Elektronikkingeniør

Bachelor

Elektroingeniøren gjer den teknologiske utviklinga mogleg, gjennom å konstruere, utvikle og vedlikehalde elektronisk utstyr som vi omgir oss med til dagleg.

Kvifor studere elektronikkingeniør?

Når elektronikken fungerer tenker du ikkje over den. Den gjer at døra blir opna når du brukar nøkkelkortet, eller at bilsetet stiller seg inn slik du ønskjer.

Elektronikken finn du i alt frå små detaljar til store system i samfunnet. Elektroingeniøren har kunnskap om korleis elektronikken i ulike system er bygd opp.

Gjennom studiet lærer du blant anna å

  • konstruere elektroniske system
  • lage kretskort
  • designe lydforsterkarar
  • programmere mikrokontrollarar og FPG

Ein bachelor i elektroingeniør med spesialisering i elektronikk, gir ei solid innføring i grunnleggande ingeniørfag, med særleg vekt på analog og digital elektronikk og software.

Elektronikk relatert til helse-, energi-, miljø- og havteknologi er viktige satsingsområde for denne ingeniørutdanninga.

Nokre fag er praktiske og konkrete, med stor vekt på kretskonstruksjon. Andre fag er meir teoretiske og systemorienterte og handlar om å forstå større system innan måleteknikk, tele- og datanett.

Du kan studere elektronikkingeniør på heiltid ved campus Bergen.

Kva gjer ein elektronikkingeniør?

Ulike typar elektroingeniør

Elektronikk er ei av spesialiseringane du kan velje som elektroingeniør. HVL har også tre andre spesialiseringar du kan velje mellom, viss du vil bli elektroingeniør:

Korleis er undervisninga?

På elektroingeniørutdanninga vil undervisninga varierer mellom forelesingar, rekneøvingar, laboratoriearbeid, gruppearbeid og sjølvstudium. Laboratorieoppgåvene kan vere målingar på enkeltkomponentar, praktisk drift av utstyr, eller simulering på datamaskin. 

Den avsluttande bacheloroppgåva blir vanlegvis utført i små grupper. Prosjektet omfattar ei konkret ingeniørfagleg arbeidsoppgåve, ofte i samarbeid med næringslivet.

Vil du bli ingeniør, men dekker ikkje krava?

Ikkje noko problem! Ved HVL kan du ta ulike kurs som gjer deg kvalifisert til å starte på ein ingeniørutdanning.

Les meir om forkurs, realfagskurs, y-vegen og tresemesterordning.

Kva kostar det å studere?

Som student må du betale ei semesteravgift på kr 750 kvart semester. Les meir på våre sider om semesterregistrering. Denne avgifta dekker ikkje kostnadar til for eksempel pensumbøker og anna utstyr du treng, så det vil komme i tillegg.

Utveksling

Grip sjansen til å oppleve verda medan du studerer! Mot slutten av studiet er det mogleg å dra på utveksling til ein av institusjonane i lista under. 

Kor kan du reise?

Vidare studium etter fullført utdanning

Etter fullført bachelor i elektronikkingeniør kan du søke deg inn på følgande masterutdanningar på HVL:

Du kan også studere vidare på ulike mastergradsstudium nasjonalt eller internasjonalt.

Andre utdanningar du kanskje vil like