Hopp til innhald

BAMM3004 Grønn maritim teknologi

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Som i alle næringer er det for tiden en stor drivkraft for utvikling og implementering av ny miljøvennlig teknologi innen maritim industri. Denne prosessen drives av samfunnet, både globalt og lokalt, for å sikre en bærekraftig fremtid. Fokuset i dette kurset er teknologien for selve skipet, som dekker systemer som skrog, maskiner, fremdrift og ballastvann. Kurset skal gi studentene både en bredere og en dypere forståelse av ny grønn teknologi.

En oversikt over den nåværende statusen for utvikling og implementering av ny grønn teknologi innen skipsdesign vil bli gitt, inkludert diskusjon av hoveddrivere som nye regler / forskrifter og økonomisk ytelse.

Følgende fem emner vil bli grundigere dekket.

 1. Energibesparende skipsdesign, sett fra et overordnet systemperspektiv
 2. Elektrisk drevne fartøy, basert på batteri eller brenselceller, inkludert hybridløsninger
 3. Gassdrevne fartøyer, basert på LNG
 4. Utslippsreduksjon til luft - NOx og SOx
 5. Ballastvann-rengjøring

Parallelt skal studentene utføre en egen undersøkelse av et bestemt emne, enten ett av emnene ovenfor, eller et eget emne i samråd med emneansvarlig.

Dette er et valgemne, og det er ikke avgjort om dette emnet vil gå studieåret 2024/2025.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten skal

 • ha generell kunnskap om dagens situasjon innen utvikling av grønn teknologi i maritim industri. Dette er inkludert bakgrunn, lover og forskrifter og politisk rammeverk
 • kjenne til utvikling og implementering av grønn teknologi innen fem spesifikke emneområder
 • forstå og vurdere fagstoff for en bestemt grønn maritim teknologi

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende faglig kunnskap og finne relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid og treffe begrunnede valg innen maritim grønn teknologi
 • kan utforske selv, snakke med bedrifter, forske på nett
 • kan reflektere, finne og vurdere fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling innen grønn maritim teknologi ved bruk av faglige relevante verktøy

Generell kompetanse

Studenten

 • kan utføre studier av bestemte grønne teknologier
 • kjenner til nytekning og kunne formidle sentralt fagstoff
 • har innsikt i etiske problemstillinger

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Emnet er del av en spesielt tilrettelagt overgangsordningen fra 2-årig maritim teknisk fagskole til bachelor. Innhold og oppbygning er basert på denne forutsetningen, samt ønskemål fra representanter fra maritim industri.

Undervisnings- og læringsformer

Samlingsbasert undervisning

Obligatorisk læringsaktivitet

Ingen.

Vurderingsform

Semesteroppgave.

Karakterskala A-F.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt.

Mer om hjelpemidler