Hopp til innhald

BAMM4000 Bacheloroppgave

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Bacheloroppgaven skal ta opp problemstillinger som har tilknytning til det maritime fagområdet. Oppgaven skal primært knyttes opp mot praktiske problemstillinger eller utfordringer i rederier, maritime bedrifter, maritime offentlige etater eller eksisterende FoU-arbeid ved institusjonen.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Studenten

 • Har kunnskap som bidrar til at studentene metodisk kan utrede en konkret faglig problemstilling.
 • Har bred kunnskap om sentrale tema, teorier og problemstillinger tilknyttet bacheloroppgaven.
 • Har bred kunnskap om prosesser, verktøy og metoder tilknyttet bacheloroppgaven.
 • Kjenner til forsknings og utviklingsarbeid innenfor valgt tema.

Ferdigheter:

Studenten

 • Kan videreutvikle og anvende den kunnskapen de har tilegnet seg i form av en praktisk problemstilling, eller utfordringer i rederier, maritime bedrifter og/eller maritime offentlige etater og eksisterende FoU-arbeid.
 • Kan utøve en kritisk forståelse til kunnskap innen de maritime fagområdene.
 • Kan oppdatere allerede tillært kunnskap og innhente relevant forsknings- og utviklingsarbeid.
 • Kan sette teoriene inn i en større sammenheng.
 • Behersker relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer.
 • Kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling
 • Kan arbeide sammen med andre på samme nivå om et felles mål.
 • Er i stand til å løse utfordringer relatert til prosjektarbeid i grupper i samarbeid med gruppemedlemer.
 • Kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning.

Generell kompetanse:

Studenten

 • Har utviklet innsikt i relevante problemstillinger innen det maritime fagområdet.
 • Kan planlegge og gjennomføre tilsvarende prosjekter, både alene og sammen med andre.
 • Kan formidle oppgavens problemstillinger, teorier og resultat både skriftlig og muntlig.
 • Er bevisst etiske retningslinjer og utfordringer knyttet til arbeid med tilsvarende prosjekter.

  • Har erfaring med å jobbe i grupper mot et felles mål.

Krav til forkunnskaper

Det kreves minst 60 sp på høyskolenivå innen studieprogrammet for å melde seg opp til bacheloroppgaven. Kravet må være oppfylt før studentene kan undervisningsmelde seg i høstsemesteret.

Emnet BAMM2001 Forskningsmetode og akademisk skriving må være bestått senest innen oppmeldingsfristen for vurdering det semesteret bacheloroppgaven skal leveres inn.

.

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Studentene skal som hovedregel løse oppgaven i grupper på 2-3 personer, men det åpnes for at studentene kan løse oppgaven alene. Studentene vil få veiledning. Før oppstart av arbeidet skal veileder/emneansvarlig godkjenne problemstillingen oppgaven rettes inn mot.

Obligatorisk læringsaktivitet

Prosjektskisse med beskrivelse av tema, fremdriftsplan og foreløpig problemstilling må være godkjent av tildelt veileder innenfor en nærmere fastsatt frist.

Vurderingsform

Vurderingen skjer på grunnlag av den innleverte bacheloroppgaven. KARAKTER A-F.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt.

Mer om hjelpemidler