire ulike fagområde.  

Praksis

Nei

Arbeidsformer

Studiet inkluderer sjølvstendig- og gruppearbeid med nettbaserte ressursar og digitale verktøy som form av asynkron undervisning. Dette supplerast med nettsamlingar som gjennomførast i form av temabaserte webinar, digitale verkstadar og rettleiing. 

Studiet blir lagt opp med asynkront lærestoff og øvingsoppgåver.  

Studiet stiller krav til den enkelte student om sjølvstendig arbeid og aktiv tilnærming til problemstillingar, samt at ein aktivt søkjer kunnskapsutvikling og samarbeid med andre studentar og kollegaer på sitt arbeidsplass. Studiet vektlegg læringsformer som asynkrone forelesingar, webinar, diskusjonar, øvingsoppgåver, utprøving av oppgåver saman med barn, prosjektarbeid, studentpresentasjon og basisgruppearbeid.  

Du vil få ei innføring i bruken av Høgskulen på Vestlandet sin digitale infrastruktur. Dette inkluderer læringsplattforma Canvas og medieplattformer som Panopto og Zoom.  

For sjølvstendig arbeid og utprøving ynskjer vi at du har tilgang til nokre spesifikke digitale verktøy i din barnehage.   

I løpet av studiet skal studenten delta på synkrone digitale samlingar, om lag ein dag pr månad. Desse samlingene vil innehalda webinar, gruppearbeid, framleggingar, verkstad og diskusjonar. Studentane skal gjennomføre eit utviklingsarbeid på eigen arbeidsstad. Utviklingsarbeidet skal innehalde praktiske utprøvingar og danne grunnlag til mappevurdering seinare. 

Dei obligatoriske læringsaktivitetane er knytte til emnet sine læringsutbytte. Emnet har tre obligatoriske læringsaktivitetar:    

  • Deltaking på synkrone nettsamlingar.

 

  • Inntil fem individuelle arbeid med å gjennomføra og levera praktiske digitale og  praksisrelevante oppgåver som førebuing til nettsamlingane.

 

  • Gjennomføre utviklingsarbeid på eigen arbeidsstad med obligatorisk rettleiing i forkant.

 

Dei obligatoriske læringsaktivitetane må vere gjort til fastsette fristar og godkjent av faglærar  før ein kan gå opp til eksamen. Dersom ein obligatorisk læringsaktivitet ikkje blir godkjent, har studenten eitt nytt forsøk same semester. Obligatoriske læringsaktivitetar som ikkje er godkjent kan takast på nytt neste semester.  

Vurderingsformer

Mappevurdering som består av tre mappeelement: 

Mappeelement 1 er ein akademisk tekst som viser studenten sin evne til å bruke profesjonsfagleg digital kompetanse til å utvikle, gjennomføre og evaluere pedagogiske digitale aktivitetar og prosessar i lag med barn og kollegaer i barnehagen (vekting 50%); 

 

Mappeelement 2 er knytt til studenten sin refleksjon over utvikling av eigen profesjonsfagelege digitale kompetanse (vekting 30%); 

 

Mappelement 3 er knytt til studenten sine praktiske digitale ferdigheiter og produkt (vekting 20%). 

 

Karakterskala A - F, der F betyr ikkje greidd. 

Ved ikkje bestått kan det leverast forbetra versjon av mappa til ny eksamen.

Internasjonalisering

Nei