Dramatisering

Dramapedagogikk og teaterproduksjon

Vidareutdanning på bachelornivå

Denne videreutdanninga er for pedagogar i skule, barnehage og kulturfelt.

Stord

Hopp til

  Søk studieplass

  Opptakskrav og søknad

  Opptakskrav

  Generell studiekompetanse. 

  Tilrådde forkunnskapar: Utdanning i kunstfag og/eller erfaring med undervisning eller leiing av andre opplæringsaktivitetar i kultur- og kunstfeltet

  Studietypenummer: 8515

  Om å søke opptak til HVL

  Kvifor studere Dramapedagogikk og teaterproduksjon?

  Kunnskap innan dramapedagogikk og teaterproduksjon vil stryke deg som pedagog. Studiet vil gi deg kunnskap om korleis du aktivt kan bruke kreativitet i læringsprosessar. Styrk din evne til å kommunisere effektivt med elevane.

  Kva lærer du?

  Gjennom studiet får du mogelegheit til å utvikle deg i arbeid med dramapedagogiske læringsformar og uttrykksformar frå teater. Som student får du erfare og lære om kreative og estetiske læreprosessar og korleis du sjølv kan utvikle dette, med ulike grupper og alderstrinn i barnehagar, skular /kulturskular, institusjonar og kursverksemder der drama/teater står sentralt. Skaperglede, engasjement og utforskertrang vil ligge som bakgrunn for studiets hovedfokus (ref.Strategidokument fra Regjeringa).

  • Dramatiske og performative uttrykksformar og formidling
  • Teaterproduksjon med fokus på kollektive prosessar med barn og unge
  • Fagdidaktiske strategiar med vekt på individuelle og kollektive utforskande, kreative og estetiske læreprosessar 

  Du finn meir informasjon i emneplanen for KUN805 Dramapedagogikk og teaterproduksjon - videreutdanning for pedagogar i skule, barnehage og kulturfelt.

  Emnet kan gjennomrøres på oppdrag. Ta kontakt dersom dette er aktuelt for din organisasjon. Kontakadresse: evo-flki@hvl.no 

  Målgruppe

  Pedagogar som arbeider med drama og teater som fag eller metode i skule, barnehage, kulturskule og frivillig kulturliv. 

  Praktisk informasjon

  Undervisningsform

  Studiet er samlings- og nettbasert. Undervisningen varierer mellom praktisk skapende arbeid, forelesninger og veiledning.

  Samlingar

  Torsdag og fredag uke 38 ( 09:00- 15:00 begge dager)

  Torsdag og fredag uke 46 (09:00- 15:00 begge dager)

  Utover dette vil det bli minst 3  nettsamlinger. Her ønsker vi å være fleksibel og sette opp tidspunkt i lag med studentene på første samling.

  Anbefalt forkunnskap

  Utdanning i kunstfag og/eller erfaring med undervisning eller ledelse av andre opplæringsaktiviteter i kultur- og kunstfeltet er ønskelig.

  Pensum

  Du vil få meir informasjon om pensum ved studiestart. 

  Eksamensform

  Mappeeksamen

  Kvifor ta meir utdanning?

  Eit arbeidsliv i rask endring er ein viktig årsak til at mange skaffar seg meir fagleg tyngde. Her deler vi fleire fordelar som etter- og vidareutdanning kan gi:

  • Ny oppdatert fagleg kunnskap
  • Praktiske ferdigheiter innafor ditt fagområde eller et heilt nytt fagfelt
  • Personleg utvikling
  • Moglegheit for å byggje nettverk
  • Eit forhandlingskort i framtidas lønsforhandlingar
  • Moglegheit for opprykk i stillingskategori
  • Moglegheit for meir ansvar eller nye oppgåver på jobb

  Andre interessante studietilbod

  Dette er eit av fleire frittståande emne som Institutt for kunstfag ved HVL tilbyr. 

  Emnene er samlings- og nettbaserte og kan tas på deltid. Det er mulig å ta inntil 15 studiepoeng per semester. Noen av emnene blir tilbudt på Stord og andre i Sogndal eller Bergen, og det kan la seg gjøre å kombinere emner fra flere stader.

  Udir tilbyr stipendordning eller vikarordning for videreutdanninger på 30 studiepoeng. Lærere som arbeider i grunnskolen og vidaregående opplæring, lærere som underviser voksne på disse nivåene og lærere i kulturskolen kan søke om disse ordningene fra Udir. Alle søknader må godkjennes av arbeidsgiver for å bli vurdert. 

  Sjå oversikt over alle våre vidareutdanningar og kurs