Hopp til innhald

Studieplan - Eigedomsmekling, bachelorstudium, Sogndal

Hausten 2021

Studiet skal gje studenten ei brei kompetanseplattform for å arbeide som eigedomsmeklar, fagperson eller rådgjevar i privat næringsliv, offentleg sektor og andre organisasjonar. Studentane skal kunne arbeide som leiarar og mellomleiarar i privat og offentleg sektor.

Eigedomsmeklar er ein lovbeskytta tittel som set bestemte krav til kompetanse og praksis til dei som skal bruke tittelen. Finanstilsynet har i vedtak av 24.01.2008 godkjent studieplanen med endringar 20.03.2012, som grunnlag for å få tittelen eigedomsmeklar.

Studiet gjev både ei bransjespesifikk utdanning innanfor eigedomsmekling og ei økonomisk-administrativ utdanning.

Læringsutbytte

Kandidaten

 • har kjennskap til forskings- og utviklingsarbeid innanfor fagområdet
 • har brei og oppdatert kunnskap om relevante teoriar og metodar
 • har kunnskap om avgjerder på mikronivå innanfor private og offentlege organisasjonar med sikte på å koordinere bruken av knappe ressursar for å nå organisasjonen sine mål
 • forstår samfunnsmessige konsekvensar av avgjerder og det å handle i samsvar med juridiske, miljømessige og etiske standardar
 • har kunnskap om eigedomsmeklaren si rolle, arbeidsoppgåver og ansvar overfor kundar, publikum, offentlege styresmakter og eigedomsmeklarbransjen
 • har kunnskap om formidling, sal og utleige av fast eigedom
 • har kunnskap om korleis gjennomføre alle former for eigedomshandel når det gjeld kjøpar, seljar og styresmakter på ein korrekt måte
 • har kunnskap om korleis organisere eit eigedomsmeklarføretak og kjenne til kva slags krav som vert sette til rapportering, journalar og internkontroll
 • har kunnskap om korleis verksemder og eigedomsinvesteringar vert finansierte
 • forstår korleis organisasjonar fungerer, og korleis dei kan organiserast og leiast
 • har kunnskap om korleis produkt og tenester kan utviklast og marknadsførast
 • forstår korleis eit land sin økonomi vert påverka av for eksempel endringar i etterspurnaden, styresmaktene sin politikk, internasjonale forhold eller teknologisk utvikling
 • har kunnskap om ulike konkurransesituasjonar ut frå ei verksemd sin ståstad
 • har evne til å oppdatere kunnskap gjennom heile sitt yrkesaktive liv

Kandidaten

 • kan gjere bruk av forskings- og utviklingsarbeid på praktiske problemstillingar som han/ho kan møte i arbeidslivet
 • kan planleggje og gjennomføre eigne prosjekt, jobbe saman med andre i grupper, kunne formidle fagstoff skriftleg og munnleg og kunne utveksle synspunkt og erfaringar, og slik sett bidra til utvikling av god praksis
 • har grunnleggjande ferdigheiter i å tolke og bruke lovreglar på konkrete problemstillingar
 • kan framstille innhaldet i rettsreglar for andre
 • kan praktisere lover og reglar som gjeld meklarbransjen
 • er i stand til å behandle klientmidlar og transaksjonane rundt inn- og utbetalingar knytte til eit eigedomsoppgjer
 • er i stand til å vurdere nye investeringar og å analysere inntekter og kostnader
 • kan skaffe fram, analysere og presentere økonomisk styringsinformasjon
 • kan gjere bruk av kunnskapane og ferdigheitene i matematikk, statistikk og samfunnsvitskaplege metodar på eit breitt spekter av økonomisk-administrative problemstillingar
 • kan sjå dei ulike fagområda i samanheng, slik at han/ho kan nytte kunnskapar og ferdigheiter frå fleire fag på ei bestemt problemstilling
 • kan bidra til utviklingsarbeid for å fremje verksemda si innovasjonsevne

Kandidaten

 • er godt rusta til å kunne gå vidare på masterstudium i inn- og utland.
 • har fagleg innsikt og analytiske ferdigheiter
 • kan bruke dei kunnskapane, metodane og verktøya han/ho opparbeider seg på ein kritisk måte.

Innhald

Bachelorstudium i eigedomsmekling er eit treårig studium som gjev graden bachelor i eigedomsmekling. Studiet er på 180 studiepoeng. Alle emna er obligatoriske. Studiet er strukturert med 4 emne à 7,5 eller 2 emne à 15 studiepoeng per semester.

Utdanninga består av bransjespesifikke emne og emne innanfor økonomiske- og administrative fag.

Bransjespesifikke emne går direkte på å byggje opp fagleg kompetanse til å jobbe med kjøp og sal av eigedom.

