Elkraftteknikk | nett- og samlingsbasert

Bachelor

No kan du ta utdanning som elkraftingeniør gjennom eit fleksibelt, nettbasert studium ved HVL.

Det nettbaserte studiet i elkraftteknikk har eksamen frå relevant studieretning på fagskule som opptaksgrunnlag i staden for generell studiekompetanse. Det kan bli gitt fritak for emner for inntil 60 studiepoeng. Studiet går då over tre år, der du tar 20 studiepoeng per semester.

Samfunnet vårt er avhengig av elektrisitet, og stadig meir skal komme frå fornybare energikjelder. Elkraftingeniøren bidrar i eit viktig arbeid - gjennom å sikre samfunnet elektrisitet og utvikle framtidas grøne energiløysingar.

Ein kvardag utan elektrisitet kan vi knapt sjå for oss. Utan elektrisk straum stoppar store delar av samfunnet opp. Nye miljøkrav til berekraftig produksjon frå mellom anna vind og vann, gjer kompetansen til elkraftingeniøren stadig meir relevant og etterspurd. Korleis kan vi sikre effektiv overføring og bruk av energi til samfunnet? Korleis drar vi nytte av fornybare energikjelder og utviklar energiløysingar som er berekraftige for framtida?

Elkraftingeniøren spelar ei viktig rolle i dette arbeidet og jobbar med eit spennande og framtidsretta fagfelt. Med denne utdanninga vil du bidra til at systema fungerer, frå fornybar energiproduksjon til overføring av elektrisitet til private eller offentlege bygg, transport eller industri.

Fagområdet er breitt, og dekker både produksjon, distribusjon, installasjon og bruk av elektrisk energi. Studiet gir deg mellom anna kompetanse innan prosjektering, dimensjonering, bygging, drift og vedlikehald av elektriske system.

Gjennom studieretningsfaga, valfaga eller bacheloroppgåva kan du fordjupe deg innan:

  • energiproduksjon i vind- og vannkraftverk
  • høgspenningsteknologi
  • elektriske maskiner og omformarar
  • kraftelektronikk
  • lavspenningsinstallasjonar
Kunnskap som næringslivet treng

Vanessa Eide (34) har aldri angra på at ho valde å studere elkraft i Førde. I dag jobbar ho som systemingeniør i Linja AS på Sandane.

Undervisningsmåtar

I løpet av eit semester vil det vere inntil fire samlingar. Ei vanleg samling vil vere på maksimalt tre dagar. Samlingane vil i dei fleste tilfella finne stad på ein av campusane våre.

I emner som er felles for dei to nettbasert studia i elkraftteknikk og automatisering med robotikk, vil klassane ha felles opplegg for undervisning på nett. Nokre eksamenar vil kunne bli arrangert på campus. Studiet følgjer elles same framdrift som det ordinære studieløpet.

Den avsluttande bacheloroppgåva blir vanlegvis utført i små grupper. Prosjektet omfattar ei konkret ingeniørfagleg arbeidsoppgåve, ofte i samarbeid med næringslivet.

Vil du studere meir? 

Etter fullført studium får du graden bachelor i ingeniørfag. Dette gir deg høve til å søke opptak på mastergrader og vidareutdanningar innan ingeniørfag både nasjonalt og internasjonalt. Ved HVL kan du til dømes gå vidare på ein mastergrad i innovasjon og entreprenørskap. UiB tilbyr også eit masterprogram i energi i samarbeid med HVL.

Utveksling

Utdanninga samarbeider med institusjonar i Sveits (CERN), Spania, USA, Canada og New Zealand. Mot slutten av studiet er det mogleg å dra på utveksling til ein av desse institusjonane.