Hopp til innhald

Studieplan - Bachelor i drama og anvend teater

Hausten 2018

Bachelor i drama og anvendt teater er et studium som retter seg både mot undervisnings- og kultursektoren. Kombinasjonen av det kunstneriske og det pedagogiske utgjør kjernen i studiet.

Studiet vil gi deg en variert kompetanse for arbeid med drama og teater med barn og unge.

Læringsutbytte

En kandidat som har fullført studiet skal ha:

Solide kunnskaper knyttet til:

 • Fagteori og fagbegreper
 • Fagtradisjon og fagdidaktikk
 • Fagets plass i barnehage, skole/kulturskole og kulturliv
 • Lærerrollen og elevrollen
 • Estetikk
 • Etikk
 • Vitenskapsteori og metode

Ferdigheter i:

 • Ledelse og formidling
 • Anvendelse av dramapedagogiske metoder og konvensjoner
 • Spill, improvisasjon, dans, fortellerkunst og regiarbeid
 • Dramaturgisk arbeid med sceniske produksjoner
 • Teaterteknisk arbeid

Generell kompetanse i å:

 • Arbeide ut fra gruppens forutsetning og premisser
 • Analysere (lese, se, tolke)
 • Uttrykke seg muntlig og skriftlig
 • Samspille i varierte sammenhenger
 • Mestre det uforutsette

Praksis

I praksis får studenten anvende sine kunnskaper fra de ulike studieemnene gjennom planlegging, tilrettelegging og ledelse av drama-/teaterarbeid.

Praksisarenaer vil kunne være barneskole, ungdomsskole, videregående skole (med fordypning i MDD), kulturskole og andre samfunnsarenaer.

Hvert studieår inneholder praksis. Praksisformene varierer mellom periodepraksis og punktpraksis. Periodepraksis betyr sammenhengende praksis i en og samme klasse/gruppe i en uke eller mer. Punktpraksis kan være en gang i uken i en og samme klasse/gruppe eller dagpraksis i ulike klasser/grupper.

Arbeidsformer

Workshop, scenisk formidling, scenisk produksjon, publikumserfaring, forelesning, praksis, veiledning, kollokviearbeid, skriftlig oppgave og FoU-arbeid.

Vurderingsformer

Skriftlige, muntlige og praktiske eksamener, til dels individuelt og til dels i grupper.

Internasjonalisering

Dramaseksjonen har utvekslingsavtaler på BA-nivå med følgende institusjoner:

Mary Immaculate College, University of Limerick, Limerick, Irland; University of Northumbria, Newcastle, England; Griffith University, Brisbane, Australia; University of Victoria, Victoria BC, Canada; University of Theatre, Film and Arts i Budapest, Ungarn; Vilnius University, Vilnius og Siauliai University, Siauiai, Litauen; Politecnico do Porto, O'Porto, Portugal, Universität der Künste, Berlin og University of Applied Sciences, Osnabrück i Lingen/Ems, Tyskland; Yrkeshögskolan Novia, Vasa, Finland; samt Avdeling for dramaturgi, Universitetet i Århus, Danmark.

Utveksling kan foregå i 2. studieår - primært i vårsemesteret, men høst kan også tilpasses.

Innkommende studenter kan tas opp 1. år (4. emne) og 2. år (både 7. og 8. emne).

Organisering

1.semester (høst)

 • Inn i drama, 15 sp
 • Muntlig fortelling, 15 sp

2.semester(vår)

 • Profesjonsfaget, 15 sp
 • Drama, teater og danning, 15 sp

3.semester (høst)

 • Mellom sal og scene, 15 sp
 • Profesjonsfaget, 15 sp

4.semester(vår)

 • Creative dance (internasjonalt emne), 10 sp
 • Theatre-in-Education (TIE) /Applied Theatre (internasjonalt emne), 20 sp

5.semester (høst)

 • Profesjonsfaget, 15 sp
 • Litteratur, 15 sp

6.semester(vår)

 • Regi, 15 sp
 • Bacheloroppgave, vitenskapsteori og forskningsmetode, 15 sp