I bransjespesifikke emne lærer studentane om:

 • rettsreglane som gjeld eigedomsmeklarbransjen og om emne som har mykje å seie for eigedomshandel
 • dei ulike delane av eit meklaroppdrag og prinsippa for oppbygging av ein verditakst
 • ulike typar eigedomar (bustad, landbruk og næring)
 • å gjennomføre eigedomsoppgjer
 • det grunnleggjande om skatteplikt til Noreg og skatteplikt på fast eigedom
 • finansiering av eigedomsinvestering
 • organisering av eit eigedomsmeklarføretak og reglar for styresamansetnad
 • reglar for rutine- og internkontroll og ansvar for rutinar og gjennomføring av internkontrollen

Økonomiske- og administrative emne skal bidra til at studenten får kunnskapar om styring og drift av ein organisasjon. Å drive eit eigedomsmeklarføretak krev kunnskap om leiing, strategi, forståing for det som skjer i organisasjonar, kunnskap om marknadsføring, økonomisk drift og styring av eit føretak, kunnskap om etterspurnads- og tilbodssida i økonomien og korleis økonomien vert påverka av endringar i nasjonale og internasjonale forhold (samfunnsøkonomiske fag).

Greidd eksamen i Praktisk eigedomsmekling 1 gjev høve til å arbeide som medhjelpar til ansvarleg meklar, jf § 4-4 (1) i lov om eiendomsmegling.

Greidd eksamen i Oppgjer av eigedomshandel gjev høve til å arbeide som medhjelpar til ansvarleg meklar i oppgjer, jf §4-4 (2) i lov om eiendomsmegling.

Fullført studium gjev vitnemål som "Bachelor i eigedomsmekling" og høve til å nytte tittelen eigedomsmeklarfullmektig når ein er tilsett i eit eigedomsmeklarføretak og arbeider under tilsyn av ein ansvarleg meklar, jf. § 4-5 (3) i lov om eiendomsmegling. For å få eigedomsmeklarbrev må ein i tillegg ha to års relevant praksis. Etter fullført bachelorstudium og to års praksis frå eigedomsmekling, kan ein søkje Finanstilsynet om eigedomsmeklarbrev, jf. § 4-2 i lov om eiendomsmegling.

Når ein har fått eigedomsmeklarbrevet, kan ein kalle seg eigedomsmeklar. Dette gjev høve til å arbeide som ansvarleg meklar eller fagleg leiar. Studiet gjev også grunnlag for opptak til ulike masterstudium ved andre institusjonar i inn- og utland. Studentar som er interesserte i å studere vidare på masternivå, bør setje seg inn i opptakskrava som den aktuelle institusjonen har.

Eigedomsmeklar er ein lovbeskytta tittel som set bestemte krav til kompetanse og praksis til dei som skal bruke tittelen. Finanstilsynet har i vedtak av 24.01.2008 godkjent studieplanen med endringar 20.03.2012, som grunnlag for å få tittelen eigedomsmeklar. Utdanninga er òg i samsvar med rammer og innhald for grunnemne gjevne i plan for bachelor i økonomi og administrasjon. Denne vart vedteken av Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA) 17. oktober 2011.

Arbeidsformer

Undervisninga vekslar mellom førelesingar, seminar, arbeidsgrupper, øvingsoppgåver og casearbeid. Problembasert læring, med vekt på oppgåver som er aktuelle og relevante, står sentralt i studiet si undervisnings- og læringsform. I studiet legg ein opp til å lære studentane til å jobbe sjølvstendig, både individuelt og i grupper. Det er nødvendig med ein stor del sjølvstudium. Høgskulen si læringsplattform, Canvas, vert nytta som kommunikasjons- og informasjonskanal og som læringsverktøy i studiet. Studentane kan bruke datalabbane i høgskulen sine lokale for å få tilgang til dei digitale verktøya som dei treng.

Det vert lagt opp til ein studietur i 1. eller 3. klasse med besøk hjå verksemder og institusjonar. Studentane må rekne med ei eigenbetaling for delar av ekskursjonen. For studentar som ikkje har høve til å delta i undervisning som krev eigenbetaling, tilbyr høgskulen alternativt undervisningsopplegg som tilfredsstiller dei faglege krava.

For å følgja undervisning og gjennomføra eksamenar i studiet, må studentane disponera eigen berbar datamaskin med standard programvare.

Vurderingsformer

Enkelte emne har arbeidskrav. Eit arbeidskrav er eit obligatorisk arbeid som studenten må ha greidd for å kunne framstille seg til eksamen i emnet. Eit arbeidskrav kan vere eit individuelt arbeid eller eit gruppearbeid. Det går fram av dei enkelte emneplanane, om det er arbeidskrav.

Kva sluttvurdering som gjeld, går fram av emneomtalane.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse