Hopp til innhald

MGBPES301 Pedagogikk og elevkunnskap, emne 3 - Den profesjonelle lærer

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Gjennom dette emnet skal studentene skaffe seg kunnskap om lærerrollens betydning for eleven i et historisk og samfunnsmessig perspektiv. Dette innebærer kunnskap om skolen som organisasjon, skolens og profesjonelt utviklingsarbeid som grunnlag for læreres samarbeid med kolleger, foresatte og andre samarbeidspartnere. Studentene skal videreutvikle didaktiske kompetanse med vekt på begynneropplæring og nært i samarbeid med praksis.

Emnet er det tredje av fire emner som til sammen utgjør 60 studiepoeng i faget pedagogikk og elevkunnskap.

Emnet har som mål å styrke studentens kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse om lærerens profesjonelle rolle og identitet sett i et organisasjonsperspektiv.

Tema som blir vektlagt i dette emnet er:

 • den profesjonelle lærer
 • skolen som organisasjon og skoleutvikling
 • hjem-skole samarbeid og skolens samarbeidspartnere
 • skolen i lokalsamfunnet
 • læreplan, didaktikk og kritisk analyse

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten

 • har inngående læreplanforståelse og kan drøfte utfordringer i realiseringen av gjeldende læreplan og øvrige styringsdokumenter
 • har inngående kunnskap om fellesskapets betydning for elevenes læringsprosesser med vekt på begynneropplæring
 • har inngående kunnskaper om skolens samarbeidspartnere og hvordan disse sikrer barn god oppvekst
 • har inngående kunnskaper om skolen som lærende organisasjon og skoleutvikling

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende forskningsbasert kunnskap til å analysere og iverksette systemrettede tiltak som skal fremme et godt psykososialt læringsmiljø
 • kan planlegge og delta i forskningsbaserte utviklings- og endringsprosesser i skolen og kritisk vurdere disse i etterkant

Generell kompetanse

Studenten

 • kan anvende forskningsbasert kunnskap om metakognisjon og selvregulering til å styrke elevens læringsprosess i fellesskapet
 • kan kritisk analysere og delta i samfunnsdebatter om utdanningspolitikk
 • kan bidra til innovasjonsprosesser og ta ansvar for samarbeid og utviklingsarbeid som fremmer faglig og pedagogisk nytenkning i skolen

Krav til forkunnskaper

Undervisningen bygger på innholdet i de foregående PEL-emnene MGBPE101 og MGBPE201.

Undervisnings- og læringsformer

Undervisning varierer mellom forelesninger, seminarer, individuelt arbeid og arbeid i grupper.

Det blir lagt vekt på studentaktive arbeidsformer og utforskende virksomhet. Sentralt blir også refleksjon knyttet til å skape sammenheng mellom ulike kunnskapsformer som inngår i teori- og praksisdelen av utdanningen.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Det er krav om fremmøte i minst 80% av den studentaktive undervisningen i emnet. Nærmere retningslinjer blir gitt ved semesterstart..
 • Et skriftlig arbeidskrav
 • Et muntlig arbeidskrav

Et av de obligatoriske arbeidskravene i emnet skal knyttes til profesjonsfaglig digital kompetanse i skoleutvikling og ledelse.

Godkjent arbeidskrav er gyldig i det påfølgende semesteret etter godkjenningen.

Vurderingsform

Hjemmeeksamen, 3 dager.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt.

Mer om hjelpemidler